28.3.2023/969 HFD:2023:26

Erkännande av yrkeskvalifikationer — Grundutbildning för läkare — Utbildning som genomgåtts i en annan EU-medlemsstat — Bristande yrkespraktik — Huruvida de ersättande åtgärderna var proportionerliga

A hade genomfört en grundutbildning för läkaryrket i Förenade kungariket. När hen ansökte om rätt att i Finland utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person hade hen inte det intyg över utförd ett års yrkespraktik som i Förenade kungariket krävs för rätt att utöva läkaryrket i obegränsad omfattning. Frågan gällde om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) enligt nationell lagstiftning kunde kräva att A i tre år utövar läkaryrket under ledning och tillsyn av en legitimerad läkare för att få rätt att självständigt utöva läkaryrket i Finland.

Efter att ha fått EU-domstolens förhandsavgörande i ärendet ansåg högsta förvaltningsdomstolen att Valvira borde ha gjort en jämförelse över ändringssökandens yrkeskvalifikationer, där ändringssökandens kvalifikationer enligt examensbeviset och övriga eventuella handlingar skulle ha jämförts med de krav på kunskap och kvalifikationer som förutsätts enligt nationell lag. Ersättande åtgärder hade varit möjliga för den händelse Valvira efter jämförelsen hade upptäckt väsentliga skillnader mellan den utbildning ändringssökanden genomgått och den i Finland behövliga utbildningen. Dessa åtgärder borde ytterligare ha varit i proportion till de enskilda brister som upptäckts i yrkeskvalifikationerna.

Eftersom Valvira inte hade gjort någon jämförelse av ändringssökandens kvalifikationer hade Valvira inte kunnat förutsätta en treårig allmänläkarutbildning för att ändringssökanden skulle erhålla fullskalig legitimation.

Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården1 § 1 mom., 6 § 1 mom., 6 a § (1659/2015) 1 och 2 mom.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) art. 45 och 49

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer art.1, art. 4.1, art. 21, art. 55a. 1

EU-domstolens dom i målet C-634/20, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Grundutbildning för läkare) (EU:C:2022:149)

HFD 2020:125

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Petri Helander, Monica Gullans, Juha Lavapuro och Ari Wirén. Föredragande Kaisa Pärssinen-Knight.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.