Elektronisk fördragsserie: 2010

Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Band 42 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
128
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
129
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
130
Utrikesministeriets meddelande om provisorisk tillämpning mellan Finland och Norge samt mellan Finland och Sverige av det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2010 Storleken av data: kb
124
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken
125
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
126
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning
127
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagorna till den internationella konventionen mot dopning
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2010 Storleken av data: kb
119
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet och tillämpningen därav
120
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om utrikesministeriets uppgifter vid indrivning av underhållsbidrag
121
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll
122
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
123
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.12.2010 Storleken av data: kb
116
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
117
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
118
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av femte ändringen gjord i Genève den 27-29 oktober 2004 och sjätte ändringen gjord i Genève den 29 och 30 oktober 2008 i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.12.2010 Storleken av data: kb
113
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden
114
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om upplysningar ifråga om skatteärenden med Monaco samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
115
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.12.2010 Storleken av data: kb
111
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO)
112
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO) samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsinstrumentet till konventionen
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.11.2010 Storleken av data: kb
108
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Östafrikanska gemenskapen om finskt stöd till Östafrikanska gemenskapens partnerskapsfond
109
Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
110
Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.11.2010 Storleken av data: kb
105
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av den internationella konventionen rörande motarbetande av smugglingen av alkoholvaror
106
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget
107
Statsrådets förordning om temporärt sättande i kraft av konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget och om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.11.2010 Storleken av data: kb
103
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
104
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.11.2010 Storleken av data: kb
99
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen
100
Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av överenskommelsen med Ryssland om ändring av överenskommelsen om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland
101
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Panama om främjande och skydd av investeringar
102
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Panama om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.10.2010 Storleken av data: kb
96
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Sydafrikanska utvecklingssamfundet om samarbete angående ett tekniskt biståndsprogram för förnybar energi och energieffektivitet i Sydafrikanska utvecklingssamfundet
97
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av konventionen om upprättande Multilaterala investeringsgarantiorganet
98
Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av avtalet med Albanien om ekonomiskt, industriellt och vetenskapligt-tekniskt samarbete
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.10.2010 Storleken av data: kb
94
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation och om tillämpning av fördraget
95
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget med Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av fördraget
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.10.2010 Storleken av data: kb
92
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg
93
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.9.2010 Storleken av data: kb
89
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av partnerskapsavtalet om främjande av hållbar utveckling i Victoriasjöns avrinningsområde
90
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar
91
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i gränsälvsöverenskommelsen, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar samt om upphävande av förordningar om sättande i kraft av vissa överenskommelser ingångna med Sverige
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.9.2010 Storleken av data: kb
88
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.9.2010 Storleken av data: kb
86
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden
87
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.8.2010 Storleken av data: kb
83
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Sydafrika om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
84
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
85
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.8.2010 Storleken av data: kb
80
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Republiken Grekland och det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet
81
Statsrådets förordning om sättande ikraft av ramavtalet om det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Republiken Grekland och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet
82
Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga III till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.7.2010 Storleken av data: kb
78
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Lettland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
79
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Lettland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.7.2010 Storleken av data: kb
76
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om förstärkning av miljöförvaltningen i Laos
77
Utrikesministeriets meddelande om forlängning av giltighetstiden för 1999 års konvention om livsmedelsbistånd
Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.