Kollektivavtal för arbetstagare i malmgruvor

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 23/2001
Delgivningsdatum: 04.12.2001
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrin rf (tidigare Metallindustrins Centralförbund MET)
Arbetstagarpart: Metallarbetarnas förbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 08.11.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 08.11.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.10.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 23/2001
Delgivningsdatum 4.12.2001
Dnr 10029

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för arbetstagare i malmgruvor
Undertecknat: 19.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Metallindustrins Centralförbund MET
Arbetstagare: Metallarbetarnas förbund

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Metallindustrins Centralförbund och Metallarbetarnas förbund har ingått ett riksomfattande kollektivavtal, vars bestämmelser enligt 1 § i avtalet gäller för anställningsförhållanden mellan de medlemsföretag i Metallindustrins Centralförbund som idkar gruvindustri och alla deras arbetstagare.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Metallindustrins Centralförbund har uppgett antalet arbetstagare i medlemsföretagen inom kollektivavtalets tillämpningsområde till 570 år 2000.

Enligt Metallarbetarnas förbund hade förbundet i juni 2001 570 medlemmar som utförde sådant arbete som avses i avtalet.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistiska förhandsmaterial 1999 arbetade 631 löntagare i branschen för metallmalmbrytning.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet gällande malmgruvor enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för arbetstagare i malmgruvor är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET
SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/70) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.