18.12.2001 61/2001

Kollektivavtal gällande taxitrafiken

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 61/2001
Delgivningsdatum: 18.12.2001
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Taksiliikenteen Työnantajat ry
Arbetstagarpart: Bil- och transportbranschens Arbetarförbund AKT rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 19.12.2016
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 61/2001
Delgivningsdatum 18.12.2001
Dnr 10123

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal gällande taxitrafiken
Undertecknat: 19.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Taksiliikenteen Työnantajat ry
Arbetstagare: Bil- och transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Det riksomfattande kollektivavtalet gällande taxitrafiken tillämpas på arbetstagare anställda hos arbetsgivarförbundets medlemsföretag som idkar taxitrafik samt invalidtaxitrafik.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Taksiliikenteen Työnantajat har uppgett att antalet arbetstagare i föreningens 314 medlemsföretag inte har kartlagts. Enligt arbetsgivarförbundet hör endast 3,5% av Finlands taxiföretagare till arbetsgivarförbundet, vilket innebär att antalet arbetstagare i de organiserade arbetsgivarnas tjänst är rätt lågt i branschen. Uppgifterna är från september 2001.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund
har uppgett att 650 förbundsmedlemmar i juni 2001 arbetade inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet gällande taxitrafiken.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade omkring 5300 löntagare inom taxitrafiken år 1998. Antalet företagare i branschen var omkring 7800.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet löntagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet gällande taxitrafiken enbart på dessa grunder inte kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande taxitrafiken inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.