Elektronisk fördragsserie: 2003

Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 402 kb
80
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd
81
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd och om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
82
Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
83
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
84
Utrikesministeriets meddelande om de förklaringar som avgetts i samband med ratifikationen av avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2003 Storleken av data: 165 kb
79
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2003 Storleken av data: 333 kb
78
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2003 Storleken av data: 36 kb
76
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse samt av protokollet i anslutning därtill
77
Utrikesministeriets meddelande om upphävande av konventionen om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse samt av protokollet och sektoravtalet i anslutning därtill
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.11.2003 Storleken av data: kb
72
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Demokratiska Folkrepubliken Laos om projekt för hållbart skogsbruk och landsbygdens utveckling
73
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
74
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
75
Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.11.2003 Storleken av data: 143 kb
70
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Polen om samarbetet i fråga om förhindrande och bekämpning av organiserad brottslighet och annan brottslighet
71
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.11.2003 Storleken av data: 33 kb
69
Handels- och industriministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga 1 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.10.2003 Storleken av data: 380 kb
68
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.10.2003 Storleken av data: 107 kb
65
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om samgenomförande av Paides bioenergiverk
66
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ungern om samarbetet i fråga om förhindrande och bekämpning av brott, i synnerhet organiserad brottslighet
67
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den med Sverige genom notväxling ingångna tillfälliga överenskommelsen för uppfyllande av kraven i Europeiska unionens ramdirektiv för vatten
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.10.2003 Storleken av data: 38 kb
63
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
64
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.10.2003 Storleken av data: 81 kb
60
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det nordiska avtalet om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap
61
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det nordiska avtalet om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
62
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Republiken Kirgizistan om Finlands hjälp i lungsjukdomsprogrammet i Kirgizistan
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.10.2003 Storleken av data: 37 kb
59
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Qatar om samarbete inom ekonomi, handel och teknik
Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.10.2003 Storleken av data: 39 kb
57
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om samarbete inom utvecklingsprojektet för utbildningsförvaltningen
58
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med Öst-Nilens tekniska regionalbyrå
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.9.2003 Storleken av data: 40 kb
54
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den överenskommelse som ingåtts med Kirgizistan om Finlands hjälp i uppföljningen av miljöns tillstånd och utvecklandet av miljöförvaltningen i Republiken Kirgizistan
55
Utrikesministeriets meddelande om den myndighet på vilken överenskommelsen med Kirgizistan om Finlands hjälp i uppföljningen av miljöns tillstånd och utvecklandet av miljöförvaltningen i Republiken Kirgizistan finns till påseende och kan erhållas
56
Finansministeriets meddelande om ingående och ikraftträdande av de ömsesidiga avtalen mellan republiken Finland och republiken Lettland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.9.2003 Storleken av data: 97 kb
51
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tunisien om främjande av och skydd för investeringar
52
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Tunisien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
53
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.8.2003 Storleken av data: 33 kb
50
Utrikesministeriets meddelande om upphävande av överenskommelsen med Österrike om utbyte av praktikanter
Band 17 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.8.2003 Storleken av data: 127 kb
49
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finlands regering och Ryska federationens om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
Band 16 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.8.2003 Storleken av data: 37 kb
48
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Malawi om samarbete inom skogsinstitutprojektet för Gemenskapen för utveckling i södra Afrika
Band 15 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2003 Storleken av data: 203 kb
46
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om överlåtelse av resurser till Förenta Nationernas operation i Etiopien och Eritrea (UNMEE)
47
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om överlåtelse av resurser till Förenta Nationernas operation i Etiopien och Eritrea (UNMEE) samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet
Band 14 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.5.2003 Storleken av data: 75 kb
44
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Peru om samarbete inom miljöprojektet, fas II.
45
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av överenskommelsen med konungariket Sverige angående åtgärder för förbättrad televisionsmottagning
Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.