FördrS 24–25/2015

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

(Översättning)

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

Då Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering (vardera "en part", och tillsammans "parter") har långvariga och nära relationer i fråga om ömsesidigt bistånd i skatteärenden och önskar ingå ett avtal för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler genom att bygga vidare på denna relation;

Då artikel 26 i avtalet mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, sådant det lyder ändrat genom protokollet, undertecknat i Helsingfors den 21 september 1989, sådant det lyder ändrat genom protokollet undertecknat i Helsingfors den 1 maj 2006 ("Konventionen"), berättigar att utbyta information för beskattningen också på automatiskt basis;

Då Amerikas förenta stater har infört bestämmelser som är allmänt kända som Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"; lagen om iakttagande av skattebestämmelser i fråga om utländska konton) och som i fråga om vissa konton tar i bruk ett rapporteringssystem för finansinstitut;

Då Republiken Finlands regering stöder FATCAs allmänna grundläggande politik att förbättra iakttagande av skattebestämmelser;

Då FATCA har väckt många frågor, till exempel den att finska finansinstitut kanske inte kan iaktta vissa aspekter av FATCA på grund av nationella rättsliga hinder;

Då Amerikas förenta stater inhämtar information i fråga om vissa konton, som upprätthålls av amerikanska finansinstitut och innehas av personer bosatta i Finland, och förpliktar sig att utbyta sådan information med Republiken Finlands regering och strävar till lika stora mängder av utbyte;

Då parterna förpliktar sig till ett långsiktigt samarbete för att uppnå gemensamma standarder i rapportering och vederbörlig aktsamhet för finansinstitut;

Då Amerikas förenta staters regering erkänner behovet att koordinera rapporteringsförpliktelser enligt FATCA med finska finansinstitutens övriga rapporteringsförpliktelser beträffande amerikansk skatt för att undvika dubbel rapportering;

Då ett mellanstatligt tillvägagångssätt i genomförande av FATCA kan behandla finska finansinstituts rättsliga hinder och minska deras börda;

Då parterna önskar ingå ett avtal för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och bestämma om genomförande av FATCA på basis av nationell rapportering och ömsesidigt automatiskt utbyte enligt Konventionen och beaktande den förtrolighet och det övriga skydd som föreskrivs i Konventionen, däri inbegripet de bestämmelser som begränsar användning av de upplysningar som utbyts enligt Konventionen;

Har parterna kommit överens om följande:

Artikel 1
Definitioner

1. Vid tillämpningen av detta avtal och dess tillägg ("Avtalet") har följande uttryck nedan angiven betydelse:

a)  "Förenta staterna" åsyftar Amerikas förenta stater, däri inbegripet dess delstater, men uttrycket omfattar inte amerikanska territorier. Hänvisningar till "delstat" av Förenta staterna omfattar District of Columbia.

b) "Amerikanska territorier" åsyftar Amerikanska Samoa, Samväldet Nordmarianerna, Guam, Samväldet Puerto Rico eller Amerikanska Jungfruöarna.

c) "IRS" åsyftar U.S. Internal Revenue Service.

d) "Finland" åsyftar Republiken Finland.

e) "Partnerjurisdiktion" åsyftar en jurisdiktion som har i kraft ett avtal med Förenta staterna för att möjliggöra genomförandet av FATCA. IRS ska offentliggöra en lista som identifierar alla partnerjurisdiktioner.

f) "Behörig myndighet" åsyftar:

(1) i fråga om Förenta staterna, Secretary of the Treasury eller hans delegat; och

(2) i fråga om Finland, finansministeriet eller dess befullmäktigade ombud.

g) "Finansinstitut" åsyftar förvaringsinstitut, depositionsinstitut, investeringsenhet eller specificerat försäkringsbolag.

h) "Förvaringsinstitut" åsyftar en enhet som håller finansiella medel för andras räkning som en väsentlig del av sin affärsverksamhet. En enhet håller finansiella medel för andras räkning som en betydlig del av sin affärsverksamhet, om dess bruttoinkomst, som är hänförlig till hållande av finansiella medel och därmed förknippade finansiella tjänster, motsvarar eller överstiger 20 procent av dess bruttoinkomst under det kortaste av: (i) treårsperiod som utlöper den 31 december (eller den sista dagen av räkenskapsperiod som inte utgörs av ett kalenderår) före det år under vilket ärendet avgörs; eller (ii) den period under vilken enheten har existerat.

i) "Depositionsinstitut" åsyftar en enhet som mottar insättningar inom ramen för sedvanlig bankverksamhet eller annan likadan affärsverksamhet.

j) "Investeringsenhet" åsyftar en enhet som driver som rörelse (eller är ledd av en enhet som driver som rörelse) en eller flera av följande verksamheter eller operationer för en kund eller på dennes vägnar:

(1) handel med penningmarknadsinstrument (checker, skuldebrev, depositionsbevis, derivat osv.), utländsk valuta, valuta-, ränte- och indexinstrument, överlåtbara värdepapper eller handel med råvarufuturer;

(2) individuell och kollektiv portföljförvaltning; eller

(3) annan form av investering, administrering eller förvaltning av medel eller pengar på andra personers vägnar.

Denna underpunkt 1(j) skall tolkas på ett sätt som överensstämmer med liknande ordalydelse som används i definitionen av "finansinstitut" i Financial Action Task Force Recommendations.

k) "Specificerat försäkringsbolag" åsyftar en enhet som är ett försäkringsbolag (eller ett holdingbolag av ett försäkringsbolag) som ger försäkringsavtal med kontantvärde (Cash Value Insurance Contract) eller livränteavtal (Annuity Contract) eller är förpliktat att erlägga betalningar beträffande sådana avtal.

l) "Finskt finansinstitut" åsyftar (i) ett finansinstitut som är bosatt i Finland, med undantag av de filialer av sådant finansinstitut som är belägna utanför Finland, och (ii) en filial av ett finansinstitut som inte är bosatt i Finland, om sådan filial är belägen i Finland.

m) "Partnerjurisdiktions finansinstitut" åsyftar (i) ett finansinstitut som är etablerat i en partnerjurisdiktion, med undantag av de filialer av sådant finansinstitut, som är belägna utanför partnerjurisdiktionen, och (ii) en filial av ett finansinstitut som inte är etablerat i en partnerjurisdiktion, om sådan filial är belägen i partnerjurisdiktionen.

n) "Rapporterande finansinstitut" åsyftar, beroende på sammanhanget, ett rapporterande finskt finansinstitut eller ett rapporterande amerikanskt finansinstitut.

o) "Rapporterande finskt finansinstitut" åsyftar ett finskt finansinstitut som inte är ett icke-rapporterande finskt finansinstitut.

p) "Rapporterande amerikanskt finansinstitut" åsyftar (i) ett finansinstitut som är bosatt i Förenta Staterna, med undantag av de filialer av sådant finansinstitut, som är belägna utanför Förenta staterna, och (ii) en filial av ett finansinstitut som inte är bosatt i Förenta staterna, om sådan filial är belägen i Förenta staterna, förutsatt att finansinstitutet eller filialen kontrollerar, mottar eller har i förvar inkomst i fråga om vilken information ska utbytas enligt artikel 2 underpunkt (2)(b) i detta avtal.

q) "Icke-rapporterande finskt finansinstitut" åsyftar ett finskt finansinstitut, eller en annan enhet, som är bosatt i Finland och som beskrivs i Tillägg II som icke-rapporterande finskt finansinstitut eller som annars kvalificerar som ett utländskt finansinstitut, som anses iaktta gällande skattebestämmelser (deemed-compliant foreign financial institution), eller kvalificerar som en undantagen verklig förmånsägare (exempt beneficial owner) enligt relevanta U.S. Treasury Regulations.

r) "Icke-deltagande finansinstitut" åsyftar ett icke-deltagande utländskt finansinstitut såsom uttrycket definieras i relevanta U.S. Treasury Regulations, men uttrycket omfattar inte finskt finansinstitut eller annan partnerjurisdiktions finansinstitut, med undantag av finansinstitut som behandlas som icke-deltagande finansinstitut enligt artikel 5 underpunkt 2(b) i detta avtal eller motsvarande bestämmelse i ett avtal mellan Förenta staterna och en partnerjurisdiktion.

s) "Finanskonto" åsyftar ett konto som upprätthålls av ett finansinstitut och omfattar:

(1) när det gäller enheter, som är finansinstitut enbart därför att de är investeringsenheter, egetkapital- eller skuldandelar (bortsett från andelar som omsätts regelmässigt på en etablerad värdepappersmarknad) i finansinstitutet;

(2) när det gäller finansinstitut som inte beskrivs i underpunkt 1(s)(1) i denna artikel, egetkapital- eller skuldandelar i finansinstitutet (bortsett från andelar som regelmässigt omsätts på en etablerad värdepappersmarknad), om (i) egetkapital- eller skuldandelens värde bestäms, direkt eller indirekt, huvudsakligen på grund av tillgångar som medför skattepliktiga betalningar med amerikansk källa, och (ii) andelsklassen upprättades i syfte att undvika rapportering enligt detta avtal; och

(3) försäkringsavtal med kontantvärde och livränteavtal som ges eller upprätthålls av finansinstitut, med undantag av icke-placeringsbunden, icke-överlåtbar omedelbar livränta som ges till fysisk person och som räknar penningvärdet till pensionsförmåner eller förmåner vid arbetsoförmåga som ges på grund av ett konto som faller utanför definitionen av finanskonto i Tillägg II.

Utan hinder av det föregående omfattar uttrycket "finanskonto" inte ett konto som faller utanför definitionen av finansiellt konto i Tillägg II. Vid tillämpningen av detta avtal "omsätts andelarna regelmässigt", om det finns en betydande mängd av kontinuerlig omsättning av andelarna, och "etablerad värdepappersmarknad" åsyftar en börs, som är officiellt erkänd och övervakad av offentlig myndighet (i den ort där marknaden är belägen) och i vilken det årliga värdet av omsatta andelar är betydande. Vid tillämpningen av denna underpunkt 1(s) är en andel i ett finansinstitut inte "regelmässigt omsatt" och ska behandlas som finanskonto, om innehavaren av andelen (annat än ett finansinstitut som verkar som förmedlare) är registrerad i räkenskaper av sådant finansinstitut. Den föregående satsen tillämpas inte på andelar som har första gången registrerats i sådant finansinstituts räkenskaper före den 1 juli 2014, och beträffande andelar, som har första gången registrerats i sådant finansinstitut räkenskaper den 1 juli 2014 eller därefter, är finansinstitutet inte skyldigt att tillämpa den föregående satsen före den 1 januari 2016.

t) "Depositionskonto" omfattar varje kommersiellt konto, checkkonto, sparkonto, tidsbundet konto eller sparkassekonto, eller konto, som dokumenteras med depositions-, sparkasse-, bank- eller skuldsättningscertifikat eller -urkund, eller annat likadant instrument, som upprätthålls av finansinstitut inom ramen för sedvanlig bankverksamhet eller annan likadan affärsverksamhet. Depositionskonto omfattar också ett belopp som ett försäkringsbolag innehar enligt ett garanterat investeringsavtal eller liknande avtal för att betala eller kreditera ränta på beloppet.

u) "Förvaringskonto" åsyftar ett konto (annat än försäkringsavtal eller livränteavtal) till förmån för annan person, vilket har något finansiellt instrument eller avtal som innehas för investeringsändamål (häri inbegripet, men inte begränsat till, aktie eller andel i ett bolag, masskuldebrevslån, debentur eller annat bevis på gäld, valuta- eller råvarutransaktion, kreditswap, swap baserad på ett icke-finansiellt index, avtal om teoretiskt kapital eller notional principal contract, försäkringsavtal eller livränteavtal och option eller annat derivatinstrument).

v) "Egetkapitalandel" åsyftar i fråga om de sammanslutningar som är finansinstitut, antigen kapital- eller vinstandel i sammanslutningen. I fråga om de truster som är finansinstitut anses egetkapitalandel vara ägd av varje person som behandlas som stiftare eller förmånstagare av hela trusten eller en del av den, eller varje annan fysisk person som utövar definitiv effektiv kontroll över trusten. Specificerad amerikansk person ska behandlas som förmånstagare av en utländsk trust, om sådan specificerad amerikansk person har rätt att direkt eller indirekt (till exempel genom en nominell ägare) motta en obligatorisk utdelning från trusten eller kan direkt eller indirekt motta en skönsmässig utdelning från trusten.

w) "Försäkringsavtal" åsyftar avtal (andra än livsränteavtal) enligt vilket försäkringsgivaren accepterar att betala ett belopp vid inträffandet av en specificerad händelse, som omfattar dödlighets-, sjukdoms-, olycks-, ansvars- eller egendomsrisk.

x) "Livränteavtal" åsyftar ett avtal enligt vilket försäkringsgivaren accepterar att betala ett belopp under en tidsperiod som helt eller delvis bestäms på grund av en eller flera fysiska personers förväntade livslängd. Uttrycket omfattar också avtal som anses vara livränteavtal enligt lag, föreskrift eller praxis i den jurisdiktion, där avtalen blev givna, och enligt vilka försäkringsgivaren accepterar att erlägga betalningar under en period av flera år.

y) "Försäkringsavtal med kontantvärde" åsyftar försäkringsavtal (andra än återförsäkringsavtal mellan två försäkringsbolag med regressansvar) med ett kontantvärde av mer än 50 000 dollar.

z) "Kontantvärde" åsyftar det största av (i) det belopp som försäkringstagaren har rätt att motta vid inlösning eller upphörande av avtalet (bestämt utan nedsättning för eventuell betalning i fråga om inlösning eller försäkringslån), och (ii) det belopp som försäkringstagaren kan låna enligt eller i fråga om avtalet. Utan hinder av det föregående omfattar "kontantvärde" inte belopp, som betalas enligt försäkringsavtalet som:

(1) personskada- eller sjukdomsförmån eller annan förmån, som är ersättning för ekonomisk förlust som uppstått vid ett försäkringsfall;

(2) återbäring av en tidigare betald premie till försäkringstagaren enligt ett försäkringsavtal (annat än ett livsförsäkringsavtal) på grund av annullering eller upphörande av försäkringen, reduktion av riskexponering under försäkringsavtalets giltighetstid eller som följd av omberäkning av premien på grund av rättelse av konteringsfel eller annan liknande fel; eller

(3) utdelning till försäkringstagaren på grund av det ifrågavarande avtalets eller gruppens försäkringsutveckling.

aa) "Rapporteringspliktigt konto" åsyftar, beroende på sammanhanget, amerikanskt rapporteringspliktigt konto eller finskt rapporteringspliktigt konto.

bb) "Finskt rapporteringspliktigt konto" åsyftar ett finansiellt konto som upprätthålls av ett rapporterande amerikanskt finansinstitut om: (i) i fråga om ett depositionskonto, kontot innehas av fysisk person som är bosatt i Finland och mer än 10 dollar ränta betalas på kontot i vilket som helst kalenderår, eller (ii)  i fråga om ett finanskonto som är annat än ett depositionskonto, kontoinnehavaren är bosatt i Finland, häri inbegripet en enhet, som visar med ett certifikat att den är skattemässigt bosatt i Finland, i fråga om vilket det betalas eller krediteras sådan inkomst med amerikansk källa, som ska rapporteras enligt undertitel A kapitel 3 eller undertitel F kapitel 61 av U.S. Internal Revenue Code.

cc) "Amerikanskt rapporteringspliktigt konto" åsyftar ett finansiellt konto som upprätthålls av ett rapporterande finskt finansinstitut och innehas av en eller flera specificerade amerikanska personer eller av en icke-amerikansk enhet med en eller flera kontrollerande personer som är specificerad amerikansk person. Utan hinder av det föregående ska ett konto inte behandlas som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, om kontot inte identifieras som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto efter tillämpningen av aktsamhetsproceduren (due diligence procedures) i Tillägg I.

