Kollektivavtal för busspersonalen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 18/2001
Delgivningsdatum: 30.10.2001
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf
Arbetstagarpart: Bil- och Transportbranschens Arbetareförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 31.01.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 18/2001
Delgivningsdatum 30.10.2001
Dnr 10099

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för busspersonalen
Undertecknat: 8.1.2001
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf
Arbetstagare: Bil- och Transportbranschens Arbetareförbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för busspersonalen, som är ett riksomfattande kollektivavtal, tillämpas enligt bestämmelserna om dess tillämpningsområde på busspersonalens anställningsförhållanden i Biltrafikens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Biltrafikens Arbetsgivareförbund arbetade i snitt 6932 personer inom avtalets tillämpningsområde i föreningens 170 medlemsföretag år 2000.

Bil- och Transportbranschens Arbetareförbund har uppgett att förbundet i juni 2001 hade 7800 medlemmar anställda inom avtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 31.12.1998 arbetade omkring 8600 löntagare inom den reguljära busstrafiken och chartertrafiken. Denna siffra omfattar bussföretagens tjänstemän och verkstadsanställda, som uppgår till uppskattningsvis 15 %. När antalet tjänstemän och verkstadsanställda inom den reguljära busstrafiken och chartertrafiken dras av från det totala antalet löntagare kan man anse att omkring 7400 personer arbetar i branschen.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom den reguljära busstrafiken och chartertrafiken (ca 7400) och å andra sidan det antal arbetstagare (omkring 6900) som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet gällande busspersonalen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för busspersonalen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/70) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.