16.4.2021/H1300 HFD:2021:43

Sökande av ändring - Besvärsväg - Förvaltningsdomstolens behörighet - Centralnämnden för uppbådsärenden - Lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

I ärendet var det frågan om rätt besvärsväg för ett beslut som gällde en kvinnas antagning till frivillig militärtjänst.

Förvaltningsdomstolen hade genom tillämpande av värnpliktslagens bestämmelser ansett att ändring i beslutet söks genom rättelseyrkande hos regionalbyrån vars beslut får överklagas hos centralnämnden för uppbådsärenden. Med anledning av detta, eftersom ärendet inte hörde till dess behörighet, hade förvaltningsdomstolen lämnat besvären utan prövning och överfört ärendet till regionalbyrån för att handläggas som rättelseyrkande.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att trots de i förarbetena uttryckta målsättningarna kunde bestämmelserna i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor och värnpliktslagen inte ges en sådan tolkning att ändring över besluten i fråga skulle sökas i den ordning som stadgas i värnpliktslagen. På ändringssökandet skulle således tillämpas de allmänna bestämmelserna om rättegång i förvaltningsärenden. Eftersom förvaltningsdomstolen hade varit behörig i ärendet återförsändes ärendet till förvaltningsdomstolen för ny behandling.

Finlands grundlag 21 § 1 mom. och 98 §

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 6 § 1 mom. och 8 § 1 mom.

Lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. och 4 § 4 mom.

Värnpliktslagen 3 § 5 mom., 7 §, 109 § 1 mom. och 110 §

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Janne Aer, Vesa-Pekka Nuotio och Anne Nenonen. Föredragande Paul Karlsson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.