dd) "Kontoinnehavare" åsyftar den person som det finansinstitut, som upprätthåller kontot, listar eller identifierar som innehavare av ett finanskonto. En person, annan än ett finansinstitut, som innehar ett finanskonto för en annan persons förmån eller räkning som agent, förvarare, nominell ägare, undertecknare, investeringsrådgivare eller förmedlare behandlas inte som kontoinnehavare vid tilllämpningen av detta avtal, utan sådan annan person behandlas som kontoinnehavare. Vid tillämpningen av den omedelbart föregående satsen omfattar uttrycket "finansinstitut" inte ett finansinstitut, som är organiserat eller bildat i något territorium av Förenta staterna. I fråga om försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal är kontoinnehavaren varje person, som har rätt att motta kontantvärdet eller byta avtalets förmånstagare. Om ingen kan motta kontantvärdet eller byta förmånstagaren, kontoinnehavaren är varje person som nämns som ägare i avtalet och varje person som har en personlig rätt till betalning enligt avtalets villkor. När ett försäkringsavtal med kontantvärde eller ett livränteavtal förfaller till betalning, behandlas alla de personer, som har rätt att motta en betalning enligt avtalet, som kontoinnehavare.

ee) "Amerikansk person" åsyftar amerikansk medborgare eller fysisk person som är bosatt i Förenta staterna, sammanslutningar eller samfund som är organiserade i Förenta staterna eller enligt lagstiftningen av Förenta staterna eller någon av dess delstater, trust, om (i) en domstol i Förenta staterna skulle enligt tillämplig lagstiftning ha behörighet att ge order eller domar i fråga om alla väsentliga spörsmål beträffande trustens förvaltning och (ii) en eller flera amerikanska personer har behörighet att kontrollera alla trustens väsentliga beslut, eller dödsbo efter en person som är amerikansk medborgare eller bosatt i Förenta staterna. Denna underpunkt 1(ee) ska tolkas i överensstämmelse med U.S. Internal Revenue Code.

ff) "Specificerad amerikansk person" åsyftar amerikansk person som är annan än: (i) ett bolag vars aktier omsätts regelmässigt på en eller flera etablerade värdepappersmarknader, (ii) ett bolag som är medlem i samma utvidgad närstående grupp, såsom den definieras I paragraf 1471(e)(2) av U.S. Internal Revenue Code  som  ett  bolag  beskrivet  i  klausul (i), (ii) Förenta staterna eller något ämbetsverk eller instrument som helt ägs av Förenta staterna, (iv) en delstat av Förenta Staterna, territorium av Förenta Staterna, politisk underavdelning av någon av de ovannämnda, eller ämbetsverk eller instrument som helt ägs av en eller flera av de ovannämnda, (v) en organisation som är undantagen från beskattning enligt paragraf 501(a) av U.S. Internal Revenue Code, eller en individuell pensionsordning såsom den definieras i paragraf 7701(a)(37) av U.S.  Internal  Revenue Code, (vi) en bank såsom den definieras i paragraf 581 av U.S. Internal Revenue Code, (vii) en fastighetsinvesteringstrust såsom den definieras i paragraf 856 av U.S. Internal Revenue Code, (viii) ett reglerat investeringsbolag såsom det definieras i paragraf 851 av U.S. Internal Revenue Code eller en enhet registrerad i Förenta staternas Securities Exchange Commission enligt Förenta staternas Investment Company Act av år 1940 (15 U.S.C. 80a-64), (ix) en allmän trustfond såsom den definieras i paragraf 584(a) av U.S. Internal Revenue Code, (x) en trust som är undantagen från skatt enligt paragraf 664(c) av U.S. Internal Revenue Code eller som beskrivs i paragraf 4947(a)(1) av U.S. Internal Revenue Code, (xi) en handlare av värdepapper, råvaror eller derivatinstrument (häri inbegripet avtal om teoretiskt kapital, terminer, futurer och optioner) som har registrerats som sådan enligt lagstiftningen av Förenta staterna eller någon delstat, (xii) mäklare såsom den definieras i paragraf 6045 (c) av U.S. Internal Revenue Code, eller (xiii) en skattefri trust enligt en plan som beskrivs i paragraf 403(b) el- ler 457(g) av U.S. Internal Revenue Code.

gg) "Enhet" åsyftar en juridisk person eller ett juridiskt arrangemang, såsom en trust.

hh) "Icke-amerikansk enhet" åsyftar en enhet som inte är en amerikansk person.

ii) "Skattepliktig betalning med amerikansk källa" åsyftar betalningar av ränta (inklusive eventuella ursprungliga emissionsrabatter), dividend, hyra, lön, premie, livränta, kompensation, vederlag och gottgörelse, och andra fasta eller fastställbara årliga eller periodiska vinster och inkomst, om sådan betalning sker från källor inom Förenta staterna. Utan hinder av det föregående omfattar en skattepliktig betalning med amerikansk källa inte betalningar som inte behandlas som skattepliktiga betalningar i relevanta U.S. Treasury Regulations.

jj) En enhet är "närstående enhet" av en an- nan enhet om antingen en enhet kontrollerar den andra eller de två enheterna är under gemensam kontroll. I detta sammanhang omfattar kontroll sådant direkt eller indirekt ägande av enhets rösträtt eller värde som överstiger 50 procent. Utan hinder av det föregående kan Finland behandla en enhet som icke-närstående enhet av en annan enhet, om de två enheter inte är medlemmar i samma utvidgad närstående grupp såsom den definieras i paragraf 1471(e)(2) av U.S. Internal Revenue Code.

kk) "Amerikanskt TIN" åsyftar skattebetalares amerikanska federala identifikationsnummer.

ll) "Finskt TIN" åsyftar skattebetalares finska identifikationsnummer.

mm) "Kontrollerande personer" åsyftar de fysiska personer som utövar kontroll över en enhet. I fråga om trust åsyftar uttrycket stiftare, förvaltare, skyddare (om sådana finns), förmånstagare eller en klass av förmånstagare och annan fysisk person som i sista hand effektivt kontrollerar trusten, och i fråga om annat juridiskt arrangemang än trust åsyftar uttrycket personer i motsvarande eller likadan position. Uttrycket "kontrollerande personer" ska tolkas på ett sätt som motsvarar tolkningen i Financial Action Task Force Recommendations.

2.  Ett uttryck, som inte har definierats i detta avtal ska, såvida inte sammanhanget föranleder annat eller de behöriga myndigheterna överenskommer om en gemensam betydelse (såsom intern lagstiftning tillåter), ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning som tillämpar avtalet, och den betydelse, som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part, äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna part.

Artikel 2
Skyldighet att inhämta och utbyta information i fråga om rapporteringspliktiga konton

1. Om inte bestämmelserna i artikel 3 föranleder annat, ska varje part inhämta den information som specificeras i stycke 2 i denna artikel i fråga om alla rapporteringspliktiga konton och årligen automatiskt utbyta denna information med den andra parten enligt bestämmelserna i artikel 26 i Konventionen.

2. Den information som ska inhämtas och utbytas är:

a) I fråga om Finland, beträffande varje amerikanskt rapporteringspliktigt konto av varje rapporterande finskt finansinstitut:

(1) namn, adress och amerikanskt TIN av varje specificerad amerikansk person, som är kontoinnehavare av sådant konto och, i fråga om icke-amerikanska enheter som efter tillämpning av den i Tillägg I angivna aktsamhetsproceduren identifieras som enheter med en eller flera kontrollerande personer som är specificerade amerikanska personer, namn, adress och amerikanskt TIN (om det finns) av sådan enhet och varje sådan specificerad amerikansk person;

(2) kontonumret (eller den funktionella ekvivalenten om kontonumret saknas);

(3) det rapporterande finska finansinstitutets namn och identifikationsnummer;

(4) kontots saldo eller värde (häri inbegripet i fråga om försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal, kontantvärdet eller inlösningsvärdet) vid utgången av det relevanta kalenderåret eller annan relevant rapporteringsperiod eller, om kontot har avslutits under sådant år, omedelbart före avslutningen;

(5) i fråga om förvaringskonton:

(A) totalt bruttobelopp av ränta, totalt bruttobelopp av dividend och totalt bruttobelopp av annan inkomst, som har genererats i fråga om de tillgångar som hålls på kontot, i varje fall betalt eller krediterat till kontot (eller beträffande kontot) under kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod; och

(B) totala bruttointäkterna från försäljning eller inlösning av egendom betalda eller krediterade till kontot under ett kalenderår eller en annan lämplig rapporteringsperiod beträffande vilken det rapporterande finska finansinstitutet har verkat som förvarare mäklare, nominell ägare eller på annat sätt som kontoinnehavarens agent;

(6) i fråga om depositionskonto, totalt bruttobelopp av ränta betalt eller krediterat till kontot under kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod; och

(7) i fråga om konton, som inte beskrivs i underpunkterna 2(a)(5) eller 2(a)(6) i denna artikel, det totala bruttobelopp som har betalts eller krediterats till kontoinnehavaren i anslutning till kontot under kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod och beträffande vilket det rapporterande finska finansinstitutet är förpliktat eller gäldenär, häri inbegripet totalbeloppet av alla inlösningsbetalningar, som har erlagts till kontoinnehavaren under kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod.

b) I fråga om Förenta staterna, beträffande varje finskt rapporteringspliktigt konto av varje rapporterande amerikanskt finansinstitut:

(1) namn, adress och finskt TIN av person som är bosatt i Finland och som är kontots kontoinnehavare;

(2) kontonumret (eller den funktionella ekvivalenten om kontonumret saknas);

(3) det rapporterande amerikanska finansinstitutets namn och identifikationsnummer;

(4) det bruttobelopp av ränta som har betalats till ett depositionskonto;

(5) det bruttobelopp av dividend med amerikansk källa, som har betalats eller krediterats till kontot; och

(6) det bruttobelopp av annan inkomst med amerikansk källa, som har betalats eller krediterats till kontot, för den del det är underkastad rapportering enligt undertitel A kapitel 3 eller undertitel F kapitel 61 av U.S. Internal Revenue Code.

Artikel 3
Tidspunkt och metod för utbyte av information

1. Vid tillämpningen av skyldigheten till informationsutbyte i artikel 2 i detta avtal kan beloppet och karakteriseringen av erlagda betalningar med anknytning till ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto fastställas enligt principerna i den finska skattelagstiftningen och beloppet och karakteriseringen av erlagda betalningar med anknytning till ett finskt rapporteringspliktigt konto kan fastställas enligt principerna i den amerikanska federala inkomstskattelagstiftningen.

2. Vid tillämpningen av skyldigheten till informationsutbyte i artikel 2 i detta avtal ska den information, som utbyts, identifiera den valuta, i vilken alla relevanta belopp är angivna.

3. I fråga om artikel 2 stycke 2 i detta avtal ska information inhämtas och utbytas för år 2014 och alla senare år, med det undantag att:

a)  I fråga om Finland:

(1) är upplysningar som ska inhämtas och utbytas för år 2014, endast de upplysningar, som beskrivs i artikel 2 underpunkterna 2(a)(1)–2(a)(4) i detta avtal;

(2) är upplysningar som ska inhämtas och utbytas för år 2015, de upplysningar, som beskrivs i artikel 2 underpunkterna 2(a)(1)– 2(a)(7) i detta avtal, med undantag av de bruttointäkter, som beskrivs i artikel 2 underpunkt 2(a)(5)(B) i detta avtal; och

(3) är upplysningar som ska inhämtas och utbytas för år 2016 och senare år, de upplysningar, som beskrivs i artikel 2 underpunkterna 2(a)(1)–2(a)(7) i detta avtal;

b) I fråga om Förenta staterna är upplysningar som ska inhämtas och utbytas för år 2014 och senare år, alla de upplysningar, som identifieras i artikel 2 underpunkt 2(b) i detta avtal.

4. Utan hinder av stycke 3 av denna artikel, är parterna, i fråga om varje rapporteringspliktigt konto, som upprätthålls av ett rapporterande finansinstitut den 30 juni 2014, och om inte artikel 6 stycke 4 av detta avtal föranleder annat, inte skyldiga att inhämta och inkludera i den information, som utbyts, det finska eller amerikanska (beroende på sammanhanget) TIN av någon relevant person, om sådant TIN inte ingår i det rapporterande finansinstitutets arkiverade upplysningar. Parterna ska i sådant fall inhämta och inkludera i den information, som utbyts, den relevanta personens födelsedatum, om det rapporterande finansinstitutet har det i sitt arkiv.

5. Om inte styckena 3 och 4 i denna artikel föranleder annat, ska den information, som beskrivs i artikel 2 i detta avtal, utbytas inom nio månader efter utgången av det kalenderår vilket informationen berör.

6. De finska och amerikanska behöriga myndigheterna ska enligt förfarandet vid ömsesidig överenskommelse (om vilket bestäms i artikel 25 av Konventionen) ingå ett avtal eller arrangemang, som ska:

a) bestämma proceduren för de skyldigheter till automatiskt informationsutbyte, som beskrivs i artikel 2 i detta avtal;

b) bestämma regler och procedur, som kan vara nödvändiga för att genomföra artikel 5 i detta avtal; och

c) vid behov bestämma proceduren för att utbyta den information som rapporteras enligt artikel 4 underpunkt 1(b) av detta avtal.

7. All information, som utbyts, omfattas av de sekretessbestämmelser och övriga skyddsmekanismer, som bestäms i Konventionen, häri inbegripet de bestämmelser, som begränsar användning av den information, som utbyts.

Artikel 4
Tillämpning av FATCA på finska finansinstitut

1.Behandling av rapporterande finska finansinstitut. Varje rapporterande finskt finansinstitut ska behandlas så att den anses följa paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue Code, och inte vara föremål för innehållande av källskatt enligt paragrafen, om Finland iakttar sina skyldigheter enligt artiklarna 2 och 3 i detta avtal i fråga om sådant rapporterande finskt finansinstitut, och det rapporterande finska finansinstitutet:

a) identifierar amerikanska rapporteringspliktiga konton och rapporterar årligen till den finska behöriga myndigheten den information, som ska rapporteras enligt artikel 2 underpunkt 2(a) i detta avtal, vid den tidpunkt och på det sätt som beskrivs i artikel 3 i detta avtal;

b) för år 2015 och år 2016 årligen rapporterar till den finska behöriga myndigheten namnet av varje icke-deltagande finansinstitut, till vilket det har erlagt betalningar, och deras totalbelopp;

c) följer de tillämpliga registreringskraven på IRS:s FATCA-registreringswebbsida;

d) i den omfattning ett rapporterande finskt finansinstitut (i) verkar som en kvalificerad förmedlare (vid tillämpningen av paragraf 1441 av U.S. Internal Revenue Code), som har valt att ta på sig det primära ansvaret att innehålla skatt enligt undertitel A kapitel 3 av U.S. Internal Revenue Code, (ii) är en utländsk sammanslutning, som har valt att verka som en utländsk sammanslutning som innehåller skatt (vid tillämpningen av både paragraf 1441 och paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue Code) eller (iii) är en utländsk trust, som har valt att verka som en utländsk trust som innehåller skatt (vid tillämpningen av både  paragraf  1441  och paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue Code), innehåller 30 procent av varje skattepliktig betalning med amerikansk källa till varje icke-deltagande finansinstitut; och

e) i fråga om ett rapporterande finskt finansinstitut som inte beskrivs i underpunkt 1(d) av denna artikel och som erlägger en betalning av, eller verkar som förmedlare med hänsyn till en skattepliktig betalning med amerikansk källa till ett icke-deltagande finansinstitut, det rapporterande finska finansinstitutet ger till varje omedelbar betalare av sådan skattepliktig betalning med amerikansk källa den information, som behövs för att innehållning av skatt och rapportering beträffande denna betalning kan ske.

Utan hinder av det föregående ska ett rapporterande finskt finansinstitut i fråga om vilket villkoren av detta stycke 1 inte är uppfyllda, och inte vara föremål för innehållande av källskatt enligt paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue Code, med mindre sådant rapporterande finskt finansinstitut behandlas av IRS som icke-deltagande finansinstitut enligt artikel 5 underpunkt 2(b) i detta avtal.

2. Åsidosättande av regler rörande icke-samarbetande konton. Förenta staterna får inte kräva att ett rapporterande finskt finansinstitut innehåller skatt enligt paragraf 1471 eller 1472 av U.S. Internal Revenue Code i fråga om ett konto, som innehas av en icke- samarbetande kontoinnehavare (som definieras i paragraf 1471(d)(6) av U.S. Internal Revenue Code), eller avslutar sådant konto, om den amerikanska behöriga myndigheten i fråga om sådant konto mottar information, som anges i artikel 2 underpunkt 2(a) i detta avtal, om inte bestämmelserna i artikel 3 i detta avtal föranleder annat.

