FördrS 1-2/1991

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Amerikas Förenta Staters regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

(Översättning)

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Amerikas Förenta Staters regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Republiken Finlands regering och Amerikas Förenta Staters regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, har kommit överens om följande:

Artikel 1 (FördrS 2–3/2008)
Personer på vilka avtalet tillämpas

1. Om inte annat anges i detta avtal, tillämpas avtalet på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda de avtalsslutande staterna.

2. Avtalet begränsar inte på något sätt sådant undantag, befrielse, avdrag, avräkning eller annan lättnad som nu medges eller senare kommer att medges:

a) enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten; eller

b) enligt annan överenskommelse mellan de avtalsslutande staterna.

3. a) Utan hinder av bestämmelserna i stycke 2 punkt b) i denna artikel skall följande gälla:

1) Vid tillämpningen av stycke 3 av artikel XXII (Konsultation) i Allmänna Tjänstehandelsavtalet är de avtalsslutande staterna eniga om att alla frågor om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och särskilt frågan om en beskattningsåtgärd faller under tillämpningsområdet för detta avtal skall avgöras enbart i enlighet med bestämmelserna i artikel 25 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) i detta avtal; och

2) Bestämmelserna i artikel XVII i Allmänna Tjänstehandelsavtalet tillämpas inte på en beskattningsåtgärd utom då de behöriga myndigheterna är eniga om att sådan åtgärd inte faller inom tillämpningsområdet av artikel 24 (Förbud mot diskriminering) i detta avtal.

b) Med uttrycket "åtgärd" förstås i detta stycke lag, förordning, regel, förfarande, beslut, administrativ handling eller varje annan form av stadgande eller åtgärd.

4. Detta avtal påverkar inte det sätt på vilket en avtalsslutande stat beskattar personer som har sitt hemvist där (sådana som dessa personer definieras i artikel 4 (Hemvist) och sina medborgare, om inte stycke 5 föreskriver annat. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får en person som tidigare varit medborgare eller långvarigt bosatt i en avtalsslutande stat beskattas i enlighet med lagstiftningen i denna avtalsslutande stat under en period av tio år efter det att denna status upphörde.

5. Bestämmelserna i stycke 4 i denna artikel påverkar inte:

a) de förmåner som en avtalsslutande stat medger enligt artikel 9 (Företag med intressegemenskap) stycke 2, artikel 18 (Pension, livränta, underhållsbidrag och underhållsbidrag för barn) stycke 1 punkt b) och stycke 4, artikel 23 (Undanröjande av dubbelbeskattning), artikel 24 (Förbud mot diskriminering) och artikel 25 (Förfarandet med ömsesidig överenskommelse); och

b) de förmåner som en avtalsslutande stat enligt artiklarna 19 (Offentlig tjänst), 20 (Studerande och praktikanter) och 27 (Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat) medger fysiska personer som varken är medborgare eller har fått tillstånd att varaktigt uppehålla sig i denna avtalsslutande stat.

6. Inkomst som förvärvas genom en enhet som enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten behandlas enligt principen om delägarbeskattning (fiscally transparent) skall anses förvärvad av en person med hemvist i en avtalsslutande stat till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga.

Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter, på vilka detta avtal tillämpas, är:

a) i Finland:

1) den statliga inkomstoch förmögenhetsskatten;

2) kommunalskatten;

3) kyrkoskatten; och

4) källskatten;

(nedan "finsk skatt");

b) i Förenta Staterna: de federala inkomstskatter som påförs enligt skattelagen (Internal Revenue Code) (med undantag för skatten på ackumulerad vinst (accumulated earnings tax), skatten på personligt holdingbolag personal holding company tax) och socialtrygghetsskatter samt accisen på försäkringspremie som betalas till utländsk försäkringsgivare och accisen privata stiftelser (nedan "Förenta Staternas skatt"). Avtalet tillämpas emellertid på accisen på försäkringspremie som betalas till utländsk försäkringsgivare endast i den mån risk som täcks av sådan premie inte är återförsäkrad hos person som inte är berättigad till förmån enligt detta avtal eller annat avtal som medger undantag från sådan accis.

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de betydelsefulla ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning och underrätta varandra om betydelsefullt publicerat materia! av officiell natur som avser avtalets tillämpning, däri inbegripet administrativa förklaringar, föreskrifter, utslag och rättsliga avgöranden.

Artikel 3
Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Finland" åsyftar Republiken Finland och åsyftar, då det används i geografisk bemärkelse, det område inom vilket finsk skattelagstiftning är i kraft;

b) "Förenta Staterna" åsyftar Amerikas Förenta Stater, men inbegriper inte Puerto Rico, Jungfruöarna, Guam eller annan besittning eller annat område som tillhör Förenta Staterna;

c) "person" inbegriper fysisk person, dödsbo, förmögenhet som förvaltas till förmån för annan person (trust), bolag och annan sammanslutning;

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

e) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

f) "medborgare" åsyftar:

1) i fråga om Finland fysisk person som har medborgarskap i Finland samt juridisk person och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i Finland;

2) i fråga om Förenta Staterna fysisk person som har medborgarskap i Amerikas Förenta Stater samt juridisk person och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i Förenta Staterna;

g) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg, utom då transporten sker uteslutande mellan platser i en avtalsslutande stat;

h) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Finland finansministeriet eller dess befullmäktigade ombud;

2) i Förenta Staterna finansministern (the Secretary of the Treasury) eller hans befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat eller de behöriga myndigheterna träffar överenskommelse om en gemensam betydelse i enlighet med bestämmelserna i artikel 25 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse), varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4
Hemvist

1. a) Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning, plats för registrering (place of incorporation) eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper även denna stat samt dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga samfund eller lokala myndigheter. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

b) En medborgare i Förenta Staterna eller en utlänning som har erhållit tillstånd enligt lag att varaktigt uppehålla sig i Förenta Staterna (innehavare av "grönt kort") är person med hemvist i Förenta Staterna endast om hans vistelse i Förenta Staterna är väsentlig (substantial presence) eller om han har en stadigvarande bostad där eller vistas där stadigvarande.

c) Uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" inbegriper en juridisk person som bildats enligt lagstiftningen i den avtalsslutande staten och som är generellt undantagen från beskattning i denna stat samt är grundad i och upprätthålls i denna stat antingen:

1) i uteslutande religiöst, välgörande, vetenskapligt, konstnärligt, kulturellt eller utbildningsfrämjande syfte, eller

2) för att tillhandahålla pensioner eller andra liknande förmåner som ansluter sig till pensionering enligt en pensionsplan. (FördrS 2–3/2008)

2. Då på grund av bestämmelserna i stycke 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i stycke 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna försöka genom ömsesidig överenskommelse besluta det sätt på vilket avtalet tillämpas på denna person. I avsaknad av en sådan överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna anses denna person inte ha hemvist i någondera avtalsslutande stat när förmåner krävs på grund av detta avtal. (FördrS 2–3/2008)

Artikel 5
Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad; och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader. Användningen av installation, borrplattform eller skepp i en avtalsslutande stat för att utforska eller utnyttja naturtillgångar utgör fast driftställe endast om användningen pågår under mer än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnade;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a) – e).

