Kollektivavtal för kartong- och pappersförädlingsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 46/2002
Delgivningsdatum: 07.05.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Allmänna industriförbundet, Kartong- och Pappersförädlarnas förening rf
Arbetstagarpart: Pappersförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 12.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 27.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 46/2002
Delgivningsdatum 7.5.2002
Dnr 10020

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal mellan Kartong- och pappersförädlarnas förening rf och Pappersförbundet rf
Undertecknat: 13.6.2000
Ikraftträdelse: 13.6.2000

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Allmänna industriförbundet
Kartong- och Pappersförädlarnas förening rf
Arbetstagare: Pappersförbundet rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet gällande kartong- och pappersförädlingsfabriker är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller det medlemsfabrikerna i Kartong- och Pappersförädlarnas förening och deras arbetstagare.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Kartong- och Pappersförädlarnas förening har uppgett 15.4.2002 att 1063 arbetstagare och 572 tjänstemän arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde i föreningens medlemsföretag.

Pappersförbundet har uppgett att 845 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik år 1999 arbetade totalt 2506 personer i branschklassen för tillverkning av hushålls- och toalettpapper, tillverkning av pappershandelsvaror, tapettillverkning och tillverkning av övriga pappers- och kartongprodukter. I antalet ingår också tjänstemän.

Då man kan anta att andelen arbetstagare och tjänstemän i hela branschen är i samma storleksklass som bland de organiserade arbetsgivarna, uppgår antalet arbetstagare i branschen till omkring 1900.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tilllämpningsområdet för kollektivavtalet för kartong- och pappersförädlingsfabriker och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet för kartong- och pappersförädlingsfabriker enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för kartong- och pappersförädlingsfabriker är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.