3. Särskild behandling av finska pensionsordningar. Förenta Staterna ska behandla de i Tillägg II beskrivna finska pensionsordning- arna som utländska finansinstitut, som anses iaktta gällande skattebestämmelser, eller som undantagna verkliga förmånsägare (beroende på sammanhanget) vid tillämpningen av paragraferna 1471 och 1472 av U.S. Internal Revenue Code. Vid tillämpningen av detta omfattar en finsk pensionsordning en enhet som är etablerad eller belägen i Finland och reglerad av Finland, eller ett i förhand fastställt kontraktuellt eller juridiskt arrangemang, som drivs för att tillhandahålla pensionsförmåner eller förvärva inkomst för att tillhandahålla sådana förmåner enligt finsk lagstiftning och som regleras i fråga om premier, vinstutdelningar, rapportering, sponsring och beskattning.

4. Identifikation och behandling av andra utländska finansinstitut som anses iaktta gällande skattebestämmelser, och av undantagna verkliga förmånsägare. Förenta staterna ska behandla varje icke-rapporterande finskt finansinstitut som ett utländskt finansinstitut, som anses iaktta gällande bestämmelser, eller som en undantagen verklig förmånsägare (beroende på sammanhanget) vid tillämpningen av paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue Code.

5. Särskilda regler beträffande de närstående enheter och filialer, som är icke-deltagande finansinstitut. Om ett finskt finansinstitut, som annars uppfyller de krav, som beskrivs i stycke 1 av denna artikel, eller som beskrivs i styckena 3 eller 4 av denna artikel, har en närstående enhet eller filial, som opererar i en jurisdiktion, som hindrar sådan närstående enhet eller filial från att uppfylla kraven på ett deltagande utländskt finansinstitut eller ett utländskt finansinstitut, som anses iaktta gällande skattebestämmelser vid tillämpningen av paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue Code, eller har en närstående enhet eller filial, som behandlas som ett icke-deltagande utländskt finansinstitut enbart därför att en övergångsregel för begränsade utländska finansinstitut och begränsade filialer enligt relevanta U.S. Treasurys Regulations har löpt ut, sådant finskt finansinstitut ska fortfarande anses iaktta villkoren i detta avtal och det ska fortfarande behandlas som ett utländskt finansinstitut som anses iaktta gällande skattebestämmelser eller som en undantagen verklig förmånsägare (beroende på sammanhanget) vid tillämpningen av paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue Code, förutsatt att:

a)  det finska finansinstitutet behandlar varje sådan närstående enhet eller filial som ett separat icke-deltagande finansinstitut vid tillämpningen av alla rapporterings- och innehållningskrav i detta avtal, och varje sådan närstående enhet eller filial presenterar sig till innehållningspliktiga agenter som ett icke-deltagande finansinstitut;

b) varje sådan närstående enhet eller filial identifierar sina amerikanska konton och rapporterar informationen om dessa konton såsom paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue Code förutsätter, i den omfattning det är tillåtet enligt de relevanta lagar som tillämpas på den närstående enheten eller filialen; och

c) en sådan närstående enhet eller filial inte särskilt försöker få amerikanska konton, som innehas av personer som inte är bosatta i den jurisdiktion, där sådan närstående enhet eller filial är belägen, eller konton som innehas av icke-deltagande finansinstitut som inte är etablerade i den jurisdiktion, där sådan filial eller närstående enhet är belägen, och sådan filial eller närstående enhet inte utnyttjas av det finska finansinstitutet eller någon annan närstående enhet för att kringgå förpliktelserna enligt detta avtal eller paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue Code (beroende på sammanhanget).

6. Tidskoordinering. Utan hinder av artikel 3 styckena 3 och 5 i detta avtal:

a)  är Finland inte skyldigt att inhämta och utbyta information som gäller ett kalenderår som är före det kalenderår för vilket deltagande utländska finansinstitut ska enligt relevanta U.S. Treasury Regulations rapportera likadan information till IRS;

b) är Finland inte skyldigt att inleda utbyte av information före det datum då deltagande utländska finansinstitut ska enligt relevanta U.S. Treasury Regulations rapportera likadan information till IRS;

c) är Förenta staterna inte skyldigt att inhämta och utbyta information som gäller ett kalenderår som är före det första kalenderår i fråga om vilket Finland ska inhämta och utbyta information; och

d) är Förenta staterna inte skyldigt att inleda utbyte av information före det datum då Finland ska inleda utbyte av information.

7.  Koordination av definitioner med U.S. Treasury Regulations. Finland kan i genomförandet av detta avtal, utan hinder av artikel 1 och definitionerna i Tilläggen av detta avtal, använda och tillåta finska finansinstitut använda en definition i relevanta U.S. Treasury Regulations i stället för en motsvarande definition i detta avtal, förutsatt att sådan tilllämpning inte tillintetgör målsättningarna av detta avtal.

Artikel 5
Samarbete i iakttagande och verkställande

1. Obetydliga och administrativa fel. En behörig myndighet ska anmäla den behöriga myndigheten i den andra parten, då den först- nämnda har en grund att tro att administrativa fel eller andra obetydliga fel kan ha medfört felaktig eller ofullständig rapportering av information eller resulterat i andra överträdelser av detta avtal. Den behöriga myndigheten i denna andra part ska tillämpa sin nationella lagstiftning (häri inberäknad tillämpliga straff) för att inhämta korrigerad och/eller fullständig information eller för att avgöra andra överträdelser av detta avtal.

2. Väsentlig överträdelse.

a)   En behörig myndighet ska anmäla den behöriga myndigheten i den andra parten då den förstnämnda har slagit fast att det finns  en väsentlig överträdelse av skyldigheterna enligt detta avtal i fråga om ett rapporterande finansinstitut i den andra jurisdiktionen. Den behöriga myndigheten i denna andra part ska tillämpa sin nationella lagstiftning (häri inberäknad tillämpliga straff) för att behandla den väsentliga överträdelse som beskrivs i anmälan.

b)  Om sådana verkställande åtgärder i fråga om ett rapporterande finskt finansinstitut inte avgör överträdelsen inom 18 månader efter en anmälan om väsentlig överträdelse först lämnades, Förenta staterna ska behandla det rapporterande finska finansinstitutet som ett icke-deltagande finansinstitut enligt denna underpunkt 2(b).

3.  Bruk av tredje parts tjänsteleverantörer. Varje part kan tillåta rapporterande finansinstitut använda tredje parts tjänsteleverantörer för att uppfylla de skyldigheter, som en part har ställt på dessa rapporterande finansinstitut, såsom det avses i detta avtal, men dessa skyldigheter ska förbli de rapporterande finansinstitutens ansvar.

4.   Förhindrande av kringgående. Parterna ska vid behov genomföra förutsättningar för att hindra finansinstitut från att införa praxis som syftar till att kringgå rapportering enligt detta avtal.

Artikel 6
Ömsesidig förpliktelse till att fortsätta att öka effektiviteten av informationsutbyte och öppenhet

1. Ömsesidighet. Förenta staternas regering erkänner behovet att uppnå likadana nivåer i ömsesidigt automatiskt informationsutbyte med Finland. Förenta staternas regering förpliktar sig att ytterligare förbättra öppenhet och utvidga utbytesförhållandet med Finland genom att arbeta för införande av bestämmelser och främja och stöda relevant lagstiftning för att uppnå sådana likadana nivåer i ömsesidigt automatiskt informationsutbyte.

2. Behandling av genomgångsbetalningar och bruttoavkastning. Parterna förpliktar sig att samarbeta tillsammans med partnerjurisdiktioner för att utveckla ett praktiskt och effektivt alternativt tillvägagångssätt (som minimerar belastningen) för att uppnå de politiska målsättningarna att innehålla skatt i fråga om utländska genomgångsbetalningar och bruttoavkastning.

3. Utveckling av gemensam rapporterings- och utbytesmodell. Parterna förpliktar sig att arbeta med partnerjurisdiktioner, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och den Europeiska Unionen för att anpassa villkoren av detta avtal och andra avtal mellan Förenta staterna och partnerjurisdiktioner till en gemensam modell av au- tomatiskt utbyte av information, häri inbegri- pet utveckling av rapporterings- och aktsamhetsstandarder för finansinstitut.

4. Dokumentation av konton som upprätt- hålls den 30 juni 2014. I fråga om rapporte- ringspliktiga konton som upprätthålls av ett rapporterande finansinstitut den 30 juni 2014:

a)  Förenta staterna åtar sig att införa före den 1 januari 2017 för rapportering beträffande år 2017 och senare år regler som förpliktar rapporterande amerikanska finansinstitut att inhämta och rapportera finskt TIN av varje kontoinnehavare av ett finskt rapporteringspliktigt konto, såsom artikel 2 underpunkt 2(b)(1) i detta avtal förutsätter; och

b)  Finland åtar sig att införa före den 1 januari 2017 för rapportering beträffande år 2017 och senare år regler som förpliktar rapporterande finska finansinstitut att inhämta amerikanskt TIN av varje specificerad amerikansk person såsom artikel 2 underpunkt 2(a)(1) i detta avtal förutsätter.

Artikel 7
Enhetlighet i tillämpningen av FATCA på partnerjurisdiktioner

1.  Finland ska medges den fördel av even- tuella förmånligare villkor enligt artikel 4 eller Tillägg I i detta avtal beträffande tillämpning av FATCA på finska finansinstitut, som medges en annan partnerjurisdiktion enligt ett undertecknat bilateralt avtal, enligt vilket den andra partnerjurisdiktionen förpliktar sig att iaktta de samma i artiklarna 2 och 3 i detta avtal beskrivna skyldigheter som Finland, och på samma villkor och förutsättningar som beskrivs avtalet och i artiklarna 5—9 i detta avtal.

2.  Förenta staterna ska meddela Finland om sådana eventuella förmånligare villkor och sådana förmånligare villkor ska tillämpas automatiskt enligt detta avtal, som om sådana villkor var specificerade i detta avtal, och med verkan från datumet för undertecknande av det avtal, som innehåller de förmånligare villkor, utom då Finland skriftligen vägrar sig att tillämpa dem.

Artikel 8
Konsultationer och ändringar

1.  Om det uppkommer svårigheter i genomförande av detta avtal, varje part kan be om konsultationer för att utveckla ändamålsenliga åtgärder för att säkra fullgörelse av detta avtal.

2.  Detta avtal kan ändras genom ett skrivet ömsesidigt avtal mellan parterna. Om inte annat överenskommits, ska sådan ändring träda i kraft genom detsamma förfarande som beskrivs i artikel 10 stycke 1 i detta avtal.

Artikel 9
Tillägg

Tilläggen utgör en integrerande del av detta avtal.

Artikel 10
Avtalets varaktighet

1. Detta avtal träder i kraft den dag då Finland skriftligen meddelar Förenta staterna att Finland har slutfört de behövliga interna procedurerna för ikraftträdandet av detta avtal.

2. Vardera parten kan säga upp detta avtal genom att skriftligen underrätta den andra parten härom. Sådan uppsägning träder i kraft den första dagen av den månad som följer efter utgången av tolvmånadersperiod efter dagen av underrättelsen om uppsägning.

3. Parterna ska före den 31 december 2016 förhandla i god tro för att vid behov ändra detta avtal för att avspegla framgång i de förpliktelser som anges i artikel 6 i detta avtal.

Som skedde den 5 mars 2014 i två exemplar på engelska.

Bilaga 1 / Tillägg I
AKTSAMHETSFÖRPLIKTELSER VID IDENTIFIKATION OCH RAPPORTERING AV AMERIKANSKA RAPPORTERINGSPLIKTIGA KONTON OCH BETALNINGAR TILL VISSA ICKE-DELTAGANDE FINANSINSTITUT

I. Allmänt

A. Finland ska förutsätta att rapporterande finska finansinstitut tillämpar aktsamhetsproceduren i detta Tillägg I för att identifiera amerikanska rapporteringspliktiga konton och konton, som innehas av icke-deltagande finansinstitut.

B. Vid tillämpningen av avtalet,

1. Är alla belopp i amerikanska dollar och de ska anses omfatta de motsvarande beloppen i andra valutor.

2. Om här inte något annat föreskrivs, ska ett kontos saldo eller värde bestämmas enligt den sista dagen av kalenderåret eller annan relevant rapporteringsperiod.

3. Om en saldo- eller värdegräns ska enligt detta Tillägg I bestämmas enligt den 30 juni 2014 (per 30.6.2014), det relevanta saldot eller värdet ska bestämmas enligt den dagen eller den sista dagen av den rapporteringsperiod, som utlöper omedelbart före den 30 juni 2014, och om en saldo- eller värdegräns ska enligt detta Tillägg I fastställas enligt den sista dagen av ett kalenderår, det relevanta saldot eller värdet skall bestämmas enligt den sista dagen av ett kalenderår eller annan relevant rapporteringsperiod.

4. Om inte paragraf II underpunkt E(1) i detta Tillägg I föranleder annat, ska ett konto behandlas som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto från och med den dag då det identifieras som sådant enligt aktsamhetsproceduren i detta Tillägg I.

5. Om inte något annat föreskrivs, ska information om ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto rapporteras årligen i det kalenderår som följer det år som informationen berör.

C. Som ett alternativ till den procedur som beskrivs i varje paragraf av detta Tillägg I, kan Finland låta rapporterande finska finansinstitut använda den procedur som beskrivs i relevanta U.S. Treasury Regulations för att fastslå, om ett konto är ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto eller ett konto som innehas av ett icke-deltagande finansinstitut. Finland kan låta rapporterande finska finansinstitut göra sådant val särskilt för varje paragraf i detta Tillägg I antingen i fråga om alla relevanta finanskonton eller särskilt i fråga om varje klart identifierad grupp av sådana konton (liksom enligt branschen eller den plats där kontot upprätthålls).

II. Existerande personliga konton. Föl- jande regler och procedur tillämpas för att identifiera amerikanska rapporteringspliktiga konton bland existerande personliga konton ("existerande personkonton").

A. Konton för vilka ingen undersökning, identifiering eller rapportering krävs. On det rapporterande finska finansinstitutet inte väljer något annat antingen i fråga om alla existerande personkonton eller särskilt i fråga om varje klart identifierad grupp av sådana konton, då de finska genomförandereglerna möjliggör ett sådant val, är det inte nödvändigt att undersöka, identifiera eller rapportera följande konton som amerikanska rapporteringspliktiga konton:

1. Om underpunkt E(2) av denna paragraf inte föranleder annat, ett existerande personkonto med saldo eller värde som inte överstiger 50 000 dollar den 30 juni 2014.

2. Om underpunkt E(2) av denna paragraf inte föranleder annat, ett redan existerande personkonto som är ett försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal med saldo eller värde av 250 000 dollar eller mindre den 30 juni 2014.

3. Ett existerande personkonto, som är ett försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal, förutsatt att Finlands eller Förenta staternas lagar eller bestämmelser faktiskt hindrar försäljning av sådant försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal till personer bosatta i Förenta staterna (t.ex. om det ifrågavarande finansinstitutet inte har den nödvändiga registreringen enligt amerikansk lagstiftning, och den finska lagstiftningen förutsätter rapportering eller innehållning av skatt i fråga om försäkringsprodukter som innehas av personer bosatta i Finland).

4. Ett depositionskonto med saldo av 50 000 dollar eller mindre.

B. Undersökningsprocedur för existerande personkonton med saldo eller värde den 30 juni 2014 som överstiger 50 000 dollar (250 000 dollar i fråga om ett försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal) men som inte överstiger 1 000 000 dollar ("lågvärdekonton").

