9.4.2021/143 HFD:2021:40

Offentlig upphandling - Villkorligt upphandlingsbeslut - Tryggande av upphandlingsenhetens avtalsrättsliga ställning - Anbudsgivarens åtagande för anbudsförfarandet - Gottgörelse - Upphandlingens värde - Gottgörelsebeloppets storlek

Högsta förvaltningsdomstolen hade för det första att avgöra huruvida det i upphandlingskontraktet hade kunnat införas ett villkor om att uppgörandet av ett upphandlingskontrakt med den anbudsgivare som vunnit förutsatte att en patenttvist mellan anbudsgivaren och en tredje part avgörs till anbudsgivarens fördel. Upphandlingsenheten hade bestämt att använda en tredje parts produkt till dess att beslutet i patenttvisten vunnit laga kraft.

Det hade inte i förfrågningsunderlaget meddelats om möjligheten att sluta upphandlingskontraktet villkorligt så att en förutsättning för att upphandlingskontraktet blev undertecknat var att tvister som gällde patent blev lösta med ett slutligt beslut. Anbudsgivaren som vunnit hade i sitt anbud förbundit sig att följa JYSE 2014-villkoren. Med avtalsvillkoren hade minskats de upphandlingsenhetens juridiska och ekonomiska risker som hänförde sig till tvister gällande de erbjudna produkternas patent.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med marknadsdomstolen att de i upphandlingskontraktet angivna förutsättningarna för att anbudsgivaren som vunnit skulle väljas inte var i enlighet med proportionalitetskraven enligt upphandlingslagen och att upphandlingsenheten i och med uppgörandet av det villkorliga upphandlingskontraktet inte hade förfarit i enlighet med rättsreglerna gällande offentlig upphandling.

För det andra hade högsta förvaltningsdomstolen att avgöra från vilket värde den i 155 § 2 mom. i upphandlingslagen stadgade maximala gottgörelsen om 10 procent av upphandlingskontraktets värde skulle beräknas.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det maximala gottgörelsebeloppet enligt 155 § 2 mom. i upphandlingslagen skulle i detta fall bestämmas enligt det upphandlingskontrakt med vilket upphandlingsenheten hade införskaffat medicinska produkter av den tredje anbudsgivaren, vilket enligt utredningen uppgick till 781 175,08 euro.

Med beaktande därtill av felets art som upphandlingsenheten hade begått, sänkte högsta förvaltningsdomstolen den gottgörelse som marknadsdomstolen påfört om 100 000 euro till 60 000 euro.

Lagen om offentlig upphandling och koncession 3 § 1 mom. 155 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Anne Nenonen, Joni Heliskoski och Outi Siimes. Föredragande Saija Laitinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.