5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken stycke 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i styckena 1 och 2 – ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i stycke 4 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda stycke.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6
Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vid tillämpningen av denna artikel gäller följande.

a) Om inte bestämmelserna i punkterna b) och c) föranleder annat, har uttrycket "fast egendom'' den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen.

b) Uttrycket "fast egendom" ingriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.

c) Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4. Om innehav av aktier eller andra andelar i bolag berättigar ägaren av aktierna eller andelarna att besitta bolaget tillhörig fast egendom, får inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av sådan besittningsrätt, beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen.

5. Bestämmelserna i styckena 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7
Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver eller bedrev rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver eller bedrev rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver eller bedrev rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i stycke 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst, som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna en rimlig andel av utgifterna för företagets ledning och allmänna förvaltning samt övriga utgifter som uppkommit för företaget i dess helhet (eller den del i vilken det fasta driftstället ingår), oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av detta avtal hänförs som inkomst till det fasta driftstället endast inkomst förvärvad på grund av det fasta driftställets tillgångar eller verksamhet. Denna inkomst skall bestämmas genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

7. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "inkomst" inkomst som förvärvas av rörelse, häri inbegripet uthyrning av materiell lösegendom. Uttrycket inbegriper inte uthyrning eller licensiering av biograffilm eller film eller band för radio- eller televisionssändning.

Artikel 8
Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

2. Vid tillämpningen av denna artikel omfattar inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik inkomst genom uthyrning av skepp eller luftfartyg om hyresinkomsten är av underordnad betydelse i förhållande till den inkomst som behandlas i stycke 1.

3. Inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användning, underhåll eller uthyrning av containrar (häri inbegripet släpvagnar, pråmar och motsvarande utrustning för transport av containrar) för varutransport, beskattas endast i denna stat, utom då containrarna används för varutransport uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

4. Bestämmelserna i styckena 1 och 3 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9
Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den förstnämnda staten instämmer i att den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i denna andra stat om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

3. Bestämmelserna i stycke 1 begränsar inte de bestämmelser i lagstiftningen i endera avtalsslutande staten som tillåter att inkomst, avdrag, avräkning eller nedsättning fördelas mellan personer som direkt eller indirekt ägs eller övervakas av samma intressen, oavsett om dessa personer har hemvist eller inte i en avtalsslutande stat, i fall då detta är nödvändigt i syfte att förhindra att skatt kringgås eller för att få klarhet om personens inkomst.

Artikel 10 (FördrS 2–3/2008)
Dividend

1. Dividend från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Dividenden får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar dividenden har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till dividenden får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av dividendens bruttobelopp om den som har rätt till dividenden är ett bolag som direkt äger minst 10 procent av röstetalet i det utbetalande bolaget;

b) 15 procent av dividendens bruttobelopp i övriga fall.

Detta stycke berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken dividenden betalas.

3. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 2, skall sådan dividend inte beskattas i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar dividenden har hemvist om den som har rätt till dividenden är:

a) ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten som under en sammanhängande period av 12 månader före den dag då rätten till dividenden bestäms, har ägt, direkt eller indirekt genom en eller flera personer med hemvist i endera avtalsslutande staten, aktier som representerar minst 80 procent av röstetalet i det utbetalande bolaget och:

1) uppfyller villkoren i artikel 16 (Begränsning av förmåner) stycke 2 punkt c) underpunkt 1) eller 2),

2) uppfyller villkoren i artikel 16 stycke 2 punkt f) underpunkt 1) och 2), om bolaget uppfyller de villkor som anges i stycke 4 i nämnda artikel avseende dividenden,

3) är berättigat till avtalsförmåner beträffande dividenden enligt artikel 16 stycke punkt 3; eller

4) har erhållit ett beslut enligt artikel 16 stycke 6 avseende detta stycke, eller

b) en pensionsfond (såsom den definieras i artikel 16 stycke 7 punkt j) med hemvist i den andra avtalsslutande staten under förutsättning att dividenden inte förvärvas genom en av pensionsfonden, eller ett företag i intressegemenskap med pensionsfonden, bedriven affärsverksamhet.

4. a) Bestämmelserna i stycke 2 punkt a) och stycke 3 punkt a) i denna artikel tillämpas inte på dividend som betalas av ett U.S. Regulated Investment Company (RIC, nedan "reglerat amerikanskt investeringsbolag") eller en Real Estate Investment Trust (REIT, nedan "fastighetsinvesteringstrust"). På dividend som betalas av ett reglerat investeringsbolag tillämpas stycke 2 punkt b) och stycke 3 punkt b). På dividend som betalas av en fastighetsinvesteringstrust tillämpas stycke 2 punkt b) och stycke 3 punkt b) endast om:

1) den som har rätt till dividenden är en fysisk person eller en pensionsfond vars ägarandel i fastighetsinvesteringstrusten i båda fall inte överstiger 10 procent;

2) dividenden betalas på grund av en aktieklass som är föremål för allmän omsättning och den som har rätt till dividenden är en person vars ägarandel i ingen aktieklass i fastighetsinvesteringstrusten överstiger 5 procent; eller

3) den som har rätt till dividenden är en person vars ägarandel i fastighetsinvesteringstrusten är högst 10 procent och trusten är diversifierad.

b) Vid tillämpningen av detta stycke skall en fastighetsinvesteringstrust anses "diversifierad" om värdet på varje enskilt fastighetsinnehav är högst 10 procent av värdet på dess alla fastighetsinnehav. Vid tillämpningen av denna regel skall utmätt egendom inte anses utgöra ett fastighetsinnehav. Om en fastighetsinvesteringstrust äger en andel i en sammanslutning skall den anses direkt äga så stor andel av sammanslutningens fastighetsinnehav som motsvarar dess andel i sammanslutningen.

