Elektronisk fördragsserie: 2009

Sopimussarjat numeroittain

32 - 13 12 - 1

Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
88
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs
89
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen
90
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
91
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i kapitel 1.3 i koden
92
Justitieministeriets meddelande om ändring av ansvarsgränserna i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
86
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Bermuda
87
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Bermuda samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2009
82
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det protokoll som ingåtts mellan Finland, Amerikas förenta stater, Australien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Italien, Frankrike, Sverige och Tyskland om ett COALWNW-program som gäller teknologi för mjukvarudefinierad radio och om tillämpning av protokollet
83
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Finland, Amerikas förenta stater, Australien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Italien, Frankrike, Sverige och Tyskland om ett COALWNW-program som gäller teknologi för mjukvarudefinierad radio och om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen samt om ikraftträdande av lagen om tillämpning av protokollet
84
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
85
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.12.2009
79
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Specialdomstolen för Sierra Leone om verkställighet av domstolens domar och om tillämpning av överenskommelsen
80
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finlands regering och Specialdomstolen för Sierra Leone om verkställighet av domstolens domar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och om tillämpning av överenskommelsen
81
Utrikesministeriets meddelande om komplettering av förklaringen till Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 09.12.2009
77
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey
78
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 09.12.2009
70
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärden avseende upprättande av ett sekretariat för Antarktisfördraget
71
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i internationella säkerhetskoderna för höghastighetsfartyg till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
72
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i BCH-koden till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
73
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
74
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av förklaringen om driftsfasen för bärraketerna Ariane, Vega och Sojuz i rymdcentret i Guyana
75
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet och om tillämpning av avtalet
76
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 01.12.2009
68
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (Översättning till samiska)
69
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om upphävande av ramavtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete inom försvarsmaterielområdet
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 01.12.2009
66
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
67
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.11.2009
62
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Centralafrikanska republiken och Tchad (MINURCAT)
63
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Centralafrikanska republiken och Tchad (MINURCAT) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i samarbetsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
64
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av nordiska ministerrådets beslut om stadgan för Nordiska institutet för odontologisk materialprovning
65
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om upphävande av nordiska ministerrådets beslut om stadgan för Nordiska institutet för odontologisk materialprovning
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.11.2009
60
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen
61
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen och protokollet som hör till området för lagstiftningen
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.11.2009 Storleken av data: kb
56
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Afrikanska Unionen om Finlands stöd för projektet AU Mediation Support Capacity
57
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Södra Afrikas utvecklingsgemenskap om Finlands stöd för det förberedande skedet av samarbetet på meteorologins område i södra Afrika
58
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar
59
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.10.2009 Storleken av data: kb
55
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Nordiska Investeringsbanken om en projektberedningsfond inom aktionsplanen för Östersjön
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.9.2009 Storleken av data: 100 kb
53
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
54
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.9.2009 Storleken av data: 98 kb
50
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om placering av arkivet för observationsoperationen i Sri Lanka i anknytning till norska nationalarkivet
51
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
52
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.9.2009 Storleken av data: 111 kb
44
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om reglerna för EU-Afrika-infrastrukturfonden
45
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Uzbekistan om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
46
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Uzbekistan om ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
47
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey
48
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av det avtal som ingåtts mellan Republiken Finlands regering och Europeiska investeringsbanken om garanti för lån som Europeiska investeringsbanken har beviljat länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt utomeuropeiska länder och territorier
49
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av det avtal som ingåtts mellan Republiken Finlands regering och Europeiska investeringsbanken om förvaltning av resterande fordringar på lån som Europeiska investeringsbanken har beviljat länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt utomeuropeiska länder och territorier
Band 17 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.7.2009 Storleken av data: 43 kb
41
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om samarbete inom projektet för utveckling av en strategi för förnybar energi
42
Utrikesministeriets meddelande om förlängning av giltighetstiden för 1999 års konvention om livsmedelsbistånd
43
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
Band 16 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2009 Storleken av data: 44 kb
37
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
38
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i INF-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
39
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
40
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
Band 15 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.6.2009 Storleken av data: 128 kb
35
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Australien om social trygghet
36
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
Band 14 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.6.2009 Storleken av data: 265 kb
32
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Genève den 8 december 2005 antagna tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna från 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken
33
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det i Genève den 8 december 2005 antagna tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna från 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
34
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Liberia om eftergift av biståndskrediten till Liberia
Band 13 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.6.2009 Storleken av data: 87 kb
30
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
31
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
Sopimussarjat numeroittain

32 - 13 12 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.