Kollektivavtal för målningsbranschen inklusive entreprenadprissättning

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 19/2001
Delgivningsdatum: 30.10.2001
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Finlands Målarmästareförbund rf
Arbetstagarpart: Byggnadsförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 10.01.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2018
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 19/2001
Delgivningsdatum 30.10.2001
Dnr 10027

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för målningsbranschen inklusive entreprenadprissättning
Undertecknat: 21.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Finlands Målarmästareförbund
Arbetstagare: Byggnadsförbundet rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för målningsbranschen inklusive entreprenadprissättning, som är ett riksomfattande kollektivavtal, gäller enligt bestämmelserna om tillämpningsområdet i alla anställningsförhållanden mellan medlemmar i den arbetsgivarorganisation som undertecknat avtalet och alla dess arbetstagare. Ifall bestämmelserna om lönen inte ingår i kollektivavtalet för målningsbranschen tillämpas lönebestämmelserna i kollektivavtalet för den ifrågavarande branschen.

När det gäller sandblästrings- och korrosionsskyddsarbeten ingår det därtill en överenskommelse om att avtalet gäller metall-, stenmaterial-, o.a. ytors sandblästringsarbeten samt korrosionsskyddsarbeten på metallkonstruktioner. Specialbestämmelserna för sandblästrings- och korrosionsskyddsarbeten gäller inte vanliga målnings- och ytbehandlingsarbeten i samband med målning av byggnader och inte heller industrins produktmålning.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Finlands Målarmästareförbunds uppgifter hade förbundet 329 medlemsföretag 29.6.2001. Uppgifterna bygger på medlemsregistret. Medlemsföretagen hade 3310 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde år 2000. Uppgifterna bygger på en enkät om medlemsuppgifter för år 2000 som utfördes våren 2001.

Enligt Byggnadsförbundets uppgifter arbetade 3907 av medlemmarna i medlemsregistret i målningsbranschen. Uppgifterna bygger på antalet A- och TA-medlemmar enligt avtalsområde 31.12.2000. A-medlemmar är all de som erlägger full medlemsavgift antingen på basis av löneinkomster eller arbetslöshetsdagpeng. TA-medlemmar är de som arbetar och betalar endast arbetslöshetskassans medlemsavgiftsandel till följd av gratis medlemskap. Hundraprocentigt arbetslösa medlemmar i december 2000 har dragits av från antalet arbetstagare.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Totalt något mer än 4000 personer arbetar inom tillämpningsområdet för målningsbranschens kollektivavtal. Det totala antalet har beräknats utgående från Statistikcentralens slutgiltiga sysselsättningsstatistik för år 1998. Utöver den branschklass som gäller målning har mindre än hälften av arbetstagarna i branschklassen för övriga slutarbeten vid byggandet inkluderats. Sandblästrings- och korrosionsskyddsarbete hör till detta område.

I sysselsättningsstatistiksiffrorna ingår den tekniska personalen och kontorspersonalen som inte hör till kollektivavtalets tillämpningsområde. Dessa utgör klart mindre än tio procent av branschens hela arbetskraft.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för målningsbranschens kollektivavtal som uppgår till något mer än 4000 personer och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, dvs. omkring 3310 arbetstagare, kan man konstatera att kollektivavtalet gällande målningsbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för arbetstagare i målningsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/70) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Föredragande
Sirpa Kaittola

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.