5. Med uttrycket "dividend" förstås i denna artikel

1) inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst;

2) inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen handlas på samma sätt som inkomst av aktier; och

3) inkomst av anordningar, däri inbegripna skuldförbindelser, med rätt till andel i vinst, i den mån inkomsten betecknas som dividend enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör.

6. Bestämmelserna i styckena 2 och 3 tillämpas inte, om den person som har rätt till dividenden har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar dividenden har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt dividenden är hänförlig till det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 (Inkomst av rörelse) respektive artikel 14 (Självständig yrkesutövning).

7. En avtalsslutande stat får inte beskatta dividend som ett bolag som inte har hemvist i denna stat betalar, utom i den mån:

a) dividenden betalas till person med hemvist i denna stat; eller

b) dividenden är hänförlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna stat.

8. Bolag med hemvist i en avtalsslutande stat, som har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten eller som är skyldigt att i denna andra avtalsslutande stat betala skatt i fråga om sådan inkomst som enligt artikel 6 (Inkomst av fast egendom) eller enligt artikel 13 (Realisationsvinst) stycke 1 får beskattas i denna andra stat, får i denna andra avtalsslutande stat bli föremål för beskattning utöver den beskattning som är tillåten enligt övriga bestämmelser i detta avtal. Sådan skatt får emellertid endast påföras:

a) i fråga om i Förenta Staterna:

1) på den del av bolagets inkomst av rörelse som är hänförlig till det fasta driftstället, och

2) på den del av den inkomst som avses i föregående mening och som får beskattas enligt artikel 6 eller artikel 13 stycke 1,

som representerar "beloppet motsvarande dividend" ("dividend equivalent amount"), såsom detta uttryck definieras i Förenta Staternas lagstiftning, sådan lagstiftningen vid varje tidpunkt är i kraft ändrad utan att dess allmänna princip har blivit ändrad,

b) i fråga om i Finland:

1) på den del av bolagets inkomst av rörelse som är hänförlig till det fasta driftstället, och

2) på den del av den inkomst som avses i föregående mening och som får beskattas enligt artikel 6 eller artikel 13 stycke 1,

som i båda fallen representerar ett belopp som enligt finsk lagstiftning definieras som belopp som skulle delas ut i form av dividend om verksamheten hade bedrivits av ett dotterbolag som är registrerat i Finland.

9. Den skatt som anges i stycke 8 punkt a) och b) skall inte tas ut med högre procentsats än den som anges i stycke 2 punkt a). Sådan skatt skall dock inte tas ut av ett bolag som:

a) uppfyller villkoren i artikel 16 stycke 2 punkt c) underpunkt 1) eller 2);

b) uppfyller villkoren i artikel 16 stycke 2 punkt f) underpunkt 1) och 2), under förutsättning att bolaget uppfyller villkoren i artikel 16 stycke 4 avseende sådan inkomst eller vinst som avses i stycke 8;

c) är berättigat till avtalsförmåner enligt artikel 16 stycke 3 avseende sådan inkomst eller vinst som anges i stycke 8; eller

d) har erhållit ett beslut enligt artikel 16 stycke 6 avseende detta stycke.

Artikel 11
Ränta

1. Ränta, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som han har rätt till, beskattas endast i denna stat.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i detta avtal inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures, liksom all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör behandlas som inkomst av försträckning. Straffavgifter på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av avtalet. Uttrycket "ränta" omfattar emellertid inte inkomst som behandlas i artikel 10 (Dividend).

3. Det belopp varmed det avdragsgilla beloppet för ett fast driftställe som ett bolag med hemvist i Finland har i Förenta Staterna överstiger den ränta som faktiskt betalats av det fasta driftstället, såsom dessa belopp definieras i Förenta Staternas lagstiftning, behandlas som ränta som person med hemvist i Finland förvärvar och som han har rätt till.

4. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas inte, om den person som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver eller bedrev rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar eller utövade självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 (Inkomst av rörelse) respektive artikel 14 (Självständig yrkesutövning).

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den person som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den person som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i avtalet.

6. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 1 i denna artikel

a) Ränta, som betalas av person med hemvist i en avtalsslutande stat och som bestäms på grund av gäldenärens eller honom närstående persons fordringar, försäljning, inkomst eller annat penningflöde, på grund av en värdeförändring i gäldenärens eller honom närstående persons egendom eller på grund av dividend, en sammanslutnings vinstutdelning eller annan likadan prestation som gäldenären gör till honom närstående person och som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, kan beskattas i den avtalsslutande stat varifrån den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan är en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får räntans bruttobelopp beskattas med en skattesats som inte överstiger den skattesats som gäller enligt artikel 10 (Dividend) stycke 2 punkt b); och

b) ränta som betyder överdriven inklusion i fråga om ett residualinnehav i en "real estate mortgage investment conduit" kan vardera avtalsslutande staten beskatta enligt sin nationella lagstiftning. (FördrS 2–3/2008)

Artikel 12 (FördrS 2–3/2008)
Royalty

1. Royalty, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som han har rätt till, beskattas endast i denna stat.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i detta avtal varje slags betalning som mottages såsom ersättning

a) för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripna biograffilm samt film eller band för radio- eller televisionssändning;

b) för nyttjandet av eller för rätten att nyttja patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller annan liknande rättighet eller egendom;

c) för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket "royalty" omfattar även sådan realisationsvinst som förvärvas på grund av överlåtelse av rättighet eller egendom som är beroende av rättighetens eller egendomens produktivitet eller användning eller disposition av den.

3. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tillämpas inte, om den person som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver eller bedrev rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar eller utövade självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 (Inkomst av rörelse) respektive artikel 14 (Självständig yrkesutövning).

4. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, offentligrättsligt samfund, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den rätt eller egendom för vilken royaltyn betalas används i en avtalsslutande stat, anses royaltyn härröra från den stat där rättigheten eller egendomen används.

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den person som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den person som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i avtalet.