1. Sökning i elektroniskt arkiv. Det rapporterande finska finansinstitutet ska undersöka elektroniskt sökningsbar data som bevaras av det rapporterande finska finansinstitutet för alla följande amerikanska indicier:

a)  Identifiering av kontoinnehavaren som amerikansk medborgare eller person bosatt i Förenta staterna;

b) Otvetydig uppgift om amerikansk födelseort;

c) Gällande amerikansk post- eller bostadsadress (häri inbegripet amerikansk postboxadress);

d) Gällande amerikanskt telefonnummer;

e) Stående instruktioner om överföring av medel till ett konto som upprätthålls i Förenta staterna;

f) För närvarande gällande fullmakt eller underteckningsrätt som beviljats en person med en amerikansk adress; eller

g) en c/o- eller postbevaringsadress som är den enda adress som det rapporterande finska finansinstitutet har i arkiv för kontoinnehavaren. I fråga om ett existerande personkonto, som är ett lågvärdekonto, ska en c/o-adress utanför Förenta staterna eller en postbevaringsadress inte behandlas som en amerikansk indicia.

2. Om man i den elektroniska sökningen inte upptäcker något av de i underpunkt B(1)  i denna paragraf angivna amerikanska indicierna, krävs det inga ytterligare åtgärder före det sker en sådan ändring i omständigheterna som resulterar i att ett eller flera amerikanska indicier är förknippade med kontot, eller kontot blir ett högvärdekonto som beskrivs i stycke D i denna paragraf.

3. Om man i den elektroniska sökningen upptäcker något av de i underpunkt B(1) I denna paragraf angivna amerikanska indici- erna eller om det sker en sådan ändring i om- ständigheterna, som resulterar i att ett eller flera amerikanska indicier är förknippade med kontot, det rapporterande finska finansinstitutet ska behandla kontot som ett ameri- kanskt rapporteringspliktigt konto, utom då det väljer att tillämpa underpunkt B(4) i denna paragraf och något av undantagen i underpunkten är tillämpligt i fråga om detta konto.

4.  Oavsett upptäckten av amerikanska indicier enligt underpunkt B(1) i denna paragraf är ett rapporterande finskt finansinstitut inte förpliktat att behandla ett konto som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, om:

a) Om information om kontoinnehavaren otvetydigt visar en amerikansk födelseort, det rapporterande finska finansinstitutet inhämtar eller har tidigare undersökt och har i arkiv uppgift om:

(1) Självcertifiering av att kontoinnehavaren varken är amerikansk medborgare eller bosatt i Förenta staterna (som kan vara på IRS-formulär W-8 eller annat liknande avtalat formulär);

(2) Ett icke-amerikanskt pass eller annan av en myndighet utfärdad identifikation, som visar att kontoinnehavaren har medborgarskap eller nationalitet av ett annat land än Förenta staterna; och

(3) En kopia av kontoinnehavarens certifikat om förlust av den amerikanska nationaliteten eller en rimlig förklaring på:

(a) Skälet till att kontoinnehavaren inte har sådant certifikat trots avstående av amerikansk nationalitet; eller

(b)  Skälet till att kontoinnehavaren inte fick amerikansk nationalitet vid födelse.

b) Om information om kontoinnehavaren omfattar en nuvarande amerikansk post- eller bostadsadress eller ett eller flera amerikanska telefonnummer som är de enda numren med anslutning till kontot, det rapporterande finska finansinstitutet inhämtar eller har tidigare undersökt och har i arkiv en uppgift om:

(1) Självcertifiering av att kontoinnehava- ren varken är amerikansk medborgare eller bosatt i Förenta staterna (som kan vara på IRS-formulär W-8 eller annat liknande avtalat formulär); och

(2)  Dokumentbevis, såsom det definieras I paragraf VI stycke D i detta Tillägg I, som klarlägger kontoinnehavarens icke-amerikanska status.

c) Om information om kontoinnehavaren omfattar stående instruktioner om överföring av medel till ett konto som upprätthålls i Förenta staterna, det rapporterande finska finansinstitutet inhämtar eller har tidigare undersökt och har i arkiv en uppgift om:

(1) Självcertifiering av att kontoinnehava- ren varken är amerikansk medborgare eller skatterättsligt bosatt i Förenta staterna (som kan vara på IRS-formulär W-8 eller annat liknande avtalat formulär); och

(2)  Dokumentbevis, såsom det definieras i paragraf VI stycke D i detta Tillägg I, som klarlägger kontoinnehavarens icke-amerikanska status.

d) Om information om kontoinnehavaren omfattar en nuvarande gällande fullmakt eller underteckningsrätt som har beviljats en person med en amerikansk adress, som har en c/o- eller postbevaringsadress, som är den enda identifierade adressen för kontoinnehavaren, eller har ett eller flera amerikanska telefonnummer (om ett icke-amerikanskt telefonnummer är också förknippat med kontot), det rapporterande finska finansinstitutet inhämtar eller har tidigare undersökt och upprätthåller i arkiv en uppgift om:

(1) En självcertifiering av att kontoinnehavaren varken är amerikansk medborgare eller skatterättsligt bosatt i Förenta staterna (som kan vara på IRS-formulär W-8 eller annat liknande avtalat formulär); eller

(2) Dokumentbevis, såsom det definieras i paragraf VI stycke D i detta Tillägg I, som klarlägger kontoinnehavarens icke-amerikanska status.

C. Tilläggsprocedur som tillämpas på de existerande personkonton som är lågvärdekonton.

1. Undersökningen av de existerande personkonton som är lågvärdekonton, för amerikanska indicier, skall genomföras före den 30 juni 2016.

2. Om det har skett en ändring i omständigheterna i fråga om ett existerande personkonto som är ett lågvärdekonto, och ändringen resulterar i att ett eller flera amerikanska indicier som beskrivs i underpunkt B(1) i denna paragraf är förknippade med kontot, det rapporterande finska finansinstitutet ska behand- la kontot som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, utom då underpunkt B(4) i denna paragraf är tillämplig.

3.  Med undantag av de depositionskonton, som beskrivs i underpunkt A(4) i denna paragraf, ska varje existerande personkonto, som har identifierats som amerikanskt rapporteringspliktigt konto enligt denna paragraf, behandlas som amerikanskt rapporteringsplik- tigt konto i alla senare år, utom då kontoinne- havaren upphör att vara en specificerad amerikansk person.

D.  Utvidgade undersökningsprocedur för redan existerande personkonton med ett saldo eller värde som överstiger 1 000 000 dollar den 30 juni 2014 eller den 31 december 2015 eller något senare år ("högvärdekonton").

1.  Sökning i elektroniskt arkiv. Det rapporterande finska finansinstitutet ska undersöka elektroniskt sökningsbar data som det rapporterande finska finansinstitutet bevarar för alla de i underpunkt B(1) i denna paragraf beskrivna amerikanska indicierna.

2.  Sökning i pappersarkiv. Om det rapporterande finska finansinstitutets elektroniskt sökningsbara databas innehåller fält för och uppfångar alla de upplysningar, som beskrivs i underpunkt D(3) i denna paragraf, krävs det ingen ytterligare sökning i pappersarkivet. Om de elektroniska databaserna inte upp- fångar alla dessa upplysningar, det rapporterande finska finansinstitutet ska i fråga om högvärdekonton undersöka för alla de i underpunkt B(1) i denna paragraf beskrivna amerikanska indicierna också nuvarande kundakt och i den omfattning de är inte in- kluderade i den nuvarande kundakten, följande dokument som är förknippade med kontot och som har inhämtats av det rapporterande finska finansinstitutet inom de fem sista år:

a)  De senaste dokumentbevis som har inhämtats i fråga om kontot;

b) Det senaste kontoöppningsavtalet eller -dokumentationen;

c) Den senaste dokumentation som det rapporterande finska finansinstitutet har inhämtat enligt proceduren beträffande åtgärder mot penningtvätt eller proceduren beträffande identifiering av kunder (Anti-Money Laundering eller Know Your Customer Procedures) eller för andra rättsliga ändamål.

d)  Alla nuförtiden gällande fullmakter eller underteckningsformulär; och

e)  Alla nuförtiden gällande stående instruktioner om överföring av medel.

3. Undantag då databaser innehåller tillräcklig information. Ett rapporterande finskt finansinstitut är inte förpliktat att utföra den sökning i pappersarkivet som beskrivs i underpunkt D(2) av denna paragraf, om dess elektroniskt sökningsbara information innehåller följande:

a) Kontoinnehavarens nationalitet- eller hemviststatus;

b) Kontoinnehavarens hemvistadress och postadress som är för närvarande i det rapporterande finska finansinstitutets arkiv;

c) Kontoinnehavarens telefonnummer (om sådant eller sådana finns) som är för närvarande i det rapporterande finska finansinstitutets arkiv;

d) Om det finns stående instruktioner om överföring av medel på kontot till ett annat konto (häri inbegripet ett konto i en annan filial av det rapporterande finska finansinstitutet eller annat finansinstitut);

e) Om det finns en gällande c/o- eller post- bevaringsadress för kontoinnehavaren; och

f) Om det finns en fullmakt eller underteckningsrätt för kontot.

4. Förfrågan till en kundansvarig om faktisk kunskap. Utom de ovan beskrivna sökningarna i elektroniskt arkiv och pappersarkiv ska det rapporterande finska finansinstitutet behandla som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto varje högvärdekonto, som är tilldelat en kundansvarig (härunder eventuella konton som läggs samman med sådant högvärdekonto), om den kundansvarige har faktisk kunskap om att kontoinnehavaren är en specificerad amerikansk person.

5. Verkan av upptäckten av amerikanska indicier.

a) Om man inte upptäcker något av de i underpunkt B(1) i denna paragraf angivna amerikanska indicierna i den utvidgade undersökningen av ovan beskrivna högvärdekonton och kontot identifieras inte som ett konto som innehas av en specificerad amerikansk person i underpunkt D(4) i denna paragraf, krävs det inga ytterligare åtgärder före det sker en sådan ändring i omständigheterna som resulterar i att ett eller flera amerikanska indicier är förknippade med kontot.

b)   Om man upptäcker något av de i underpunkt B(1) i denna paragraf angivna amerikanska indicierna i den utvidgade undersökningen eller om det senare sker en sådan ändring i omständigheterna som resulterar i att ett eller flera amerikanska indicier är förknippade med kontot, det rapporterande finska finansinstitutet ska behandla kontot som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, utom då det väljer att tillämpa underpunkt B(4) i denna paragraf och något av undantagen i underpunkten är tillämpligt i fråga om detta konto.

c)  Med undantag av depositionskonton som beskrivs i underpunkt A(4) i denna paragraf ska varje existerande personkonto som har identifierats som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto enligt denna paragraf, behandlas som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto i alla senare år, utom då kontoinnehavaren upphör att vara en specificerad amerikansk person.

E. Tilläggsprocedur som tillämpas på högvärdekonton.

1. Om ett existerande personkonto är ett högvärdekonto den 30 juni 2014, det rapporterande finska finansinstitutet ska slutföra den utvidgade undersökningsprocedur som beskrivs i stycke D i denna paragraf, i fråga om sådant konto före den 30 juni 2015. Om sådant konto på grund av denna undersökning identifieras som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto den 31 december 2014 eller dessförinnan, det rapporterande finska finansinstitutet ska rapportera den nödvändiga informationen om sådant konto för år 2014 i den första rapporten om kontot och årligen därefter. Om ett konto identifieras som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto efter den 31 december 2014 och den 30 juni 2015 eller dessförinnan, det rapporterande finska finansinstitutet är inte förpliktat att rapportera information om kontot beträffande år 2014, men det ska rapportera information om kontot årligen därefter.

2. Om ett existerande personkonto är inte ett högvärdekonto den 30 juni 2014 men blir ett högvärdekonto den sista dagen 2015 eller något senare kalenderår, det rapporterande finska finansinstitutet ska slutföra den utvidgade undersökningsprocedur som beskrivs i stycke D i denna paragraf, i fråga om kontot inom sex månader efter den sista dagen av det kalenderår då kontot blir ett högvärdekonto. Om kontot på grund av denna undersökning identifieras som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, det rapporterande finska finansinstitutet ska rapportera den nödvändiga informationen om kontot årligen för det år då det identifieras som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto och senare år, utom då kontoinnehavaren upphör att vara en specificerad amerikansk person.

3. Då ett rapporterande finskt finansinstitut tillämpar den utvidgade undersökningsprocedur som beskrivs i stycke D i denna paragraf, det är inte skyldigt att tillämpa igen sådan procedur på samma högvärdekonto i något senare år, med undantag av den förfrågan till en kundansvarig som beskrivs i underpunkt D(4) i denna paragraf.

4. Om det i fråga om ett högvärdekonto sker en sådan ändring i omständigheterna, som resulterar i att ett eller flera i underpunkt B(1) i denna paragraf beskrivna amerikanska indicier är förknippade med kontot, det rapporterande finska finansinstitutet ska behandla kontot som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, utom då det väljer att tillämpa underpunkt B(4) i denna paragraf och något av undantagen i underpunkten är tillämpligt i fråga om detta konto.

5. Ett rapporterande finskt finansinstitut ska genomföra procedur för att säkra att en kundansvarig identifierar alla ändringar i omständigheterna av ett konto. Om en kundansvarig till exempel underrättas om att kontoinnehavaren har en ny postadress i Förenta staterna, det rapporterande finska finansinstitutet ska behandla den nya adressen som en ändring i omständigheterna, och om det väljer att tillämpa underpunkt B(4) i denna paragraf, inhämta den relevanta dokumentationen från kontoinnehavaren.

F. Existerande personkonton som har dokumenterats för vissa andra ändamål. Ett rapporterande finskt finansinstitut, som har tidigare inhämtat upplysningar från en kontoinnehavare för att slå fast kontoinnehavarens status varken som en amerikansk medborgare eller en person bosatt i Förenta staterna, för att uppfylla sina skyldigheter enligt ett avtal med IRS om kvalificerad förmedlare, skatt innehållande utländsk sammanslutning eller skatt innehållande utländsk trust, eller för att uppfylla sina skyldigheter enligt titel 26 kapitel 61 av United States Code, är inte förpliktat att utföra den procedur som beskrivs i under- punkt B(1) i denna paragraf i fråga om lågvärdekonton eller i underpunkterna D(1)– D(3) av denna paragraf i fråga om högvärdekonton.

III.Nya personkonton. Följande regler och procedur tillämpas för att identifiera amerikanska rapporteringspliktiga konton bland finanskonton som innehas av fysiska personer och som öppnas den 1 juli 2014 eller därefter ("nya personkonton").

A. Konton för vilka ingen undersökning, identifiering eller rapportering krävs. Om det rapporterande finska finansinstitutet inte väljer annat, antingen i fråga om alla nya personkonton eller särskilt i fråga om varje klart identifierad grupp av dessa konton, då de finska genomförandereglerna möjliggör ett sådant val, är det inte nödvändigt att undersöka, identifiera eller rapportera följande nya personkonton som amerikanska rapporteringspliktiga konton:

1. Depositionskonton, utom då dess saldo överstiger 50 000 dollar vid utgången av något kalenderår eller annan lämplig rapporteringsperiod.

2. Försäkringsavtal med kontantvärde, utom då kontantvärdet överstiger 50 000 dollar vid utgången av något kalenderår eller annan lämplig rapporteringsperiod.

B. Andra nya personkonton. I fråga om sådana nya personkonton som inte beskrivs i punkt A i denna paragraf ska det rapporterande finska finansinstitutet vid öppnandet av kontot (eller inom 90 dagar efter utgången av det kalenderår då kontot upphör att vara ett konto som beskrivs i stycke A i denna paragraf) inhämta självcertifiering som kan vara en del av öppnandedokumentation och som tillåter det rapporterande finska finansinstitutet fastställa om kontoinnehavaren är skatterättsligt bosatt i Förenta staterna (vid tillämpningen av detta anses en amerikansk medborgare vara skatterättsligt bosatt i Förenta staterna även om kontoinnehavaren är skatterättsligt bosatt också i ett annat land) och bekräfta rimligheten av sådan självcertifiering på basis av den information som det rapporterande finska finansinstitutet har inhämtat i samband med öppnandet av kontot, häri inbegripet all den dokumentation som har inhämtats enligt proceduren beträffande kundidentifiering eller förhindrande av penningtvätt.

C. Om självcertifieringen bekräftar att kontoinnehavaren är skatterättsligt bosatt i Förenta staterna, det rapporterande finska finansinstitutet ska behandla kontot som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto och inhämta självcertifiering som innehåller kontoinnehavarens amerikanska TIN (som kan vara på ett IRS formulär W-9 eller annat liknande avtalat formulär).

