Kollektivavtal för skådespelare

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 59/2002
Delgivningsdatum: 04.06.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry tidigare Finlands Teaterförbund rf)
Arbetstagarpart: Finlands Skådespelarförbund ry
Datum då kollektivavtalet underteknats: 18.12.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.12.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 59/2002
Delgivningsdatum 4.6.2002
Dnr 10114

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för skådespelare
Undertecknat: 7.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Finlands Teaterförbund rf
Arbetstagare: Finlands Skådespelarförbund ry

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för skådespelare är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller det skådespelare med månadslön på yrkesteatrarna.

Arbets- och lönevillkoren för gästspelande skådespelare på yrkesteatrar bestäms i kollektivavtalets bilagor.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Finlands Teaterförbund har uppgett att dess medlemsteatrar hade totalt 319 heltidsanställda skådespelare med månadslön inom kollektivavtalets tillämpningsområde i november 2000. Antalet gästspelande skådespelare inom kollektivavtalets tillämpningsområde har arbetsgivarförbundet inte uppgett.

Finlands Skådespelarförbund har uppgett att förbundet hade 365 skådespelare med anställning och 731 gästspelande skådespelare i december 2001.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt teaterstatistik publicerad av Informationscentralen för teater i Finland år 2000 utförde skådespelarna på privata teatrar i Finland totalt omkring 1100 årsverken, av vilka omkring 900 utfördes på Finlands Teaterförbunds medlemsteatrar.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet årsverken inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för skådespelare och å andra sidan det antal årsverken som hör till den krets som är normalt bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet för skådespelare enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för skådespelare är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.