Artikel 13
Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vid tillämpningen av denna artikel omfattar uttrycket "fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten", i fall då Förenta Staterna är denna andra avtalsslutande stat, andel i eller rätt till fast egendom i Förenta Staterna (United States real property inrerest) samt fast egendom som avses i artikel 6 (Inkomst av fast egendom) och som är belägen i Förenta Staterna. Uttrycket "fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten" har, i fall då Finland är denna andra stat, den betydelse som uttrycket har enligt artikel 6 (Inkomst av fast egendom) stycke 2, och omfattar aktier och andra andelar som avses i stycke 4 av nämnda artikel.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har eller hade i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har eller hade i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

4. Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp, luftfartyg eller containrar som används i internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

5. Vinst som avses i artikel 12 (Royalty) beskattas endast i enlighet med bestämmelserna i artikel 12.

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i föregående stycken av denna artikel beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

Artikel 14
Självständig yrkesutövning

Inkomst, som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förfärvar genom att utöva självständig yrkesverksamhet, beskattas endast denna stat. Inkomsten får emellertid beskattas även i den andra avtalsslutande staten i den mån verksamheten utövas eller utövades i denna andra stat och inkomsten är hänförlig till stadigvarande anordning som regelmässigt står till den fysiska personens förfogande för att utöva verksamheten.

Artikel 15
Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 18 (Pension, livränta, underhållsbidrag och underhållsbidrag för barn) och 19 (Offentlig tjänst) föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod;

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten, eller på dennes vägnar; samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning eller rörelse som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs som medlem av den fast anställda personalen på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

Artikel 16 (FördrS 2–3/2008)
Begränsning av förmåner

1. En person med hemvist i en avtalsslutande stat skall vara berättigad till förmåner som tillkommer person med hemvist i en avtalsslutande stat enligt detta avtal endast i den utsträckning som anges i denna artikel.

2. En person med hemvist i en avtalsslutande stat skall vara berättigad till samtliga förmåner som följer av detta avtal om personen är:

a) en fysisk person;

b) en avtalsslutande stat eller en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter eller ett av dess offentligrättsliga samfund;

c) ett bolag om:

1) dess viktigaste aktieklass (samt varje oproportionerlig aktieklass) regelmässigt omsätts på en eller flera erkända aktiebörser, och antingen

A) dess viktigaste aktieklass huvudsakligen omsätts på en erkänd aktiebörs i den avtalsslutande stat där bolaget har hemvist (eller, såvitt avser bolag med hemvist i Finland, på en erkänd aktiebörs inom Europeiska unionen eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, såvitt avser bolag med hemvist i Förenta Staterna, på en erkänd aktiebörs i någon annan stat som är part i Nordamerikanska frihandelsavtalet); eller

B) bolagets huvudsakliga ledning och kontroll finns i den avtalsslutande stat där bolaget har hemvist; eller

2) minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av aktierna i bolaget (samt minst 50 procent av varje oproportionerlig aktieklass) ägs direkt eller indirekt av fem eller färre bolag som är berättigade till avtalsförmåner enligt underpunkt 1) i denna punkt, dock, vid indirekt ägande, endast under förutsättning att varje mellanliggande ägare har hemvist i endera avtalsslutande staten,

d) en person som beskrivs i artikel 4 (Hemvist) stycke 1 punkt c) underpunkt 1 i detta avtal,

e) en pensionsfond under förutsättning att mer än 50 procent av personens förmånstagare, medlemmar eller deltagare är fysiska personer med hemvist i endera avtalsslutande staten; eller

f) en person, som inte är en fysisk person, om:

1) minst 50 procent av varje aktieklass eller andra nyttobringade andelar i personen, under minst hälften av skatteårets dagar, ägs direkt eller indirekt av personer med hemvist i den avtalsslutande stat där denna person har hemvist och som är berättigade till avtalsförmåner enligt punkt a), b), underpunkt c) 1), punkt d) eller e) i detta stycke under förutsättning att vid indirekt ägande varje mellanliggande ägare har hemvist i denna avtalsslutande stat; och

2) mindre än 50 procent av personens bruttointäkt för skatteåret såsom denna bestäms i personens hemviststat, direkt eller indirekt betalas till eller tillkommer personer som inte är personer med hemvist i någon av de avtalsslutande staterna som har rätt till förmåner enligt detta avtal med stöd av punkt a), b), underpunkt c) 1), punkt d) eller e) i detta stycke, i form av betalningar som i den stat där personen har hemvist är avdragsgilla i fråga om de skatter som omfattas av detta avtal (detta gäller dock inte betalningar på marknadsmässiga villkor som görs inom ramen för den sedvanliga affärsverksamheten för tjänster eller materiella tillgångar eller betalningar för finansiella förbindelser till en bank som är oberoende av utbetalaren).

3. Ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat skall även vara berättigat till avtalsförmåner om:

a) minst 95 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av aktierna i bolaget (samt minst 50 procent av varje oproportionerlig aktieklass) ägs direkt eller indirekt av sju eller färre personer som uppfyller villkoren för att vara jämförliga förmånstagare, och

b) mindre än 50 procent av bolagets bruttointäkt för skatteåret såsom denna bestäms i bolagets hemviststat, direkt eller indirekt betalas till eller tillkommer personer som inte är jämförliga förmånstagare, i form av betalningar som i den stat där bolaget har hemvist är avdragsgilla vid beräkningen av de skatter som omfattas av detta avtal (detta gäller dock inte betalningar på marknadsmässiga villkor som görs inom ramen för den sedvanliga affärsverksamheten för tjänster eller materiella tillgångar eller betalningar för finansiella förbindelser till en bank som är oberoende av utbetalaren).