D. Om det i fråga om ett nytt personkonto sker en sådan ändring i omständigheterna, som medför att det rapporterande finska finansinstitutet vet eller har grund till att veta att den originella självcertifieringen är felaktig eller opålitlig, det rapporterande finska finansinstitutet kan inte använda den originella självcertifieringen och det ska inhämta giltig självcertifiering som bekräftar att kontoinnehavaren är amerikansk medborgare eller skattemässigt bosatt i Förenta staterna. Om det rapporterande finska finansinstitutet inte kan inhämta giltig självcertifiering, det ska behandla kontot som ett rapporteringspliktigt amerikanskt konto.

IV. Existerande enhetskonton. Följande regler och procedur tillämpas för att identifiera amerikanska rapporteringspliktiga konton och konton, som innehas av icke-deltagande finansinstitut, bland existerande konton som innehas av enheter ("existerande enhetskonton").

A. Enhetskonton för vilka ingen undersökning, identifiering eller rapportering krävs. Om det rapporterande finska finansinstitutet inte väljer något annat antingen i fråga om alla existerande enhetskonton eller särskilt I fråga om varje klart identifierad grupp av dessa konton, då de finska genomförandereglerna möjliggör ett sådant val, är det inte nödvändigt att undersöka, identifiera eller rapportera som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto ett existerande enhetskonto med saldo eller värde som inte överstiger 250 000 dollar den 30 juni 2014 förrän kontots saldo eller värde överstiger 1 000 000 dollar.

B. Enhetskonton som ska undersökas. Ett existerande enhetskonto som har ett saldo el- ler värde som överstiger 250 000 dollar den 30 juni 2014 och ett existerande enhetskonto som inte överstiger 250 000 dollar den  30 juni 2014 men vars saldo eller värde översti- ger 1 000 000 dollar den sista dagen av 2015 eller något senare år, ska undersökas enligt den procedur som nämns i stycke D i denna paragraf.

C.  Enhetskonton för vilka rapporteringen är nödvändig. I fråga om de i stycke B av denna paragraf beskrivna existerande enhetskontona ska enbart de konton som innehas av en eller flera enheter, som är specificerade amerikanska personer eller passiva utländska icke-finansiella enheter med en eller flera kontrollerande personer, som är amerikanska medborgare eller bosatta i Förenta staterna, behandlas som amerikanska rapporteringspliktiga konton. Dessutom skall de konton som innehas av icke-deltagande finansinstitut, behandlas som konton för vilka de sammanlagda betalningar som beskrivs i artikel 4 underpunkt 1(b) i avtalet, rapporteras till den finska behöriga myndigheten.

D. Undersökningsprocedur för identifiering av de enhetskonton som ska rapporteras. I fråga om de i stycke B av denna paragraf beskrivna existerande enhetskontona ska det rapporterande finska finansinstitutet tillämpa följande undersökningsprocedur för att fastslå om kontot innehas av en eller flera specificerade amerikanska personer, passiva utländska icke-finansiella enheter med en eller flera kontrollerande personer som är amerikanska medborgare eller bosatta i Förenta staterna, eller av icke-deltagande finansinstitut:

1. Avgöra, om enheten är en specificerad amerikansk person.

a) Undersöka information som upprätthålls för rättsliga eller kundrelationsändamål (häri inbegripet information inhämtat enligt proceduren beträffande kundidentifiering eller förhindrande av penningtvätt) för att avgöra, om informationen visar att kontoinnehavaren är en amerikansk person. Vid tillämpningen av detta omfattar information, som visar att kontoinnehavaren är en amerikansk person, ett amerikanskt grundnings- eller organiseringsställe eller en amerikansk adress.

b)  Om informationen visar att kontoinnehavaren är en amerikansk person, det rapporterande finska finansinstitutet ska behandla kontot som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, utom då det inhämtar från kontoinnehavaren självcertifiering (vilken kan vara på ett IRS-formulär W-8 eller W-9 eller på annat liknande avtalat formulär) eller det med rimlighet på grund av information som den besitter eller som är offentligt tillgänglig, slår fast att kontoinnehavaren inte är en specificerad amerikansk person.

2. Avgöra om en icke-amerikansk enhet är ett finansinstitut.

a) Undersöka information, som upprätthålls för rättsliga eller kundrelationsändamål (häri inbegripet information inhämtat enligt procedur beträffande kundidentifiering eller förhindrande av penningtvätt), för att slå fast, om informationen visar att kontoinnehavaren är ett finansinstitut.

b) Om informationen visar att kontoinnehavaren är ett finansinstitut eller det rapporterande finska finansinstitutet verifierar kontoinnehavarens globala förmedlaridentifikationsnummer (Global Intermediary Identification Number) på IRS's offentliga förteckning över utländska finansinstitut, kontot är inte ett rapporteringspliktigt amerikanskt konto.

3. Avgöra om ett finansinstitut är ett icke-deltagande finansinstitut betalningar till vil- ket omfattas av sammanlagd rapportering enligt artikel 4 underpunkt 1(b) i avtalet.

a) Om inte underpunkt D(3)(b) av denna paragraf föranleder annat, kan ett rapporterande finskt finansinstitut besluta att kontoinnehavaren är ett finskt finansinstitut eller annan partnerjurisdiktions finansinstitut, om det rapporterande finska finansinstitutet rimligt fastställer att kontoinnehavaren har sådan status på grund av kontoinnehavarens globala förmedlaridentifikationsnummer på IRS's offentliga förteckning över utländska finansinstitut eller annan information, som är offentligt tillgänglig eller i besittning av det rapporterande finska finansinstitutet. I sådant fall behövs ingen vidare undersökning, identifikation eller rapportering med hänsyn till kontot.

b) Om kontoinnehavaren är ett finskt finansinstitut eller annan partnerjurisdiktions finansinstitut som IRS behandlar som ett icke-deltagande finansinstitut, kontot är inte ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, men betalningarna till kontoinnehavaren ska rapporteras såsom avses i artikel 4 underpunkt 1(b) i avtalet.

c) Om kontoinnehavaren inte är ett finskt finansinstitut eller annan partnerjurisdiktions finansinstitut, det rapporterande finska finansinstitutet ska behandla kontoinnehavaren som ett icke-deltagande finansinstitut betalningarna till vilket ska rapporteras enligt artikel 4 underpunkt 1(b) i avtalet utom då det rapporterande finska finansinstitutet:

(1) Inhämtar från kontoinnehavaren en självcertifiering (som kan vara på ett IRS-formulär W-8 eller på annat liknande avtalat formulär) av att den är ett certifierat utländskt finansinstitut, som anses iaktta gällande skattebestämmelser, eller undantagen verklig förmånsägare, såsom dessa uttryck definieras i de relevanta U.S. Treasury Regulations; eller

(2) När det gäller ett deltagande utländskt finansinstitut eller registrerat utländskt finansinstitut, som anses iaktta gällande skattebestämmelser, verifierar kontoinnehavarens globala förmedlaridentifikationsnummer på IRS's offentlig förteckning över utländska finansinstitut.

4. Avgöra om ett konto som innehas av en utländsk icke-finansiell enhet är ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto. I fråga om en sådan kontoinnehavare av ett redan existerande enhetskonto som inte identifieras som antingen en amerikansk person eller ett finansinstitut ska det rapporterande finska finansinstitutet identifiera (i) om kontoinnehavaren har kontrollerande personer, (ii) om kontoinnehavaren är en passiv utländsk icke-finansiell enhet och (iii) om någon av de kontrollerande personerna av kontoinnehavaren är en amerikansk medborgare eller person bosatt i Förenta staterna. När det rapporterande finska finansinstitutet avgör detta, ska det iaktta instruktioner i underpunkterna D(4)(a)– D(4)(d) i denna paragraf i den ordning som är mest ändamålsenlig enligt omständigheterna.

a) För att fastställa de kontrollerande personerna av en kontoinnehavare kan ett rapporterande finskt finansinstitut använda den information som har inhämtats och upprätthållits enligt proceduren beträffande kundidentifiering eller förhindrande av penningtvätt.

b) För att slå fast om kontoinnehavaren är en passiv utländsk icke-finansiell enhet det rapporterande finska finansinstitutet ska inhämta från kontoinnehavaren en självcertifiering (som kan vara på ett IRS formulär W-8 eller W-9 eller annat liknande avtalat formulär) för att bekräfta dess status, utom då det  på grund av upplysningar som är i dess besittning eller som är tillgängliga för allmänheten, rimligt kan fastställa att kontoinnehavaren är en aktiv utländsk icke-finansiell enhet.

c)  För att bestämma om en kontrollerande person av en passiv utländsk icke-finansiell enhet är amerikansk medborgare eller person bosatt i Förenta staterna, ett rapporterande finskt finansinstitut kan använda:

(1) Information som har inhämtats och upprätthållits enligt proceduren beträffande kundidentifiering eller förhindrande av penningtvätt i fråga om ett existerande enhetskonto som innehas av en eller flera utländska icke-finansiella enheter och med kontosaldo eller -värde som inte överstiger 1 000 000 dollar; eller

(2)  Självcertifiering (som kan vara på ett IRS formulär W-8 eller W-9 eller annat liknande avtalat formulär) från kontoinnehavaren eller sådan kontrollerande person, då det är fråga om ett existerande enhetskonto som innehas av en eller flera utländska icke-finansiella enheter och med kontosaldo eller -värde som överstiger 1 000 000 dollar.

d)  Om någon av de kontrollerande personer av en passiv utländsk icke-finansiell enhet är en amerikansk medborgare eller person bosatt i Förenta staterna, kontot ska behandlas som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto.

E. Tidpunkt för undersökning och tilläggsprocedur som tillämpas på existerande enhetskonton.

1. Undersökning av existerande enhetskon- ton med kontosaldo eller -värde som överstiger 250 000 dollar den 30 juni 2014 ska vara slutförd före den 30 juni 2016.

2. Undersökning av existerande enhetskonton med kontosaldo eller -värde som inte överstiger 250 000 dollar den 30 juni 2014 men överstiger 1 000 000 dollar den 31 december 2015 eller något senare år, ska slutföras inom sex månader efter den sista dagen av det kalenderår under vilket kontosaldot eller -värdet överstiger 1 000 000 dollar.

3. Om det i fråga om ett existerande enhetskonto sker en sådan ändring i omständigheterna som medför att det rapporterande finska finansinstitutet vet eller har grund till att veta att självcertifiering eller annan dokumentation som hänför sig till kontot är felaktig eller opålitlig, det rapporterande finska finansinstitutet skall avgöra igen kontots status enligt den procedur som anges i stycke D av denna paragraf.

V.Nya enhetskonton.Följande regler och procedur tillämpas för att identifiera amerikanska rapporteringspliktiga konton och konton som innehas av icke-deltagande finansinstitut bland finanskonton som innehas av enheter och som har öppnats den 1 juli 2014 eller därefter ("nya enhetskonton").

A. Enhetskonton för vilka ingen undersökning, identifiering eller rapportering krävs. Om det rapporterande finska finansinstitutet inte väljer något annat antingen i fråga om alla nya enhetskonton eller särskilt i fråga om varje klart identifierad grupp av dessa konton, om de finska genomförandereglerna möjliggör ett sådant val, är det inte nödvändigt att undersöka, identifiera eller rapportera ett kreditkortkonto eller kreditlimit som behandlas som ett nytt enhetskonto, förutsatt att det rapporterande finska finansinstitut som upprätthåller ett sådant konto, genomför handlingsprinciper och procedur för att hindra ett kontosaldo, som visar sådan skuld till kontoinnehavaren som överstiger 50 000 dollar.

B. Andra nya enhetskonton.I fråga om sådana nya enhetskonton som inte beskrivs i stycke A av denna paragraf ska det rapporterande finska finansinstitutet slå fast om kontoinnehavaren är (i) en specificerad amerikansk person, (ii) ett rapporterande finskt finansinstitut eller annan partnerjurisdiktions finansinstitut, (iii) ett deltagande utländskt finansinstitut, ett utländskt finansinstitut som anses iaktta gällande skattebestämmelser eller en undantagen verklig förmånsägare, såsom dessa uttryck definieras i relevanta U.S. Treasury Regulations, eller (iv) en aktiv utländsk icke-finansiell enhet eller en passiv utländsk icke-finansiell enhet.

1. Ett rapporterande finskt finansinstitut kan, om inte underpunkt B(2) av denna paragraf föranleder annat, slå fast att kontoinnehavaren är en aktiv utländsk icke-finansiell enhet, ett finskt finansinstitut eller annan partnerjurisdiktions finansinstitut, om det rapporterande finska finansinstitutet rimligt bestämmer att kontoinnehavaren har sådan status på grund av kontoinnehavarens globala förmedlaridentifikationsnummer eller annan information som är offentligt tillgänglig eller i besittning av det rapporterande finska finansinstitutet.

2. Om kontoinnehavaren är ett finskt finansinstitut eller annan partnerjurisdiktions finansinstitut som IRS behandlar som ett icke-deltagande finansinstitut, kontot är inte ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, men betalningar till kontoinnehavaren ska rapporteras såsom avses i artikel 4 underpunkt 1(b) i avtalet.

3. Ett rapporterande finskt finansinstitut ska i alla övriga fall inhämta självcertifiering från kontoinnehavaren för att bekräfta dess status. På grund av självcertifiering tillämpas följande regler:

a)  Om kontoinnehavaren är en specificerad amerikansk person, det rapporterande finska finansinstitutet ska behandla kontot som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto.

b) Om kontoinnehavaren är en passiv utländsk icke-finansiell enhet, det rapporterande finska finansinstitutet ska identifiera de kontrollerande personerna såsom de definieras enligt proceduren beträffande kundidentifiering eller förhindrande av penningtvätt, och avgöra om någon sådan person är amerikansk medborgare eller bosatt i Förenta staterna på grund av självcertifiering av kontoinnehavaren eller sådan person. Om någon sådan person är amerikansk medborgare eller bosatt i Förenta staterna, det rapporterande finska finansinstitutet ska behandla kontot som ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto.

c) Om kontoinnehavaren är (i) amerikansk person, som inte är specificerad amerikansk person, (ii) om inte underpunkt B(3)(d) av denna paragraf föranleder annat, finskt finansinstitut eller annan partnerjurisdiktions finansinstitut, (iii) deltagande utländskt finansinstitut, utländskt finansinstitut som anses iaktta gällande skattebestämmelser eller undantagen verklig förmånsägare, såsom dessa uttryck definieras i relevanta U.S. Treasury Regulations, (iv) aktiv utländsk icke-finansiell enhet eller (v) passiv utländsk icke-finansiell enhet, i vilken ingen av de kontrollerande personerna är amerikansk medborgare eller bosatt i Förenta staterna, kontot är inte ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto och ingen rapportering är nödvändig i fråga om kontot.

d) Om kontoinnehavaren är ett icke-deltagande finansinstitut (häri inbegripet ett finskt finansinstitut eller en annan partnerjurisdiktions finansinstitut som IRS behandlar som icke-deltagande finansinstitut), kontot är inte ett amerikanskt rapporteringspliktigt konto, men betalningar till kontoinnehavaren ska rapporteras såsom avses i artikel 4 underpunkt 1(b) i avtalet.

VI. Särskilda regler och definitioner. Följande tilläggsregler och -definitioner tillämpas vid genomförandet av den ovan beskrivna aktsamhetsproceduren:

A. Användning av självcertifiering och dokumentbevis. Ett rapporterande finskt finansinstitut kan inte använda självcertifiering eller dokumentbevis, om det vet eller har grund till att veta att självcertifiering eller dokumentbevis är felaktiga eller opålitliga.

B. Definitioner. Följande definitioner tillämpas i fråga om detta Tillägg I.

1. Procedur beträffande kundidentifiering eller förhindrande av penningtvätt (Anti-Money Laundering and Know Your Customer Procedures). "Procedur beträffande kundidentifiering eller förhindrande av penningtvätt" avser ett rapporterande finskt finansinstituts aktsamhetsprocedur som berör kunder och som enligt de finska kraven beträffande åtgärder mot penningtvätt eller andra likadana krav tillämpas på sådant rapporterande finskt finansinstitut.

