Elektronisk fördragsserie: 2007

Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Band 42 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 188 kb
119
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
120
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 139 kb
116
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
117
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
118
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige om inrättandet av ett internationellt Barentssekretariat för samarbetet inom den euroarktiska Barentsregionen
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 163 kb
106
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1989 års internationella konvention om bärgning
107
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1989 års internationella konvention om bärgning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
108
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning
109
Lag om ändring av sjölagen
110
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen
111
Statsrådets förordning om de grunder som tillämpas vid fördelningen av bärgarlön när ett finskt statsfartyg utfört en bärgning
112
Kommunikationsministeriets meddelande om uppsägning av internationella konvention angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning
113
Kommunikationsministeriets meddelande om en reservation till 1989 års internationella konvention om bärgning
114
Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning
115
Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.12.2007 Storleken av data: 41 kb
105
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i IMDG-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.12.2007 Storleken av data: 175 kb
97
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet
98
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Chile om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
99
Lag om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i det med Israel ingångna handelsavtalet
100
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av ett med Israel ingånget handelsavtal samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i det med Israel ingångna handelsavtalet
101
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av handelsavtalet med Israel
102
Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av vissa handelsavtal mellan Republiken Finland och Israel
103
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Danmark om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
104
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Danmark om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2007 Storleken av data: 252 kb
92
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i akten för revision av konventionen om meddelande av europeiska patent
93
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av akten för revision av konventionen om meddelande av europeiska patent samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
94
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av patentlagen
95
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Egypt
96
Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Egypt
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.11.2007 Storleken av data: 200 kb
90
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt
91
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förhindra kringgående av skatt samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.11.2007 Storleken av data: 110 kb
87
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten
88
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
89
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.11.2007 Storleken av data: 41 kb
84
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland
85
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland
86
Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.11.2007 Storleken av data: 43 kb
80
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med konungariket Marocko om tillämpning av mest gynnad nations behandling i särskilda fall
81
Lag om upphävande av lagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Sverige angående handeln med jordbruksprodukter
82
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige angående handeln med jordbruksprodukter och avtalet om temporär ändring av vissa ursprungsregler i överenskommelsen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående handeln med jordbruksprodukter och om sättande i kraft av lagen om upphävande av lagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Sverige angående handeln med jordbruksprodukter
83
Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av vissa bilaterala avtal
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.10.2007 Storleken av data: 42 kb
76
Lag om upphävande av lagen angående godkännande av särskilda stadganden i handels- och sjöfartsfördraget mellan Finland och Island
77
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av handels- och sjöfartsfördraget mellan Finland och Island och om sättande i kraft av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av särskilda stadganden i handels- och sjöfartsfördraget mellan Finland och Island
78
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen angående bringande i kraft av betalningsöverenskommelsen med Island
79
Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av några ingångna avtal mellan Republiken Finland och Republiken Island
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.9.2007 Storleken av data: 104 kb
72
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
73
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i över- enskommelsen med Amerikas förenta stater om verkställighet av underhållsskyldighet
74
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Amerikas förenta stater om verkställighet av underhållsskyldighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
75
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande av den konvention som gäller Europeiska unionens nya medlemsstaters anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.8.2007 Storleken av data: 123 kb
68
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Makedonien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
69
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Makedonien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
70
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av en överenskommelse om upprättande av en internationell mul- och klövsjukevaccinbank
71
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Ecuador om visumfrihet
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.8.2007 Storleken av data: 42 kb
66
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Georgien om finskt bistånd för att i Georgien ta fram övervaknings- och styrsystem för miljön
67
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.7.2007 Storleken av data: 43 kb
64
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Bolivia om visumfrihet
65
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass från Bolivia
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.7.2007 Storleken av data: 255 kb
59
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet
60
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
61
Justitieministeriets meddelande om den förklaring som avgetts samt om de förbehåll som gjorts och meddelanden som getts i anslutning till ratificeringen av Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet
62
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Andinska gemenskapen om det regionala biodiversitetsprogrammets programmeringsfas i den Andinska gemenskapens medlemsländer inom det andinska området av Amazonas
63
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.6.2007 Storleken av data: 67 kb
57
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
58
Utrikesministeriets meddelande om forlängning av giltighetstiden för 1999 års konvention om livsmedelsbistånd
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.6.2007 Storleken av data: 74 kb
56
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Norge om skötseln av riksgränsen mellan Finland och Norge
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.6.2007 Storleken av data: 324 kb
53
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration samt om tillämpning av detta fördrag
54
Statsrådets förordning om sättande i kraft av fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen samt om tillämpning av detta fördrag
55
Statsrådets förordning om sättande i kraft av genomförandeavtalet till fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.6.2007 Storleken av data: 37 kb
52
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av en överenskommelse mellan Finland och Sverige angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror
Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.