4. a) En person med hemvist i en avtalsslutande stat är berättigad till avtalsförmåner beträffande inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten, oavsett om personen är berättigad till avtalsförmåner enligt stycke 2 eller 3, om personen bedriver en aktiv affärsverksamhet i den förstnämnda staten (med undantag för verksamhet som består i att göra eller förvalta investeringar för personens egen räkning, såvida denna verksamhet inte utgör bank-, försäkrings- eller värdepappersverksamhet som bedrivs av en bank, ett försäkringsföretag eller en registrerad värdepappershandlare) och den inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten förvärvas i samband med eller på grund av denna affärsverksamhet.

b) Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst genom affärsverksamhet i den andra avtalsslutande staten eller förvärvar från ett företag i intressegemenskap inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten, skall punkt a) i detta stycke tillämpas på sådan inkomst endast om affärsverksamheten i den förstnämnda staten är betydande i förhållande till affärsverksamheten i den andra staten. Beslutet huruvida verksamheten är betydande vid tillämpningen av detta stycke görs mot bakgrund av samtliga fakta och omständigheter.

c) Vid bestämmandet av om en person "bedriver en aktiv affärsverksamhet" i en avtalsslutande stat enligt punkt a) i detta stycke, skall verksamhet som bedrivs av till denna person närstående personer anses bedrivas av denna person. En person skall anses närstående till en annan om en av personerna innehar minst 50 procent av nyttobringande andelarna i den andra personen (eller, i fråga om ett bolag, minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet och minst 50 procent av det sammanlagda värdet av andelarna eller nyttobringande kapitalandelarna i bolaget), eller någon annan person direkt eller indirekt innehar minst 50 procent av nyttobringande andelarna i båda personerna (eller, i fråga om ett bolag, minst 50 procent av det sammanlagda röstetalet och minst 50 procent av det sammanlagda värdet av andelarna eller nyttobringande kapitalandelarna i bolaget). En person skall dock alltid anses närstående till en annan om den ena personen, med hänsyn till samtliga relevanta fakta och omständigheter, kontrollerar den andra eller om båda personerna kontrolleras av samma person eller personer.

5. Om ett företag med hemvist i Finland uppbär försäkringspremier, ränta eller royalty från Förenta Staterna och sådan inkomst, enligt ett dubbelbeskattningsavtal mellan Finland och en tredje stat, är undantagen från beskattning i Finland på grund av att inkomsten är hänförlig till ett fast driftställe som företaget har i denna tredje stat skall, utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel, de förmåner som annars skulle ha gällt enligt andra bestämmelser i detta avtal inte gälla sådan inkomst om den skatt som faktiskt betalas för denna inkomst i den tredje staten är lägre än 60 procent av den skatt som skulle ha betalats i Finland om inkomsten uppburits i Finland och inte var hänförlig till det fasta driftstället i den tredje staten. Ränta eller royalty som omfattas av bestämmelserna i detta stycke får beskattas i Förenta staterna med en skatt som inte överstiger 15 procent av deras bruttobelopp. Försäkringspremie som omfattas av bestämmelserna i detta stycke beskattas, utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, enligt Förenta staternas interna lagstiftning. Bestämmelserna i detta stycke skall inte tillämpas:

a) såvitt avser ränta, om inkomsten från Förenta staterna är hänförlig till, eller har samband med, en aktiv affärsverksamhet som bedrivs från det fasta driftstället i den tredje staten (med undantag för verksamhet som består i att göra eller förvalta investeringar för personens egen räkning, såvida denna verksamhet inte utgör bank-, försäkrings- eller värdepappersverksamhet som bedrivs av en bank, ett försäkringsföretag eller en registrerad värdepappershandlare); eller

b) såvitt avser royalty, om royaltyn betalas som ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja immateriella tillgångar som har producerats eller utvecklats av det fasta driftstället.

6. En person med hemvist i en avtalsslutande stat som i enlighet med bestämmelserna i föregående stycken i denna artikel inte är berättigad till avtalsförmåner skall ändå beviljas avtalsförmåner om den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten bestämmer att etableringen, förvärvet eller innehavet av en sådan person och bedrivandet av dess verksamhet inte har haft som ett av sina huvudsakliga syften att komma i åtnjutande av avtalsförmåner. Den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten skall överlägga med den behöriga myndigheten i den förstnämnda staten innan den vägrar avtalsförmåner enligt detta stycke.

7. Vid tillämpningen av denna artikel:

a) avser uttrycket "viktigaste aktieklass" bolagets stamaktier eller motsvarande, under förutsättning att denna aktieklass representerar majoriteten av röstetalet i och värdet av bolaget. Om ingen enskild klass av stamaktier eller motsvarande representerar majoriteten av röstetalet i och värdet av bolaget, avses med ”viktigaste aktieklass” de aktieklasser som tillsammans representerar en majoritet av röstetalet i och värdet av bolaget;

b) avser uttrycket "oproportionerlig aktieklass" varje aktieklass hos ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat, som berättigar ägaren till en oproportionerligt stor andel, genom dividend, inlösen eller på annat sätt, av vinster som har genererats i den andra avtalsslutande staten genom vissa av bolagets tillgångar eller verksamheter;

c) avser uttrycket "aktier" även deras depåbevis;

d) avser uttrycket "erkänd aktiebörs":

1) "NASDAQ"-systemet som ägs av "the National Association of Securities Dealers, Inc.", samt varje aktiebörs, som registrerats hos myndigheten "Securities and Exchange Commission" som en nationell värdepappersbörs i enlighet med "Securities Exchange Act" från år 1934;

2) Helsingfors Fondbörs;

3) den irländska aktiebörsen samt aktiebörserna i Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn, Frankfurt, London, Oslo, Paris, Reykjavik, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius, Wien och Zürich; och

4) annan aktiebörs om vilken de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna har kommit överens.

e) anses en aktieklass under ett skatteår vara föremål för regelmässig omsättning på en eller flera aktiebörser om det sammanlagda antalet aktier i den aktieklass som omsätts på sådan aktiebörs eller sådana aktiebörser under det föregående skatteåret uppgår till minst 6 procent av det genomsnittliga antalet utestående aktier i denna aktieklass för det föregående skatteåret;

f) anses ett bolags huvudsakliga ledning och kontroll finnas i den avtalsslutande stat där det har hemvist bara om personer i direktörs ställning eller högre tjänstemannaställning inom företagsledningen utövar ett löpande ansvar för beslut rörande bolagets strategiska, finansiella och operationella policy (inklusive dess direkt och indirekt ägda dotterföretag) i större utsträckning i denna stat än i någon annan stat, och de anställda utför mer av det löpande arbete som är nödvändigt för att förbereda och fatta dessa beslut i denna stat än i någon annan stat.

g) avser uttrycket "jämförlig förmånstagare" en person med hemvist i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är part i Nordamerikanska frihandelsavtalet eller i Schweiz, men endast om denna person:

1) A) skulle vara berättigad till samtliga förmåner enligt ett omfattande dubbelbeskattningsavtal mellan en medlemsstat inom Europeiska unionen eller någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon stat som är part i det Nordamerikanska frihandelsavtalet eller Schweiz, och den stat i vilken avtalsförmåner yrkas enligt bestämmelser som är jämförbara med punkt a), b), underpunkt c) 1), punkt d) eller e) i stycke 2 i denna artikel under förutsättning att om ett sådant avtal inte innehåller en omfattande artikel om begränsning av förmåner, personen skulle vara berättigad till förmåner enligt detta avtal på grund av punkt a), b), underpunkt c) 1), punkt d) eller e) i stycke 2 i denna artikel om personen hade hemvist i en av de staterna enligt artikel 4 (Hemvist) i detta avtal; och

B) såvitt avser försäkringspremier och inkomst som anges i artikel 10 (Dividend), 11 (Ränta) eller 12 (Royalty), enligt ett sådant avtal hade varit berättigad till en skattesats på sådan inkomst för vilken avtalsförmåner yrkas som är minst lika låg som den skattesats som tillämpas enligt detta avtal; eller

2) är en person med hemvist i en avtalsslutande stat som är berättigad till avtalsförmåner enligt punkt a), b), underpunkt c) 1), punkt d) eller e) i stycke 2 i denna artikel.

När man vid tillämpning av artikel 10 (Dividend) stycke 3 bestämmer om en sådan person är jämförlig förmånstagare som direkt eller indirekt äger aktier i det bolag som yrkar på förmåner enligt detta avtal, anses en sådan person ha samma röstetal i det utdelande bolaget som det bolag som yrkar på avtalsförmåner har i detta bolag;

h) såvitt avser dividend, ränta eller royalty som härrör från Finland och som rätteligen tillkommer ett bolag med hemvist i Förenta Staterna, anses ett bolag med hemvist i en stat inom Europeiska unionen uppfylla villkoren i stycke 7 punkt g) underpunkt 1) B) i denna artikel vid bestämmandet av om bolaget med hemvist i Förenta Staterna är berättigat till förmåner enligt detta stycke, om dividend, ränta eller royalty som härrör från Finland och betalas direkt till ett sådant bolag med hemvist i en stat inom Europeiska unionen skulle vara undantagen från beskattning enligt något av Europeiska unionens direktiv. Detta gäller utan hinder av att dubbelbeskattningsavtalet mellan Finland och den andra medlemsstaten inom Europeiska unionen anger en högre skattesats för en sådan betalning än den som gäller för ett bolag med hemvist i Förenta Staterna enligt artikel 10, 11 eller 12 i detta avtal.

i) avser uttrycket "offentligrättsligt samfund" alla juridiska enheter av offentlig karaktär som bildats i enlighet med lagstiftningen i en avtalsslutande stat och i vilken endast staten själv eller dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter är delaktiga.

j) avser uttrycket "pensionsfond" såsom den används i denna artikel en person som:

1) är organiserad enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat;

2) är bildad och upprätthålls i denna avtalsslutande stat huvudsakligen för att administrera och tillhandahålla pensioner eller annan liknande ersättning, inbegripet socialskyddsbetalningar, eller för att förtjäna inkomst för en eller flera sådana arrangemang; och

3) är antingen

A) i fråga om Finland, pensionsanstalt, men om pensionsanstalten är organiserad som bolag, endast ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag, eller

B) i fråga om Förenta Staterna, undantagen från beskattning i Förenta Staterna på verksamhet som anges i underpunkt 2 i denna punkt.

Artikel 17
Artister samt idrotts- och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 (Självständig yrkesutövning) och 15 (Enskild tjänst) får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artists, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottseller sportutövare beskattas i denna andra stat, utom då beloppet av artistens eller idrotts- eller sportutövarens bruttoinkomst förvärvad genom sådan verksamhet, däri inbegripna utgifter om han erhållit ersättning för eller som har betalats för bans räkning, inte under kalenderåret överstiger tjugotusen Förenta Staternas dollar ($20 000) eller dess motvärde i finskt myntslag.

2. I fall inkomst genom personlig verksamhet som artist eller idrotts- eller sportutövaren bedriver i denna egenskap inte tillfaller artisten eller idrotts- eller sportutövaren själv utan annan person, får det1Ila inkomst utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 (Inkomst av rörelse) och 14 (Självständig yrkesutövning) beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrotts- eller sportutövaren bedriver verksamheten, utom då det kan visas att varken artisten eller idrotts- eller sportutövaren eller person med intressegemenskap med honom inte har någon andel, varken direkt eller indirekt, i denna andra person inkomst, däri inbegripen mottagandet av uppskjuten ersättning, bonus, arvode, dividend, utdelning från sammanslutning eller annan utdelning.

Artikel 18
Pension, livränta, underhållsbidrag och underhållsbidrag för barn

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 (Offentlig tjänst) stycke 2 föranleder annat, iakttas följande.

a) Pension och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär och har rätt till med anledning av tidigare anställning, beskattas endast i denna stat.

b) Pension och annan utbetalning enligt lagstiftningen om social trygghet i en avtalsslutande stat och, i fall då denna avtalsslutande stat är Förenta Staterna, annan offentlig pension, som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller med medborgarskap i Förenta Staterna, beskattas endast i den förstnämnda staten.

2. Livränta, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär och har rätt till, beskattas endast i denna stat. Med uttrycket "livränta" förstås i detta stycke ett fastställt belopp som utbetalas periodiskt p fastställda tider under vederbörandes Livstid eller under angivna eller fastställbara år och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning (annat än för arbete som tidigare utförts eller framdeles utförs) för däremot fullt svarande vederlag.

3. Underhållsbidrag som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stal beskattas endast i denna stat. Med uttrycket "underhållsbidrag" förstås i detta stycke periodisk utbetalning som sker på grundval av skriftligt hemskillnadsavtal eller beslut om äktenskapsskillnad, särskilt underhållsbidrag eller obligatorisk underhållsavgift, för vilka utbetalningar mottagaren beskattas enligt lagstiftningen i den stat där han har hemvist.

4. Periodisk utbetalning för underhåll av minderårigt barn, vilken erläggs på grundval av skriftligt hemskillnadsavtal eller beslut om äktenskapsskillnad, samt särskilt underhållsbidrag eller obligatorisk underhållsavgift, från person med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i den förstnämnda staten.