2. Utländsk icke-finansiell enhet. "Utländsk icke-finansiell enhet" avser en icke-amerikansk enhet som inte är ett utländskt finansinstitut, såsom det definieras i relevanta

U.S. Treasury Regulations, eller som är en enhet, som beskrivs i underpunkt B(4)(j) av denna paragraf, och omfattar även en icke-amerikansk enhet som är etablerad i Finland eller i en annan partnerjurisdiktion och som inte är ett finansinstitut.

3. Passiv utländsk icke-finansiell enhet. "Passiv utländsk icke-finansiell enhet" avser en utländsk icke-finansiell enhet som inte är

(i) en aktiv utländsk icke-finansiell enhet eller

(ii) skatt innehållande utländsk sammanslutning eller skatt innehållande utländsk trust enligt relevanta U.S. Treasury Regulations.

4. Aktiv utländsk icke-finansiell enhet. "Aktiv utländsk icke-finansiell enhet" avser en utländsk icke-finansiell enhet som uppfyller ett av följande kriterier:

a) Mindre än 50 procent av den utländska icke-finansiella enhetens bruttoinkomst av föregående kalenderår eller annan relevant rapporteringsperiod är passiv inkomst, och mindre än 50 procent av tillgångar som innehas av den utländska icke-finansiella enheten under föregående kalenderår eller annan relevant rapporteringsperiod är tillgångar som genererar passiv inkomst eller som innehas för att generera passiv inkomst;

b) Den utländska icke-finansiella enhetens aktier omsätts regelmässigt på en etablerad värdepappersmarknad eller den utländska icke-finansiella enheten är en närstående enhet av en enhet vars aktier omsätts regelmässigt på en etablerad värdepappersmarknad;

c) Den utländska icke-finansiella enheten har organiserats i ett amerikanskt territorium och alla ägare av betalningsmottagaren är bona fide personer bosatta i det amerikanska territoriet;

d)  Den utländska icke-finansiella enheten är en regering (annan än Förenta staternas regering), en politisk underavdelning av sådan regering (som, för att skingra alla tvivel, omfattar delstater, provinser, distrikt eller kommuner), ett offentligt organ som utför en funktion av sådan regering eller dess politiska underavdelning, en regering av ett amerikanskt territorium, en internationell organisation, en icke-amerikansk sedelutgivande centralbank eller en enhet som helt ägs av en eller flera av de ovannämnda;

e) I stort sett all verksamhet av den utländska icke-finansiella enheten består av innehav (helt eller delvis) av utestående aktier i eller erbjudande av finansiering och tjänster till ett eller flera dotterbolag som driver handel eller verksamhet som är annan än affärsverksamhet av ett finansinstitut, med det undantag att en enhet kvalificerar inte för denna status, om den utländska icke-finansiella enheten verkar som (eller utger sig för att vara) en investeringsfond såsom som en privat equity-fond, venturekapitalfond, lånefinansierad uppköpsfond eller vilket som helst investeringsinstrument vars ändamål är att skaffa eller finansiera bolag och sedan inneha intressen i dessa bolag som kapitaltillgångar för investeringsändamål;

f) Den utländska icke-finansiella enheten driver inte ännu affärsverksamhet och har inte någon tidigare driftshistoria utan investerar kapital i tillgångar för att driva affärsverk- samhet som är annan än verksamhet av ett finansinstitut, förutsatt att den utländska icke-finansiella enheten ska inte kvalificera för detta undantag efter den tidpunkt som är 24 månader efter tidpunkten för den ursprungliga organiseringen av den utländska icke-finansiella enheten;

g) Den utländska icke-finansiella enheten var inte ett finansinstitut under de sista fem åren och håller på att avveckla sina tillgångar eller att omorganisera för att fortsätta eller påbörja på nytt operationer i en affärsverksamhet som är annan än verksamhet av ett finansinstitut;

h) Den utländska icke-finansiella enheten huvudsakligen utför finansierings- och säkringstransaktioner med eller för sådana närstående enheter som inte är finansinstitut, och inte tillhandahåller finansierings- eller säkringstjänster till någon enhet som inte är en närstående enhet, förutsatt att den grupp som består av sådana närstående enheter, huvudsakligen driver annan affärsverksamhet än verksamhet av ett finansinstitut;

i) Den utländska icke-finansiella enheten är en "undantagen utländsk icke-finansiell enhet" såsom den beskrivs i relevanta U.S. Tre- asury Regulations; eller

j) Den utländska icke-finansiella enheten uppfyller alla följande krav:

i. Den är etablerad och verkar i den jurisdiktion där den är bosatt, enbart för religiösa, välgörande, vetenskapliga, konstnärliga, kulturella, idrottsliga eller utbildningsmässiga ändamål; eller den är etablerad och verkar i den jurisdiktion där den är bosatt och den är yrkesorganisation, branschorganisation, handelskammare, arbetarorganisation, lanteller trädgårdsbrukssällskap, medborgarorganisation eller organisation som verkar enbart för att främja socialt välmående;

ii. Den är undantagen från inkomstskatt i den jurisdiktion där den är bosatt;

iii. Den har inga aktieägare eller medlemmar som har ägande- eller förmånsintresse i dess inkomst eller tillgångar;

iv. Tillämplig lagstiftning i den jurisdiktion där den utländska icke-finansiella enheten är bosatt eller den utländska icke-finansiella enhetens stiftelseurkunder tillåter inte att den utländska icke-finansiella enhetens inkomster eller tillgångar utdelas till eller används till fördel för en privatperson eller icke-välgörande enhet, utom för att genomföra den utländska icke-finansiella enhetens välgörande verksamhet eller för att användas som betalning av ett rimligt vederlag för utförda tjänster eller som betalning som representerar marknadsvärdet av egendom som den utländska icke-finansiella enheten har köpt; och

v. Tillämplig lagstiftning i den jurisdiktion där den utländska icke-finansiella enheten är bosatt eller den utländska icke-finansiella enhetens stiftelseurkunder förutsätter att vid den utländska icke-finansiella enhetens likvidation eller upplösning alla dess tillgångar utdelas till en offentlig enhet eller annan allmännyttig organisation eller de tillfaller den offentliga makten i den jurisdiktion (eller en av dess politiska underavdelningar) där den utländska icke-finansiella enheten är bosatt.

5.  Existerande konto. "Existerande konto" åsyftar ett finanskonto som upprätthålls av ett rapporterande finansinstitut den 30 juni 2014.

C. Regler för sammanläggning av saldo och valutaomräkning.

1. Sammanläggning av personkonton. För att fastställa det sammanlagda saldot eller värdet av finanskonton som innehas av en fysisk person, ett rapporterande finskt finansinstitut ska sammanlägga alla finanskonton som upprätthålls av det eller av en närstående enhet, men endast till den del det rapporterande finska finansinstitutets datorsystem kopplar finanskontona ihop på grund av ett dataelement såsom kundnummer eller skattebetalares TIN, och möjliggör sammanläggning av saldon eller värden. Vid tillämpningen av de i detta stycke 1 beskrivna kraven på sammanläggning ska varje innehavare av ett gemensamt ägt finanskonto tilldelas det gemensamt ägda kontots saldo eller värde i sin helhet.

2. Sammanläggning av enhetskonton. För att fastställa det sammanlagda saldot eller värdet av finanskonton som innehas av en enhet, ett rapporterande finskt finansinstitut ska beakta alla finanskonton som upprätthålls av det eller av en närstående enhet, men endast till den del det rapporterande finska finansinstitutets datorsystem kopplar finanskontona ihop på grund av ett dataelement såsom kundnummer eller skattebetalares TIN och möjliggör sammanläggning av saldon eller värden.

3. Särskild sammanläggningsregel som tillämpas på kundansvarig. För att fastställa det sammanlagda saldot eller värdet av finanskonton som innehas av en person, i syfte att avgöra om ett finanskonto är ett högvärdekonto, ett rapporterande finskt finansinstitut ska i fråga om alla finanskonton som en kundansvarig vet eller har grund till att veta att de ägs, kontrolleras eller har grundats direkt eller indirekt (annars än i egenskap av förvaltare) av samma person, också sammanlägga alla sådana konton.

4. Valutaomräkningsregel. För att fastställa saldot eller värdet av finanskonton som lyder på en annan valuta än amerikansk dollar, ett rapporterande finskt finansinstitut ska omräkna de gränsvärden i amerikansk dollar som anges i detta Tillägg I, i sådan valuta genom att använda en publicerad växelkurs fastsatt på den sista dagen av det kalenderår som är före det år då det rapporterande finska finansinstitutet fastställer saldot eller värdet.

D. Dokumentbevis. Vid tillämpningen av detta Tillägg I omfattar acceptabla dokumentbevis följande:

1. Intyg över hemvist som utfärdats av ett auktoriserat offentligt organ (till exempel en regering eller dess myndighet eller en kommun) i den jurisdiktion där betalningsmottagaren påstår att vara bosatt.

2. I fråga om en fysisk person, varje giltig identifikation som utfärdas av ett auktoriserat offentligt organ (till exempel en regering eller dess myndighet eller en kommun) och som omfattar personens namn och som typiskt används för identifikation.

3. I fråga om en enhet, varje officiell dokumentation som utfärdas av ett auktoriserat offentligt organ (till exempel en regering eller dess myndighet eller en kommun) och som omfattar enhetens namn och antingen adressen av dess huvudkontor i den jurisdiktion (eller ett amerikanskt territorium) där den påstår att vara bosatt eller den jurisdiktion (eller ett amerikanskt territorium) där den har grundats eller organiserats.

4. Beträffande ett finanskonto som upprätthålls i en jurisdiktion vars regler för förhindrande av penningtvätt har accepterats av IRS i samband med QI-avtal (såsom det beskrivs i relevanta U.S. Treasury Regulations), var och ett av de dokument (som inte är formulär W-8 eller W-9), som hänvisas till i jurisdiktionens bilaga till QI-avtal för att identifiera fysiska personer eller enheter.

5. Ekonomiska beräkningar, tredjeparts kreditrapporter, konkursansökningar eller rapporter av U.S. Securities and Exchange Commission.

E. Alternativ procedur för de finanskonton, som innehas av fysiska personer som är för- månstagare av försäkringsavtal med kontantvärde. Ett rapporterande finskt finansinstitut får anta att en fysisk person (annan än ägare), som är förmånstagare av ett försäkringsavtal med kontantvärde och som mottar dödsfallersättning, är inte en specificerad amerikansk person, och behandla sådant finanskonto som annat än amerikanskt rapporteringspliktig konto, utom då det rapporterande finska finansinstitutet har faktisk kunskap eller en grund till att veta att förmånstagaren är en specificerad amerikansk person. Ett rapporterande finskt finansinstitut har grund till att veta att en förmånstagare av ett försäkringsavtal med kontantvärde är en specificerad amerikansk person, om den information som det rapporterande finska finansinstitutet har inhämtat och som hänför sig till förmånstagaren, innehåller amerikanska indicier såsom de beskrivs i paragraf II underpunkt (B)(1) av detta Tillägg I. Om ett rapporterande finskt finansinstitut har faktisk kunskap eller grund till att veta att förmånstagaren är en specificerad amerikansk person, det rapporterande finska finansinstitutet ska följa proceduren i paragraf II underpunkt B(3)  av detta Tillägg I.

F. Användning av tredje parter. Finland får tillåta rapporterande finska finansinstitut använda aktsamhetsprocedur som utförts av tredje parter, till den del som föreskrivs i relevanta U.S. Treasury Regulations, oavsett om ett val har gjorts enligt paragraf I stycke C av detta Tillägg I.

Bilaga 2 / Tillägg II

Följande enheter ska behandlas som undantagna verkliga förmånsägare eller utländska finansinstitut (beroende på sammanhanget) som anses iaktta gällande skattebestämmelser, och följande konton faller utanför definitionen av finanskonton.

Detta Tillägg II kan ändras genom ett öm- sesidigt skriftligt beslut mellan Finlands och Förenta staternas behöriga myndigheter: (1) för att ta med andra enheter och konton, som innebär en låg risk för att användas av amerikanska personer till att undvika amerikansk skatt, och som har liknande karaktärsdrag med de enheter och konton, som beskrivs i detta Tillägg II den dag då avtalet undertecknas, eller (2) för att ta bort enheter och konton som på grund av ändringarna i omständigheter inte längre innebär en låg risk för att användas av amerikanska personer till att undvika amerikansk skatt. Varje sådan inklusion eller exklusion träder i kraft den dag då det ömsesidiga beslutet undertecknas, om inte annat föreskrivs i beslutet. Procedur för att uppnå ett sådant ömsesidigt beslut kan inkluderas i det ömsesidiga avtal eller arrangemang som beskrivs i artikel 3 stycke 6 i avtalet.

I. Andra undantagna verkliga förmånsägare än fonder. Följande enheter ska behandlas som icke-rapporterande finska finansinstitut och som undantagna verkliga förmånsägare vid tillämpningen av paragraferna 1471 och 1472 av U.S. Internal Revenue Code, utom i fråga om en betalning som härrör sig från en obligation som innehas i samband med kommersiell finansiell verksamhet av den typ som ett specificerat försäkringsbolag, förvaringsinstitut eller depositionsinstitut bedriver.

A. Offentliga enheter. Den finska regeringen, alla Finlands politiska underavdelningar (som, för att skingra allt tvivel, omfattar delstater, provinser, distrikt eller kommuner) eller alla ämbetsverk eller instrument som helt ägs av Finland eller en eller flera av de ovannämnda (var och en "finsk offentlig enhet"). Denna kategori består av integrerande delar, kontrollerade enheter och politiska underavdelningar av Finland.

1. En integrerande del av Finland åsyftar varje person, organisation, ämbetsverk, byrå, fond, instrument eller annat organ, oavsett benämningen, som bildar en härskande myndighet i Finland. Den härskande myndighetens nettoavkastning ska krediteras på dess eget konto eller till Finlands andra konton, utan att ingen part kommer någon privatperson till godo. En integrerande del omfattar inte någon fysisk person, som är en suverän, en ämbetsman eller en förvaltare som verkar i privat eller personlig egenskap.

2. En kontrollerad enhet åsyftar en enhet, som är till formen separat från Finland eller som annars bildar en separat juridisk enhet förutsatt att:

(i) Enheten ägs eller kontrolleras helt av en eller flera finska offentliga enheter, direkt eller genom en eller flera kontrollerade enheter;

(ii) Enhetens nettoavkastning krediteras på dess eget konto eller till konton av en eller flera finska offentliga enheter, utan att ingen part kommer någon privatperson till godo; och

(iii) Enhetens tillgångar överlåts vid upplösningen till en eller flera finska offentliga enheter.

3. Inkomster kommer inte privatpersoner till godo, om sådana personer är avsedda förmånstagare av ett offentligt program och programmets verksamhet utförs för allmänheten i fråga om allmän välfärd eller den hänför sig till administration av någon fas av förvaltning. Utan hinder av det föregående anses inkomsten emellertid komma privatpersoner till godo, om den härrör sig från användning av en offentlig enhet för att bedriva affärsverksamhet, såsom kommersiell bankverksamhet, som tillhandahåller finanstjänster till privatpersoner.

Vid tillämpningen av paragraferna 1471 och 1472 av U.S. Internal Revenue Code och för att skingra allt tvivel ska alla följande behandlas som icke-rapporterande finska finansinstitut och undantagna verkliga förmånsägare:

Finnvera Abp – Finnvera plc,

Finlands Exportkredit Ab – Finnish Export Credit Ltd,

och

Kommunfinans Abp – Municipality Fi- nance plc.

B. Centralbank. Ett institut som enligt lagen eller regeringens godkännande är den huvudsakliga myndighet, annan än den finska regeringen själv, som ger ut medel avsedda för att cirkulera som valuta. Sådant institut kan omfatta ett instrument, som är separat från den finska regeringen, vare sig det ägs helt eller delvis av Finland eller inte.

C. Internationella organisationer. En internationell organisation eller ämbetsverk eller instrument som helt ägs av den. Denna kategori omfattar varje mellanstatlig organisation (häri inbegripet en övernationell organisation) (1) som huvudsakligen består av icke-amerikanska regeringar, (2) som har ett gällande högkvarteravtal med Finland och (3) vars inkomst inte kommer privatpersoner till godo.

