Elektronisk fördragsserie: 2004

Sopimussarjat numeroittain

57 - 38 37 - 18 17 - 1

Band 57 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 57 kb
174
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
175
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken samt om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
176
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för personer med tunisiska diplomatpass
Band 56 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2004 Storleken av data: 253 kb
170
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
171
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av konventionen den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
172
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan (RID) till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
173
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan om transport av farligt gods på järnväg (RID) till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan
Band 55 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.12.2004 Storleken av data: 205 kb
166
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
167
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till överenskommelsen
168
Lag om ändring av patentlagen
169
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete och om ikraftträdande av en lag om ändring av patentlagen
Band 54 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.12.2004 Storleken av data: 127 kb
162
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Kirgisien om främjande av och skydd för investeringar
163
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Kirgisien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
164
Kommunikationsministeriets meddelande om ett protokoll om att texten till 1944 års konvention angående internationell civil luftfart (Chicago, 1944) är autentisk på fyra språk
165
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
Band 53 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.12.2004 Storleken av data: 93 kb
160
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe
161
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
Band 52 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.11.2004 Storleken av data: 49 kb
158
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
159
Kommunikationsministeriets meddelande om korrigering av ett fel i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
Band 51 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.11.2004 Storleken av data: 179 kb
153
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT) och i den därtill anslutna driftöverenskommelsen
154
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
155
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
156
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
157
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
Band 50 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.11.2004 Storleken av data: 184 kb
151
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt
152
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Band 49 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.11.2004 Storleken av data: 135 kb
147
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar
148
Statsrådets förordning om tillämpning av konventionen om ömsesidigt bistånd och arbete mellan tullförvaltningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen innan konventionen trätt i kraft internationellt
149
Lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen
150
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen
Band 48 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.11.2004 Storleken av data: 42 kb
142
Lag om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
143
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
144
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av konventionen angående flyktingars rättsliga ställning
145
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
146
Utrikesministeriets meddelande om återtagande av reservationer till konventionen angående flyktingars rättsliga ställning
Band 47 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.11.2004 Storleken av data: 66 kb
139
Republikens presidents förordning om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Turkiet om samarbetet i fråga om förhindrande av organiserad brottslighet och bekämpning av brottslighet
140
Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av konventionen med stadga för Europaskolorna
141
Utrikesministeriets meddelande om upphävande av artikel 3 i överenskommelsen mellan Finland och Sovjetunionen om passagerartrafik på Saima kanal
Band 46 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.10.2004 Storleken av data: 65 kb
137
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp
138
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp och om ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
Band 45 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.10.2004 Storleken av data: 63 kb
135
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska konventionen om social trygghet
136
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
Band 44 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.10.2004 Storleken av data: 63 kb
134
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av Konventionen angående internationell civil luftfart
Band 43 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.10.2004 Storleken av data: 274 kb
129
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald
130
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
131
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
132
Statsrådets förordning om i kraftträdande av lagen om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
133
Handels- och industriministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna 1 och 3 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
Band 42 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.9.2004 Storleken av data: 283 kb
121
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
122
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
123
Utrikesministeriets meddelande om de förklaringar som avgetts i samband med godkännandet av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
124
Lag om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön
125
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön
126
Lag om ändring av kärnenergilagen
127
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av kärnenergilagen
128
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.9.2004 Storleken av data: 134 kb
119
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen
120
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt tälläggsprotokollet till överenskommelsen och om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.9.2004 Storleken av data: 181 kb
113
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik
114
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
115
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik
116
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
117
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen
118
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet till överenskommelsen
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.8.2004 Storleken av data: 177 kb
107
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
108
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
109
Lag om ändring av 42 och 52 § kemikalielagen
110
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 42 och 52 § kemikalielagen
111
Lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
112
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.8.2004 Storleken av data: 193 kb
105
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen med stadga för Europaskolorna
106
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen med stadga för Europaskolorna samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
Sopimussarjat numeroittain

57 - 38 37 - 18 17 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.