Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

11.03.2022 Fimea/2021/006212

: Kliniska prövningar med medicintekniska produkter

Nummer på föreskriftssamling:1/2022
Dnr:Fimea/2021/006212
Typ:föreskrift
Datum:11.03.2022
Ikraftträdelsedatum:15.03.2022
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Adress:PL 55
Postnummer och postanstalt:00034 FIMEA
Telefon:029 522 3341

Rättsgrund:

Lagen om medicintekniska produkter (719/2021) 16 § 2 moment och 21 § 11 moment

Genomförande av EG-författningar:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (32017R0745; EUT L 117, 5.5.2017, s. 1)

Ändringar införda:

Denna föreskrift ersätter Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens föreskrift 3/2010: Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård.

Ämnesord:

kliniska prövningar, medicintekniska produkter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.