Elektronisk fördragsserie: 2002

Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Band 42 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2002 Storleken av data: 151 kb
117
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna
118
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna
119
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen om ändring av konventionen mellan de nordiska länderna innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
120
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av protokollet om Islands anslutning till överenskommelsen om inrättandet av ett nordiskt skattevetenskapligt forskningsråd
121
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.12.2002 Storleken av data: 152 kb
114
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
115
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
116
Finansministeriets meddelande on tillämpning av avtalet med Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet i relationerna mellan Finland och Makedonien
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.12.2002 Storleken av data: 158 kb
111
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
112
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
113
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2002 Storleken av data: 180 kb
109
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och i protokollet om ändring av avtalet
110
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och av protokollet om ändring av avtalet
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2002 Storleken av data: 131 kb
107
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption
108
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.12.2002 Storleken av data: 83 kb
104
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga IV till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
105
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1999 års konvention om livsmedelsbistånd, som ingår i 1995 års internationella spannmålsavtal, och om upphävande av förordningen om provisorisk tillämpning av konventionen
106
Republikens Presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.11.2002 Storleken av data: 134 kb
102
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen
103
Republikens presidents förordning om sättande i kraft ändringarna av konventionen om den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.11.2002 Storleken av data: 160 kb
99
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg
100
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den vid Internationella arbetskonferensen antagna konventionen om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
101
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det vid Internationella arbetskonferensen antagna protokollet till konventionen om miniminormerna i handelsfartyg
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.11.2002 Storleken av data: 52 kb
96
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska överenskommelsen om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
97
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den nordiska överenskommelsen om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
98
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Konungariket Kambodja om samarbete mellan Finland och Kambodja inom ett markanvändnings- och markförvaltningsprojekt
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.11.2002 Storleken av data: 49 kb
95
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i konventionen om Internationella sjöfartsorganisationen
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.10.2002 Storleken av data: 173 kb
91
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kroatien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
92
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kroatien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
93
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tanzania om främjande av och skydd för investeringar
94
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Tanzania om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.10.2002 Storleken av data: 81 kb
90
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av luftfartsavtalet med Singapore
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.10.2002 Storleken av data: 172 kb
84
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
85
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
86
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
87
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
88
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
89
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.9.2002 Storleken av data: 35 kb
83
Republikens presidents förordning om partiellt ikraftträdande av principöverenskommelsen med Ryssland om öppnande av vissa gränsövergångsställen för internationell trafik
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.9.2002 Storleken av data: 33 kb
82
Kommunikationsministeriets meddelande om ändringar i bilagan I till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.8.2002 Storleken av data: 63 kb
81
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen med Lettland om ändringen av överenskommelsen om visumfrihet
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.7.2002 Storleken av data: 221 kb
78
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade Europeiska sociala stadgan
79
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll
80
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den reviderade Europeiska sociala stadgan och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade Europeiska sociala stadgan samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.7.2002 Storleken av data: 128 kb
73
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism
74
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
75
Lag om ändring av 34 kap. strafflagen
76
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 34 kap. strafflagen
77
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.7.2002 Storleken av data: 107 kb
70
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen angående indrivning av underhållsbidrag
71
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om indrivning av underhållsbidrag och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
72
Republikens presidents förordning om partiellt ikraftträdande av principöverenskommelsen med Ryssland om öppnande av vissa gränsövergångsställen för internationell trafik
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2002 Storleken av data: 37 kb
69
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i ISM-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.