Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

2.3.2023/649 HFD:2023:20

Kommunalärende — Fullmäktiges beslut — Förvaltningsstadga — Kommunens självstyre — Rätt till inflytande — Kommunala organs organisation — Förtroendevalda — Kommunalvalskandidat

Stadsfullmäktige hade i förvaltningsstadgan infört bestämmelser om att medlemmarna och suppleanterna i granskningsnämnden och nämnderna och deras sektioner, stadens affärsverks direktioner samt social- och hälsovårdsnämnden i ett givet samarbetsområde skulle vara personer som varit uppställda som fullmäktigeledamotskandidater i det senaste valet.

Frågan gällde om fullmäktige kan förutsätta att de medlemmar och suppleanter som väljs till vissa organ ska vara personer som kandiderat i senaste kommunalval, när man beaktar kommunallagens bestämmelser om kommunala organ och förtroendevalda. I tolkningen av kommunallagens bestämmelser ska man beakta vad som föreskrivs om kommuninvånarnas rätt att delta och det kommunala självstyret.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att kommunen har en vid prövningsrätt gällande hur den kommunstyrelseunderställda organisationen med förtroendevalda formas. Kommunen kan enligt 31 § i kommunallagen tillämpa antingen utskottsmodellen eller ordförandemodellen. I de bestämmelser fullmäktige godkänt var det dock inte fråga om dessa verksamhetsmodeller eller deras variationer. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att 31 § i kommunallagen inte kan tolkas extensivt så att bestämmelsen ger kommunen fri prövningsrätt att på ifrågavarande sätt bestämma att kriterier som begränsar valbarheten ska beaktas i valet av medlemmar i sammansättningen.

Finlands grundlag 14 § 3 och 4 mom. samt 121 § 1 och 2 mom.
Kommunallagen 1 § 1 mom., 14 § 2 mom., 30 § 1 mom., 31 § 1 mom., 71 — 77 §, 90 § och 135 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Monica Gullans, Ari Wirén och Kristina Björkvall. Föredragande Elina Ranz.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.