Artikel 19
Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga samfund eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars, offentligrättsliga samfunds eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat där personen i fråga har hemvist, om arbetet utförs i denna stat och personen

1) är medborgare i denna stat; eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga samfund eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars, offentligrättsliga samfunds eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat där personen i fråga har hemvist, om han är medborgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 14 (Självständig yrkesutövning), 15 (Enskild tjänst) och 18 (Pension, livränta, underhållsbidrag och underhållsbidrag för barn) tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga samfund eller lokala myndigheter.

Artikel 20
Studerande och praktikanter

Belopp som studerande, lärling eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten för heltidsundervisning eller utbildning, erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning beskattas inte i denna stat, under förutsättning att beloppen uppkommer utanför denna stat.

Artikel 21
Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 (Inkomst av fast egendom) stycke 2, om den som har rätt till inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver eller bedrev rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar eller utövade självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 (Inkomst av rörelse) respektive artikel 14 (Självständig yrkesutövning).

Artikel 22
Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6 (Inkomst av fast egendom) stycke 2, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Förmögenhet bestående av aktier eller annan andel i bolag, som avses i artikel 6 (Inkomst av fast egendom) stycke 4, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, får beskattas i den avtalsslutande stat där den bolaget tillhöriga fasta egendomen är belägen.

3. Om inte bestämmelserna i stycke 4 föranleder annat, får förmögenhet bestående av tillgångar (andra än egendom som avses i styckena 1 och 2) som har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

4. Skepp och luftfartyg som person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, samt tillgångar (andra än egendom som avses i styckena 1 och 2) hänförliga till användningen av sådant skepp och luftfartyg, befrias från skatt på förmögenhet i den andra avtalsslutande staten.

5. Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i

a) Finland innehar och som inte behandlas i denna artikel undantas av Förenta Staterna från skatt på förmögenhet;

b) Förenta Staterna innehar och som inte behandlas i denna artikel undantas av Finland från skatt på förmögenhet.

Artikel 23
Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Finland undanröjs dubbelbeskattning på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Förenta Staterna (annars än uteslutande på grundval av medborgarskap), skall Finland, såvida inte bestämmelserna i punkt b) föranleder annat:

1) från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den skatt på inkomst som betalats i Förenta Staterna;

2) från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den skatt på förmögenhet som betalats i Förenta Staterna.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i någotdera fallet överstiga den del av skatten på inkomst eller på förmögenhet, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller den förmögenhet som får beskattas i Förenta Staterna.

b) Dividend från bolag med hemvist i Förenta Staterna till bolag med hemvist i Finland är undantagen från finsk skatt, om mottagaren direkt äger minst 10 procent av röstetalet för aktierna i det bolag som betalar dividenden.

d) Om inkomst, som person med hemvist i Finland förvärvar eller förmögenhet som sådan person innehar, enligt bestämmelse i avtalet är undantagen från skatt i Finland, får Finland likväl vid bestämmandet av beloppet av skatten på denna persons återstående inkomst eller förmögenhet beakta den inkomst eller förmögenhet som undantagits från skatt.

2. I enlighet med bestämmelserna i Förenta Staternas lagstiftning och om inte begränsningarna i denna lagstiftning föranleder annat (sådan lagstiftningen vid varje tidpunkt är i kraft ändrad utan att den allmänna principen i avtalet har blivit påverkad), skall Förenta Staterna medge person som har hemvist eller medborgarskap i Förenta Staterna avräkning från Förenta Staternas skatt på inkomst

a) för inkomstskatt som denna medborgare eller person betalat eller som betalats för hans räkning till Finland; och

b) i fall då ett bolag i Förenta Staterna äger minst 10 procent av röstetalet för aktierna i ett bolag med hemvist i Finland och uppbär dividend från detta bolag, för inkomstskatt som det utdelande bolaget betalat eller som betalats för dess räkning till Finland på den vinst av vilken dividenden betalas.

Vid tillämpningen av detta stycke anses de skatter som avses i artikel (Skatter som omfattas av avtalet) stycke 1 punkt a) och stycke 2 vara inkomstskatter.

3. Vid beräkningen av Förenta Staternas skatt i fall då en medborgare i Förenta Staterna, en person som tidigare varit medborgare eller långvarigt bosatt i Förenta Staterna har hemvist i Finland, skall Förenta Staterna medge avräkning från Förenta Staternas skatt för inkomstskatt som betalats till Finland efter avräkning som avses i stycke 1. Avräkning som på detta sätt medges från Förenta Staternas skatt nedsätter inte den del av Förenta Staternas skatt som i enlighet med stycke 1 kan avräknas från finsk skatt. Vid tillämpningen av denna artikel anses inkomst, till vilken person som har hemvist i Finland och är medborgare i Förenta Staterna, en person som tidigare varit medborgare eller långvarigt bosatt i Förenta Staterna har rätt, härröra från Finland i den mån detta är nödvändigt för att tillämpa bestämmelserna i detta stycke. (FördrS 2–3/2008)

4. Vid undanröjandet av dubbelbeskattning i enlighet med denna artikel, anses inkomst, om inte annat föreskrivs i stycke 3, härröra uteslutande på följande sätt:

a) inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär och som får beskattas i den andra avtalsslutande staten i enlighet med avtalet (annars än uteslutande på grundval av medborgarskap i enlighet med artikel 1 (Personer på vilka avtalet tillämpas) stycke 3), anses härröra från denna andra stat;

b) inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär och som inte får beskattas i den andra avtalsslutande staten i enlighet med avtalet, anses härröra från den förstnämnda staten. (FördrS 2–3/2008)

Artikel 24
Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Denna bestämmelse tillämpas även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande Staterna. Vid beskattning i Förenta Staterna är emellertid fysisk person, som är medborgare i Förenta Staterna och inte har hemvist i Förenta Staterna, respektive fysisk person, som är medborgare i Finland och inte har hemvist i Förenta Staterna, inte under samma förhållanden.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten. Denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten rätt att från inkomst hänförlig till denna persons fasta driftställe i den förstnämnda staten dra av någon del av den dividend som betalats av denna person.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 (Företag med intressegemenskap) stycke 1, artikel 11 (Ränta) stycke 5 eller artikel 12 (Royalty) stycke 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från person med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för den förstnämnda personen på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som person med hemvist i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av den förstnämnda personens beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Denna artikel anses inte hindra någondera avtalsslutande staten från att uppbära skatt som avses i artikel 10 (Dividend) stycke 8 (FördrS 2–3/2008)

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 (Skatter som omfattas av avtalet) tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatt er av varje slag och beskaffenhet, som påförs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga samfund eller lokala myndigheter.