II. Fonder som kvalificerar sig som undantagna verkliga förmånsägare. Vid tilllämpningen av paragraferna 1471 och 1472 av U.S. Internal Revenue Code ska följande enheter behandlas som icke-rapporterande finska finansinstitut och som undantagna verkliga förmånsägare.

A. Pensionsfond som kvalificerar på grund av skatteavtalet. En fond som är etablerad i Finland, förutsatt att fonden är berättigad till förmåner på grund av ett inkomstskatteavtal mellan Finland och Förenta staterna beträffande inkomst som den förvärvar från källor inom Förenta staterna (eller skulle vara berättigad till dessa förmåner om den förvärvade sådan inkomst) såsom fond som är bosatt i Finland och uppfyller alla krav beträffande begränsningar av förmåner, och den drivs huvudsakligen för att förvalta eller tillhandahålla pensionsförmåner.

B. Pensionsfond med omfattande deltagande. En fond, häri inbegripet ett pensionsförsäkringsbolag vare sig det är organiserat som ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag eller inte, som är etablerad i Finland för att tillhandahålla pensionsförmåner, dödsfallförmåner eller förmåner vid arbetsoförmåga eller kombinationer av dessa för förmånstagare som är nuvarande eller tidigare arbetstagare (eller personer utsedda av dessa arbetstagare) av en eller flera arbetsgivare, som vederlag för utförda tjänster, förutsatt att fonden:

1. Har inte en enda förmånstagare med rätten till mer än fem procent av fondens tillgångar;

2. Är underkastad offentlig regelverk och ger en årlig informationsrapport om sina förmånstagare till vederbörliga finska skattemyndigheter; och

3. Uppfyller åtminstone ett av de följande kraven:

a) Fonden är generellt undantagen från finsk skatt på investeringsinkomst enligt finsk lagstiftning på grund av sin status som pensionsordning;

b) Fonden får minst 50 procent av sina sammanlagda premier (andra än överföringar av tillgångar från andra ordningar, som beskrivs i styckena A–D av denna paragraf, eller från pensionskonton, som beskrivs i underpunkt A(1) av paragraf V i detta Tillägg II) från sponsorerande arbetsgivare;

c) Utdelningar eller uttag från fonden är tillåtna endast i samband med en specificerad händelse som hänför sig till pensionering, arbetsoförmåga eller dödsfall (med undantag av utdelningar till andra pensionsfonder, som beskrivs i styckena A–D av denna paragraf, eller pensionskonton, som beskrivs i paragraf V underpunkt A(1) i detta Tillägg II), eller straff tillämpas på utdelningar eller uttag som görs före dessa specificerade händelser; eller

d) Arbetstagarnas prärier (andra än vissa tillåtna tilläggspremier) till fonden begränsas på grund av arbetstagarens förvärvsinkomst eller de kan årligen inte överstiga 50 000 dollar, genom att tillämpa regler som anges i Tillägg I för sammanläggning av konton och valutaomräkning.

C. Pensionsfond med begränsat deltagande. En fond som är etablerad i Finland för att tillhandahålla pensionsförmåner, dödsfallförmåner eller förmåner vid arbetsoförmåga till förmånstagare, som är nuvarande eller tidigare arbetstagare (eller personer utsedda av dessa arbetstagare) av en eller flera arbetsgivare, som vederlag för utförda tjänster, förutsatt att:

1. Fonden har färre än 50 deltagare;

2. Fonden sponsoreras av en eller flera arbetsgivare, som inte är investeringsenheter eller passiva utländska icke-finansiella enheter;

3. Arbetstagarnas och arbetsgivarnas prärier till fonden (andra än överföringar av tillgångar från pensionsordningar som kvalificerar på grund av skatteavtalet och som beskrivs i stycke A av denna paragraf eller från pensionskonton som beskrivs i paragraf V underpunkt A(1) i detta Tillägg II) begränsas på grund av arbetstagarens förvärvsinkomst och kompensation;

4. De deltagare som inte är bosatta i Finland är inte berättigade till mer än 20 procent av fondens tillgångar; och

5. Fonden är underkastad offentligt regelverk och ger en årlig informationsrapport om sina förmånstagare till vederbörliga finska skattemyndigheter.

D. Pensionsfond av en undantagen verklig förmånsägare. En fond, som är etablerad i Finland av en undantagen verklig förmånsägare för att tillhandahålla pensionsförmåner, dödsfallförmåner eller förmåner vid arbetsoförmåga till förmånstagare eller deltagare som är nuvarande eller tidigare arbetstagare (eller personer utsedda av dessa arbetstagare) av den undantagna verkliga förmånsägaren eller som inte är nuvarande eller tidigare arbetstagare, om de förmåner som tillhandahålls för sådana förmånstagare eller deltagare, är vederlag för personliga tjänster utförda för den undantagna verkliga förmånsägaren.

E. Investeringsenhet som helt ägs av en undantagna verkliga förmånsägare. En enhet som är ett finskt finansinstitut enbart därför att den är en investeringsenhet, förutsatt att varje direkt innehavare av en kapitalandel i enheten är en undantagen verklig förmånsägare och varje direkt innehavare av skuldandel i en sådan enhet är antingen ett depositionsinstitut (beträffande ett lån som sådan enhet har beviljats) eller en undantagen verklig förmånsägare.

III.Små finansinstitut eller finansinstitut med begränsat område som kvalificerar som utländska finansinstitut som anses iaktta gällande skattebestämmelser. Vid tillämpningen av paragraf 1471 av U.S. Inter- nal Revenue Code är följande finansinstitut icke-rapporterande finska finansinstitut som ska behandlas som utländska finansinstitut som anses iaktta gällande skattebestämmelser.

A. Finansinstitut med lokalt kundunderlag.

Ett finskt finansinstitut som uppfyller följande krav:

1. Finansinstitutet ska ha koncession och vara reglerat som finansinstitut enligt finsk lagstiftning;

2. Finansinstitutet ska inte ha en stadigvarande plats för affärsverksamhet utanför Finland. Vid tillämpningen av detta omfattar en stadigvarande plats för affärsverksamhet inte ett ställe för vilket man inte gör reklam som riktar sig till allmänheten och från vilket finansinstitutet utför enbart administrativa stödfunktioner;

3. Finansinstitutet skall inte söka kunder eller kontoinnehavare utanför Finland. Vid tillämpningen av detta anses ett finansinstitut inte ha sökt kunder eller kontoinnehavare utanför Finland enbart därför att finansinstitutet (a) har en webbsida, förutsatt att webbsidan inte särskilt anger att finansinstitutet tillhandahåller finanskonton eller tjänster till utomlands bosatta och inte på annat sätt är avsedd för eller söker amerikanska kunder eller kontoinnehavare, eller (b) gör reklam i tryckt media eller på en radio- eller TV-station som distribuerar eller sänder huvudsakligen inom Finland men också tillfälligt i andra länder, förutsatt att reklam inte särskilt nämner att finansinstitutet tillhandahåller finanskonton eller tjänster till utomlands bosatta och inte på annat sätt är avsedd för eller söker amerikanska kunder eller kontoinnehavare;

4. Finansinstitutet ska enligt Finlands lagstiftning vara förpliktat att identifiera kontoinnehavare bosatta i landet för att antingen rapportera information eller innehålla skatt i fråga om finanskonton som innehas av personer bosatta i landet eller för att uppfylla de finska kraven beträffande aktsamhetsprocedur i fråga om åtgärder mot penningtvätt.

5. Minst 98 procent av de finanskonton (enligt värdet) som upprätthålls av finansinstitutet innehas av personer bosatta (häri inbegripet personer som är enheter) i Finland eller en medlemsstat av Europeiska unionen.

6.  Från och med den 1 juli 2014 eller tidigare ska finansinstitutet ha handlingsprinciper och procedur, som motsvarar dem som nämns i Tillägg I, för att hindra finansinstitutet från att tillhandahålla ett finanskonto för ett icke-deltagande finansinstitut och för att bevaka om finansinstitutet öppnar eller upprätthåller ett finanskonto för en specificerad amerikansk person som inte är bosatt i Finland (häri inbegripet en amerikansk person som var bosatt i Finland, när finanskontot öppnades, men som senare upphör att vara bosatt i Finland), eller en passiv utländsk icke-finansiell enhet med kontrollerande personer som är bosatta i Förenta staterna eller är amerikanska medborgare som inte är bosatta i Finland;

7. Sådana handlingsprinciper och procedur ska föreskriva att om man identifierar ett finanskonto som innehas av en specificerad amerikansk person, som inte är bosatt i Finland, eller av en passiv utländsk icke-finansiell enhet med kontrollerande personer, som är bosatta i Förenta staterna eller är amerikanska medborgare, som inte är bosatta i Finland, finansinstitutet ska rapportera sådant finanskonto, såsom det skulle krävas, om finansinstitutet var ett rapporterande finskt finansinstitut (här inbegripet genom att iaktta tillämpliga registeringskrav på FATCA-registreringswebbsida av IRS), eller avsluta sådant finanskonto.

8. I fråga om ett existerande konto som innehas av en fysisk person, som inte är bosatt i Finland, eller av en enhet, finansinstitutet ska undersöka dessa existerande kontona enligt den procedur som anges i Tillägg I och som tillämpas på existerande konton för att identifiera varje amerikanskt rapporteringspliktigt konto eller finanskonto som innehas av ett icke-deltagande finansinstitut och rapportera sådant finanskonto, såsom det skulle krävas, om finansinstitutet var ett rapporterande finskt finansinstitut (här inbegripet genom att iaktta tillämpliga registreringskrav på FATCA registreringswebbsida av IRS), eller avsluta sådant finanskonto.

9. Alla sådana närstående enheter av finansinstitutet, vilka är finansinstitut, ska vara bildade eller organiserade i Finland och, med undantag av alla de närstående enheter som är pensionsfonder som beskrivs i paragraf II styckena A–D av detta Tillägg II, uppfylla de krav, som anges i detta stycke A; och

10. Finansinstitutet ska inte ha sådana handlingsprinciper eller praxis, som diskriminerar mot öppnande eller upprätthållande av finanskonton för sådana fysiska personer, som är specificerade amerikanska personer och bosatta i Finland.

B. Lokalbank. Ett finansinstitut som uppfyller följande krav:

1. Finansinstitutet verkar enbart som (och har koncession och är reglerat enligt finsk lagstiftning som) (a) bank eller (b) kreditförening eller likadan kooperativ kreditorganisation som drivs utan vinst;

2. Finansinstitutets affärsverksamhet består huvudsakligen av att ta emot insättningar och bevilja lån till icke-närstående kunder i fråga om en bank och till medlemmar i fråga om en kreditförening eller likadan kooperativ kreditorganisation, förutsatt att ingen medlem har en andel som överstiger fem procent i sådan kreditförening eller kooperativ kreditorganisation;

3. Finansinstitutet uppfyller de krav som anges i underpunkterna A(2) och A(3) av denna paragraf, förutsatt att utöver de begränsningar på webbsidan som beskrivs i underpunkt A(3) av denna paragraf webbsidan inte möjliggör öppnande av ett finanskonto;

4. Finansinstitutet har inte mera än 175 miljoner dollar tillgångar på sin balansräkning, och finansinstitutet och alla närstående enheter tillsammans inte har mera än 500 miljoner dollar totala tillgångar på deras konsoliderade eller kombinerade balansräkningar; och

5. Varje närstående enhet ska vara bildad eller organiserad i Finland, och varje närstående enhet som är ett finansinstitut, med undantag av en närstående enhet som är en pensionsfond som beskrivs i paragraf II styckena A–D av detta Tillägg II, eller ett finansinstitut som har enbart lågvärdekonton och som beskrivs i stycke C av denna paragraf, ska uppfylla de krav som anges i detta stycke B.

C.  Finansinstitut med endast lågvärdekonton. Ett finskt finansinstitut som uppfyller följande krav:

1. Finansinstitutet är inte en investeringsenhet;

2. Inget konto som upprätthålls av finansinstitutet eller någon närstående enhet, har ett saldo eller värde som överstiger 50 000 dollar, genom att tillämpa de i Tillägg I angivna reglerna för sammanläggning av konton och valutaomräkning; och

3. Finansinstitutet har inte mera än 50 miljoner tillgångar i sin balansräkning, och finansinstitutet och alla närstående enheter tillsammans har inte mera än 50 millioner dollar totala tillgångar på deras konsoliderade eller kombinerade balansräkningar.

D.  Kvalificerad kreditkortsutgivare. Ett finskt finansinstitut som uppfyller följande krav:

1. Finansinstitutet är ett finansinstitut enbart därför att det är en kreditkortsutgivare som tar emot depositioner endast då en kund erlägger en betalning som överstiger ett debetsaldo i fråga om kortet och överbetalningen inte omedelbart återbärs till kunden; och

2. Från och med den 1 juli 2014 eller tidigare ska finansinstitutet genomföra handlingsprinciper och procedur antingen för att förhindra sådana depositioner av kunder som överstiger 50 000 dollar eller för att säkra att alla sådana depositioner av kunder, som överstiger 50 000 dollar genom att tillämpa i varje fall de i Tillägg I angivna reglerna för sammanläggning av konton och valutaomräkning, återbärs till kunden inom 60 dagar. Vid tillämpningen av detta hänvisar en deposition av en kund inte till kreditsaldon till den del det är fråga om bestridda betalningar men omfattar kreditsaldon som förorsakas av returnerade varor.

IV.  Investeringsenheter som kvalificerar som utländska finansinstitut som anses iaktta gällande skattebestämmelser, och andra särskilda regler. De i styckena A–D av denna paragraf beskrivna finansinstitut är icke-rapporterande finska finansinstitut som ska behandlas som utländska finansinstitut som anses iaktta gällande skattebestämmelser vid tillämpningen av paragraf 1471 av U.S. Internal Revenue Code. I stycke E av denna paragraf ingår dessutom särskilda regler som tillämpas på investeringsenheter.

A. Sponsorerad investeringsenhet och kontrollerat utländskt samfund (bassamfund). Ett finansinstitut som beskrivs i underpunkterna A(1) eller A(2) av denna paragraf och som har en sponsorerande enhet som uppfyller kraven i underpunkt A(3) av denna paragraf.

1. Ett finansinstitut är en sponsorerad investeringsenhet, om (a) det är en investeringsenhet som är etablerad i Finland och det är inte en kvalificerad förmedlare, en skatt innehållande utländsk sammanslutning eller en skatt innehållande utländsk trust enligt relevanta U.S. Treasury Regulations, och (b) en enhet har överenskommit med finansinstitutet att verka som sponsorerande enhet för finansinstitutet.

2. Ett finansinstitut är ett sponsorerat kontrollerat utländskt samfund, om (a) finansinstitutet är ett kontrollerat utländskt samfund1 som har organiserats enligt finsk lagstiftning och som inte är en kvalificerad förmedlare, en skatt innehållande utländsk sammanslutning eller en skatt innehållande utländsk trust enligt relevanta U.S. Treasury Regulations, (b) finansinstitutet helt, direkt eller indirekt, ägs av ett rapporterande amerikanskt finansinstitut, som går med på att verka som eller som förutsätter att ett närstående bolag av finansinstitutet verkar som en sponsorering en enhet för finansinstitutet, och (c) finansinstitutet har ett sådant gemensamt elektroniskt kontosystem med den sponsorerande enheten, med hjälp av vilket den sponsorerande enheten  kan identifiera finansinstitutets alla kontoinnehavare och betalningsmottagare och få inträde till all den information om konton och kunder som upprätthålls av finansinstitutet, däri inberäknat (men inte begränsat till) information om identifiering av kunder, dokumentering av kunder, kontosaldo och alla betalningar som har erlagts till kontoinnehavaren eller betalningsmottagaren.

