25.11.2021/H4132 HFD:2021:164

Körrätt - Ändring av körkortskategori - Körrätt som beviljats innan körkortslagen trädde ikraft - Åldersrelaterad hälsokontroll - Tillämpliga medicinska krav - Körkortslagens övergångsbestämmelser - Epileptiskt anfall

A hade beviljats körrätt år 2009 innan körkortslagen trädde i kraft. I samband med en åldersrelaterad hälsokontroll år 2020 konstaterades att A hade haft ett epileptiskt anfall år 2001 och sedan dess använt epilepsimedicinering. Polisinrättningen ändrade A:s körkort från kategori ABEC (grupp 2) till kategori ABE (grupp 1), för att A inte uppfyllde de medicinska kraven för grupp 2 enligt körkortslagen.

Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde bland annat om på A:s hälsokontroll och den därpå följande ändringen av körkortskategorin skulle tillämpas de nuvarande medicinska kraven enligt körkortslagen eller de krav som gällde då körkortet beviljades. A uppfyllde enligt uppgift de sistnämnda kraven men inte kraven enligt den nuvarande körkortslagen som baserar sig på det genom direktiv 2009/113/EG ändrade körkortsdirektivets bestämmelser om epilepsi och epileptiska anfall.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att övergångsbestämmelserna i körkortslagen ger rum för tolkning. Bestämmelserna kan ändå som en helhet tolkas så att de klarläggande bestämmelserna om synförmåga enligt 112 § 1 mom. i lagen möjliggör en fortsatt tillämpning av de tidigare kraven efter lagens ikraftträdande. Enligt 3 mom. i samma paragraf tillämpas ändå enligt huvudregeln körkortslagens bestämmelser om medicinska krav i de fall de medicinska krav som är en förutsättning för att få fortsättning på gammal körrätt ska bedömas särskilt.

Denna tolkning stöds bland annat av att det centrala syftet med körkortslagen och -direktivet är att upprätthålla och öka säkerheten i trafiken. Medicinska krav som gäller körkortstillstånd och behovet av att på de grunder som nämns i direktivet kontrollera att de uppfylls, till exempel på grund av vetenskaplig utveckling, har i detta hänseende en central ställning. En tolkning där gamla körrätter inte kan bedömas enligt de ikraftvarande bestämmelserna för hälsotillstånd i de fall där förutsättningarna för en sådan fortsatt körrätt uttryckligen ska bedömas i samband med den åldersrelaterade hälsokontrollen, står i strid med lagens syfte.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bestämmelserna i körkortslagen skulle tillämpas på A:s åldersrelaterade hälsokontroll och den efterföljande ändringen av körkortskategorin. Körkortskategorin hade kunnat ändras eftersom A inte uppfyllde de medicinska kraven enligt körkortslagen.

Omröstning 4 - 1. Föredragandens avvikande mening.

Körkortslagen 1 §, 4 § 2 mom., 12 § 1 mom., 15 a § 1 och 2 mom., 18 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom., 102 § 1 och 2 mom., 106 § 1 mom. samt 112 § 1 och 3 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (körkortsdirektivet) artikel 8, artikel 13.2 och bilaga III.12, sådan de lyder enligt direktiv 2009/113/EG

Se och jmfr. HFD 2019:17

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Joni Heliskoski och Toni Kaarresalo. Föredragande Jukka Koivusalo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.