Artikel 25
Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller är medborgare.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats i enlighet med föregående stycke genomförs utan hinder av tidsgränser eller andra processuella begränsningar i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning, under förutsättning att den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten, av vilken återbetalning begärts, har fått vetskap om att en sak föreligger inom sex år från utgången av det skatteår som saken gäller.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan i synnerhet komma överens om

a) hänförandet av inkomst, avdrag, avräkning eller nedsättning för ett företag i en avtalsslutande stat till dess fasta driftställe i den andra avtalsslutande staten;

b) fördelningen av inkomst, avdrag, avräkning eller nedsättning mellan personer;

c) karakteriseringen av viss inkomst;

d) tillämpningen av källregler på viss inkomst;

e) gemensam betydelse av ett uttryck;

f) höjning av penningbelopp, som anges i avtalet, för att återspegla den ekonomiska utvecklingen eller utvecklingen av penningvärdet;

g) tillämpningen på sätt som är i överensstämmelse med avtalets syften av intern lag i fråga om ränta på obetalda belopp och återbetalningar samt i fråga om påföljder och böter av icke-straffrättslig natur.

De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i sådana fall som nämns i de föregående styckena.

Artikel 26 (FördrS 2–3/2008)
Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som kan vara betydande för att verkställa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som påförs för en avtalsslutande stats räkning, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet, inklusive upplysningar som hänför sig till fastställande eller uppbörd eller indrivning av dessa skatter eller åtal beträffande dessa skatter eller handläggande av besvär i fråga om dessa skatter. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1 (Personer på vilka avtalet tillämpas) och artikel 2 (Skatter som omfattas av avtalet).

2. Om behörig myndighet i en avtalsslutande stat särskilt begär det, skall den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten tillhandahålla upplysningarna enligt denna artikel i form av skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av ej redigerade originalhandlingar (däri inbegripet böcker, anteckningar, utlåtanden, protokoll, räkenskaper eller skriftväxling).

3. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit enligt denna artikel skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat, och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär, administrerar eller driver in ovan nämnda skatter eller deltar i deras administrering eller handläggning av åtal eller besvär i fråga om dem eller i övervakning av sådana aktiviteter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

4. Bestämmelserna i denna artikel anses inte i något fall medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lag eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

5. Om en avtalsslutande stat begär upplysningar i enlighet med denna artikel, skall den andra avtalsslutande staten använda sina medel för informationsanskaffning för att inhämta dessa upplysningar, fastän denna andra stat kanske inte behöver dessa upplysningar för sina egna skattemässiga ändamål. Skyldigheten enligt bestämmelserna i den föregående satsen är underkastad begränsningarna i stycke 4, men dessa begränsningar kan under inga omständigheter anses berättiga en avtalsslutande stat att vägra att förmedla upplysningar endast därför att den inte har nationellt intresse i fråga om sådana upplysningar.

6. De behöriga myndigheterna i den stat som har mottagit begäran om upplysningar skall utan hinder av stycke 4 i denna artikel inhämta och förmedla upplysningar som är i besittning av finansinstitut, förmedlare eller representant eller gode män (med undantag av upplysningar som skulle röja konfidentiell kommunikation mellan en kund och ett rättsbiträde eller annat rättegångsombud när kunden ber om rättsliga råd) eller som berör rättigheter i en person (däri inbegripna innehavaraktier). Denna stat skall inhämta och förmedla dessa upplysningar utan hinder av de lagar och praxis i denna stat som annars skulle förhindra inhämtningen av dessa upplysningar.

7. Varje avtalsslutande stat skall för den andra avtalsslutande statens räkning söka driva in sådana belopp som kan vara nödvändiga för att trygga att sådan lättnad i beskattningen i denna andra avtalsslutande stat som medges enligt avtalet inte kommer sådan person till godo som inte har rätt därtill. Detta stycke medför inte skyldighet för någon av de avtalsslutande staterna att vidta förvaltningsåtgärder som skulle strida mot dess suveränitet, säkerhet eller allmänna hänsyn.

Artikel 27
Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat.

Artikel 28
Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras, godtas eller godkännas enligt det förfarande som gäller i vardera avtalsslutande staten. De avtalsslutande staternas regeringar skall snarast möjligt meddela varandra att dessa åtgärder utförts.

2. Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter dagen för det senare av de meddelanden som avses stycke 1 och dess bestämmelser tillämpas:

a) i Finland:

1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den I januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare;

2) fråga om övriga skatter på inkomst och skatter på förmögenhet, på skatter som bestäms för skatteår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare;

b) i Förenta Staterna:

1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller gottskrivs den första dagen i den andra månad som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare;

2) i fråga om övriga skatter, beträffande skatteår som börjar den första januari närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Avtalet mellan Republiken Finland och Amerikas Förenta Stater angående inkomst och förmögenhetsskatter som undertecknats i Washington den 6 mars 1970 (nedan '' 1970 års avtal") upphör att vara tillämpligt i fråga om de skatter på vilka avtalet tillämpas enligt bestämmelserna i stycke 2. 1970 års avtal upphör att gälla vid den sista tidpunkt då det enligt föregående bestämmelse i detta stycke är tillämpligt.

Artikel 29
Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg säga upp avtalet genom underrättelse om uppsägning senast sex månader före utgången av ett kalenderår som följer efter det att fem år förflutit från dagen för avtalets ikraftträdande. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) i Finland:

1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare;

2) i fråga om övriga skatter på inkomst och skatter på förmögenhet, på skatter som bestäms för skatteår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare;

b) i Förenta Staterna:

1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller gottskrivs den första januari som följer närmast efter det att tidrymden om 6 månader förflutit eller senare;

2) i fråga om övriga skatter, beträffande skatteår som börjar den första januari som följer närmast efter det att tidrymden om 6 månader förflutit eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Helsingfors den 21 september 1989 i två exemplar på finska och engelska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.