3. Den sponsorerande enheten uppfyller följande krav:

a) Den sponsorerande enheten är auktoriserad att verka på finansinstitutets vägnar (såsom som fondförvaltare, trustförvaltare, bolagsdirektör eller ledande partner) för att uppfylla tillämpliga registreringskrav på FATCA registreringswebbsida av IRS;

b) Den sponsorerande enheten har registrerat sig som en sponsorerande enhet i IRS på FATCA-registreringswebbsida av IRS;

c) Om den sponsorerande enheten identifierar ett amerikanskt konto beträffande finansinstitutet, den registrerar finansinstitutet enligt tillämpliga registreringskrav på FATCA- registreringswebbsida av IRS den 31 december 2015 eller tidigare och det datum som är 90 dagar efter den första identifieringen av sådant amerikanskt rapporteringspliktigt konto eller tidigare, enligt det datum som är senare;

d) Den sponsorerande enheten går med på att utföra på finansinstitutets vägnar alla de krav som gäller aktsamhet, innehållande av skatt, rapportering och annat och som finansinstitutet skulle ha varit förpliktat att utföra, om det var ett rapporterande finskt finansinstitut;

e) Den sponsorerande enheten identifierar finansinstitutet och inkluderar finansinstitutets identifikationsnummer (som har inhämtats genom att följa tillämpliga registreringskrav på FATCA-registreringswebbsida av IRS) i all den rapportering som har slutförts på finansinstitutets vägnar; och

f) Den sponsorerande enheten har inte låtit sin status som sponsor bli upphävd.

B. Sponsorerat fåmansägt investeringsinstrument. Ett finskt finansinstitut som uppfyller följande krav:

1. Finansinstitutet är ett finansinstitut enbart därför att det är en investeringsenhet och det är inte en kvalificerad förmedlare, en skatt innehållande utländsk sammanslutning eller skatt innehållande utländsk trust enligt relevanta U.S. Treasury Regulations;

2. Den sponsorerande enheten är ett rapporterande amerikanskt finansinstitut, rapporterande utländskt finansinstitut av modell 1 eller ett deltagande utländskt finansinstitut, auktoriserat att verka på finansinstitutets vägnar (såsom som professionell ledare, trustförvaltare eller ledande partner) och går med på att utföra på finansinstitutets vägnar alla de krav som gäller aktsamhet, innehållande av skatt, rapportering och annat och som finansinstitutet skulle ha varit förpliktat att utföra, om det var ett rapporterande finskt finansinstitut;

3. Finansinstitutet utger sig inte som investeringsinstrument till icke-närstående parter;

4. Tjugo eller färre fysiska personer äger alla skuldandelar och kapitalandelar i finansinstitutet (utan hänsyn till skuldandelar som ägs av deltagande utländska finansinstitut och finansinstitut som anses iaktta gällande skattebestämmelser, och kapitalandelar, som ägs av en enhet, om denna enhet äger 100 procent av kapitalandelar i finansinstitutet och är själv ett sponsorerat finansinstitut som beskrivs i detta stycke B); och

5. Den sponsorerande enheten uppfyller följande krav:

a)  Den sponsorerande enheten har registrerat sig som en sponsorerande enhet i IRS på FATCA-registreringswebbsida av IRS;

b) Den sponsorerande enheten går med på att utföra, på finansinstitutets vägnar, alla de krav som gäller aktsamhet, innehållande av skatt, rapportering och annat och som finansinstitutet skulle ha varit förpliktat att utföra om det var ett rapporterande finskt finansinstitut, och bevarar sex år den dokumentation som har insamlats i fråga om finansinstitutet;

c) Den sponsorerande enheten identifierar finansinstitutet i all rapportering som har slutförts på finansinstitutets vägnar; och

d) Den sponsorerande enheten har inte låtit sin status som sponsor bli upphävd.

C. Investeringsrådgivare och investeringsförvaltare. En investeringsenhet som är etablerad i Finland och som är ett finansinstitut enbart därför att den (1) ger investeringsråd till och verkar på vägnar av eller (2) förvaltar portfolio för och verkar på vägnar av en kund för att investera, förvalta eller administrera medel som har deponerats i kundens namn i ett finansinstitut som är annat än ett icke-deltagande finansinstitut.

D. Kollektivt investeringsinstrument. Investeringsenhet som är etablerad i Finland och som regleras som ett kollektivt investeringsinstrument, förutsatt att alla andelar i det kollektiva investeringsinstrumentet (häri inbegripet skuldandelar som överstiger 50 000 dollar) innehas av eller genom en eller flera undantagna verkliga förmånsägare, aktiva utländska icke-finansiella enheter som beskrivs i paragraf VI underpunkt B(4) av Tillägg I, amerikanska personer som inte är specificerade amerikanska personer, eller finansinstitut som inte är icke-deltagande finansinstitut.

E. Särskilda regler. Följande regler tilläm- pas på en investeringsenhet:

1. I fråga om andelar i en investeringsenhet, som är ett kollektivt investeringsinstrument som beskrivs i stycke D av denna paragraf, ska rapporteringsskyldigheterna av varje investeringsenhet (annat än ett finansinstitut genom vilket andelarna i det kollektiva investeringsinstrumentet innehas) anses ha blivit uppfyllda.

2. I fråga om andelar i:

a) En investeringsenhet som är etablerad i en partnerjurisdiktion och som regleras som ett kollektivt investeringsinstrument, alla andelar i vilket (häri inbegripet skuldandelar som överstiger 50 000 dollar) innehas av eller genom en eller flera undantagna verkliga förmånsägare, aktiva utländska icke-finansiella enheter som beskrivs i paragraf VI underpunkt B(4) av Tillägg I, amerikanska personer som inte är specificerade amerikanska personer eller finansinstitut som inte är icke-deltagande finansinstitut; eller

b) En investeringsenhet som är ett kvalificerat kollektivt investeringsinstrument enligt relevanta U.S. Treasury Regulations;

ska rapporteringsskyldigheterna av varje investeringsenhet som är ett finskt finansinstitut (annat än ett finansinstitut genom vilket andelarna i det kollektiva investeringsinstrumentet innehas) anses ha blivit uppfyllda.

3. I fråga om andelar i en investeringsenhet som är etablerad i Finland och som inte beskrivs i stycke D eller underpunkt E(2) av denna paragraf, ska i överensstämmelse med

artikel 5 stycke 3 i avtalet rapporteringsskyldigheterna av alla andra investeringsenheter i fråga om sådana andelar anses ha blivit uppfyllda, om den information, som den förstnämnda finansieringsenheten ska rapportera enligt avtalet i fråga om sådana andelar, rapporteras av sådan investeringsenhet eller annan person.

V. Konton som faller utanför definitionen av finanskonton. Följande konton i Finland faller utanför definitionen av finanskonton och ska således inte behandlas som rapporteringspliktiga amerikanska konton.

A. Vissa sparkonton.

1. Pensionskonto. Ett pensionskonto som upprätthålls i Finland och som uppfyller följande krav enligt finsk lagstiftning.

a) Kontot är underkastat regelverk som ett personligt pensionskonto eller är en part av en registrerad eller reglerad pensionsordning för att tillhandhålla pensionsförmån (häri inbegripet förmåner vid arbetsoförmåga eller dödsfallförmåner);

b) Kontot behandlas förmånligt i beskattningen (t.ex. sådana premier till kontot som annars skulle vara skattepliktiga enligt finsk lagstiftning är avdragsgilla eller lämnas utanför kontoinnehavarens bruttoinkomst eller beskattas med en nedsatt skattesats eller beskattningen av investeringsinkomst från kontot uppskjuts eller den beskattas med en nedsatt skattesats);

c) Det förutsätts årlig rapportering av information beträffande kontot till de finska myndigheterna;

d) Uttagen förutsätter arbetsoförmåga eller dödsfall eller att visst pensioneringsålder uppnås, eller man tillämpar straff på de uttag som görs före sådana särskilda händelser; och

e)  Antingen (i) de årliga premierna är begränsade till 50 000 dollar eller mindre, eller (ii) maximala premier till kontot under livstiden är begränsade till 1 000 000 dollar eller mindre, genom att i varje fall tillämpa de i Tillägg I angivna reglerna för sammanläggning av konton och valutaomräkning.

2. Sparkonton som inte är avsedda för pension. Ett konto som upprätthålls i Finland (annat än ett försäkrings- eller livsräntevtal) och som uppfyller följande krav enligt finsk lagstiftning.

a)  Kontot är underkastat lagstiftning som ett sparinstrument för andra ändamål än pensionering;

b) Kontot behandlas förmånligt i beskattningen (t.ex. sådana premier till kontot som annars skulle vara skattepliktiga enligt finsk lagstiftning är avdragsgilla eller lämnas utanför kontoinnehavarens bruttoinkomst eller beskattas med en nedsatt skattesats eller beskattningen av investeringsinkomst från kontot uppskjuts eller den beskattas med en nedsatt skattesats);

c) Uttagen förutsätter att sådana särskilda kriterier uppfylls, som hänför sig till ändamålet av sparkontot (t.ex. tillhandahållande av skolningsförmåner eller medicinska förmåner) eller man tillämpar straff på de uttag som görs innan sådana kriterier uppfylls; och

d) De årliga premierna är begränsade till  50 000 dollar eller mindre, genom att tillämpa de i Tillägg I angivna reglerna för sammanläggning av konton och valutaomräkning.

B. Vissa dödsfallsförsäkringsavtal. Ett livsförsäkringsavtal som upprätthålls i Finland och som har en täckningsperiod som sluter före den försäkrade fysiska personen uppnår 90 års ålder, förutsatt att avtalet uppfyller följande krav:

1. Periodiska premier, som inte sjunker med tiden, är betalningsbara åtminstone årligen under den period då avtalet är i kraft eller till dess att den försäkrade personen uppnår 90 års ålder, beroende på vilket som är kortast;

2. Avtalet har inte sådant avtalsmässigt värde vilket någon person kan få tillgång till (genom uttag, lån eller annars) utan att uppsäga avtalet;

3. Beloppet (annat än dödsfallförmån) som ska betalas vid inställande eller uppsägning av avtalet kan inte överstiga de totala premier som har betalats för avtalet, minus summan av dödsfalls-, sjukdoms- och kostnadsavgifter (vare sig de är faktiskt bestämda eller inte)  för den period eller de perioder då avtalet har existerat och belopp som har betalats före inställande eller uppsägning av avtalet; och

4. Avtalet hålls inte för värdets skull av en cessionaire.

C. Konto som innehas av ett dödsbo. Ett konto som upprätthålls i Finland och som innehas enbart av ett dödsbo, om i dokumentationen av sådant konto ingår en kopia av den avlidnes testamente eller dödsintyg.

D. Spärrkonton. Ett i Finland upprätthållet konto som har skapats i samband med någon av följande händelser:

1. Domstolens order eller dom.

2. Försäljning, byte eller uthyrning av fast eller lös egendom, förutsatt att kontot uppfyller följande krav:

a) Kontot finansieras enbart med en handpenning, en deposition av ett lämpligt belopp för att säkra en förpliktelse som direkt hänför sig till transaktionen, eller likadan betalning, eller det finansieras med finansiella tillgångar som deponeras på kontot i samband med försäljning, byte eller uthyrning av egendomen.

b) Kontot skapas och används enbart för att säkra köparens förpliktelse att betala egendomens inköpspris, säljarens förpliktelse att betala villkorlig förpliktelse eller hyresvärdens eller hyresgästens förpliktelse att betala alla skador som hänför sig till den uthyrda egendomen såsom man har överenskommit i hyresavtalet;

c) Tillgångar på kontot, häri inbegripet inkomst som har förvärvats på dem, betalas eller annars utdelas till fördel av köparen, säljaren, hyresvärden eller hyresgästen (häri inbegripet för att uppfylla sådan persons skyldighet) då egendomen säljs, byts eller överlåts eller hyresavtalet uppsägs;

d) Kontot är inte ett marginalkonto eller likadant konto som har skapats i samband med försäljning eller byte av finansiella tillgångar; och

e) Kontot är inte förknippat med ett kreditkortkonto.

3. En förpliktelse av ett finansinstitut, som har givit ett lån som säkerställts genom fast egendom, för att avsätta en del av betalningen enbart för att underlätta betalning av skatter eller försäkring som hänför sig till fast egendom vid en senare tidpunkt.

4. En förpliktelse av ett finansinstitut enbart för att underlätta betalning av skatter vid en senare tidpunkt.

E. Partnerjurisdiktions konton. Ett i Finland upprätthållet konto som faller utanför definitionen av finanskonto enligt ett avtal mellan Förenta staterna och en annan partnerjurisdiktion för att underlätta genomförandet av FATCA, förutsatt att kontot är underkastat samma krav och övervakning enligt lagstiftningen i denna andra partnerjurisdiktion, liksom kontot var etablerat i denna partnerjurisdiktion och upprätthållet av ett av partnerjurisdiktionens finansinstitut i denna partnerjurisdiktion.

VI. Definitioner. Följande ytterligare definitioner ska tillämpas på ovan anförda be- skrivningar:

A. Rapporterande utländskt finansinstitut av modell 1. Uttrycket rapporterande ut- ländskt finansinstitut av modell 1 åsyftar ett finansinstitut i fråga om vilket en icke-amerikansk regering eller dess ämbetsverk går med på att inhämta och utbyta information enligt ett mellanstatligt avtal av modell 1, och som är annat än ett finansinstitut som behandlas som ett icke-deltagande finansinstitut enligt det mellanstatliga avtalet av modell 1. Vid tillämpningen av denna definition åsyftar uttrycket mellanstatligt avtal av modell 1 ett arrangemang mellan Förenta staterna eller Treasury Department och en icke-amerikansk regering eller en eller flera av dess ämbetsverk för att genomföra FATCA genom rapportering av finansinstitut till sådan icke-amerikansk regering eller dess ämbetsverk, följd av automatiskt utbyte av sådan rapporterad information med IRS.

B. Deltagande utländskt finansinstitut. Uttrycket deltagande utländskt finansinstitut åsyftar finansinstitut som har gått med på att iaktta kraven av ett avtal om utländskt finansinstitut, häri inbegripet finansinstitut som beskrivs i mellanstatligt avtal av modell 2 och som har gått med på att iaktta krav av ett avtal om utländskt finansinstitut. Uttrycket deltagande utländskt finansinstitut omfattar också kvalificerad förmedlarfilial av ett rapporterande amerikanskt finansinstitut, utom då sådan filial är ett rapporterande utländskt finansinstitut av modell 1. Vid tillämpningen av denna definition åsyftar uttrycket avtal om utländskt finansinstitut avtal som anger kraven för att ett finansinstitut kan behandlas som ett finansinstitut som iakttar kraven av paragraf 1471(b) av U.S. Internal Revenue Code. Vid tillämpningen av denna definition åsyftar uttrycket mellanstatligt avtal av modell 2 också ett arrangemang mellan Förenta staterna eller Treasury Department och en icke-amerikansk regering eller ett eller flera av dess ämbetsverk för att underlätta genomförandet av FATCA genom finansinstituts rapportering direkt till IRS enligt kraven av ett avtal om utländskt finansinstitut, kompletterat med utbyte av information mellan sådan icke-amerikansk regering eller dess ämbetsverk och IRS.

Bilaga 3
SAMFÖRSTÅNDSPROTOKOLL BETRÄFFANDE AVTALET MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS REGERING OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING FÖR ATT FÖRBÄTTRA INTERNATIONELL EFTERLEVNAD AV SKATTEREGLER OCH FÖR ATT GENOMFÖRA FATCA

Vid undertecknandet i dag av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra iakttagande av internationella skattelagstiftningen och för att genomföra FATCA (nedan "avtalet") önskar representanterna av Amerikas förenta stater och Republiken Finland bekräfta deras samförstånd om följande:

Beträffande artikel 1 (Definitioner) stycke 1 i avtalet är det underförstått att i fråga om de värdepapper som har registrerats i Värdepapperscentral (Finnish Central Securities Depository), såsom det definieras i kapitel 1 § 3 i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (14.12.2012/749; Finnish Act on Book-Entry System and Settlement Services) och som innehas av eller genom ett eller flera andra finansinstitut som är andra än icke-deltagande finansinstitut, behandlas de relevanta finanskontona som om de innehas av sådana andra finansinstitut och sådana andra finansinstitut är ansvariga för all den rapportering som förutsätts i fråga om sådana finanskonton. Utan hinder av det föregående kan Värdepapperscentralet enligt artikel 5 stycke 3 av avtalet rapportera på sådana andra finansinstituts vägnar.

Beträffande paragraf VI stycke D av  Tillägg I anses det att ett intyg över hemvist som utställs av regeringens auktoriserade ämbetsverk betyder för Finlands del det intyg över skatterättsligt hemvist som utställs av Finlands Skatteförvaltning.

Som skedde den 5 mars 2014 i två exemplar på engelska.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.