Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

63-44 43-24 23-3 2-1

12.5.2021/340 HFD:2021:63
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelseförlust - Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Utredning av ett ärende - De av den skattskyldiga lämnade uppgifternas sanningsenlighet - Misstag - Ny utredning
10.5.2021/H1556 HFD:2021:61
Beskattning av näringsinkomst - Ändringssökande - Delgivning av förvaltningsdomstolens beslut - Vanlig delgivning - Ombudets adressändring - Prövning av ansökan om besvärstillstånd
10.5.2021/337 HFD:2021:62
Statligt stöd - Notifikationsskyldighet - Verkställighetsförbud - De minimis - Stödprogram som ingår i nationell lag - Viltskadelagen - Ersättning av skador som orsakats av hjortdjur
10.5.2021/333 HFD:2021:60
Markanvändning och byggande - Gemensam generalplan för flera kommuner - Tillräcklig utredning - Nätverket natura 2000 - Natura-bedömning - Förbud mot att försämra - Sammanlagda konsekvenser
6.5.2021/H1549 HFD:2021:59
Handikappservice - Personlig assistans - Fritidsaktiviteter och hobbyverksamhet - Barn - Behov av ledning och tillsyn - Resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den
6.5.2021/327 HFD:2021:58
Miljöskydd - Miljötillstånd - Upplagring och hantering av avfall - Behörig tillståndsmyndighet - Avfallsslag - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Direktivanläggning
4.5.2021/326 HFD:2021:57
Offentlig upphandling - Tjänsteupphandlingskontrakt - Tjänstekoncession - Överföring av verksamhetsrisken - Ensamrätt att producera en tjänst - Huvudsakligen av upphandlingsenheten utbetald ersättning
4.5.2021/325 HFD:2021:56
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Krav på detaljplanens innehåll - Planebestämmelser - Värnande om naturmiljön - Konsekvensbedömning - Skötsel- och nyttjandeplan - Viktigt fågelområde (IBA)
30.4.2021/H1447 HFD:2021:55
Avgift som motsvarar trafikförsäkringspremien - Försummelse av försäkringsplikten - Bestämmande av avgiften - Försäkringspremiernas premiegrunder - Skälighet - Motorcykel
30.4.2021/H1444 HFD:2021:54
Beskattning av personlig inkomst - Undanröjande av internationell dubbelbeskattning - Internationellt avtal - Avtal med internationell organisation - Undantagandemetoden med progressionsförbehåll - Av internationell organisation utbetalad lön och arvoden
28.4.2021/323 HFD:2021:53
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Generalplanens styrande verkan - Uppenbart föråldrad generalplan - Grundad anledning att avvika från generalplan - Anpassning till generalplanen som helhet - Krav på generalplanens innehåll - Tillräcklig utredning
27.4.2021/284 HFD:2021:52
Markanvändning och byggande - Generalplan - Vindkraft - Konsekvensbedömning - Vindkraftsbyggets lämplighet för landskapet
26.4.2021/155 HFD:2021:51
Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen - Förordningen om deaktivering - Ömsesidigt erkännande - Kontrollorganisationen - Kommissionens förteckning
23.4.2021/227 HFD:2021:48
Sametingsval - Upptagande i vallängd - Samisk - Samiska - Anteckningen ”Lappska” i ämbetsbevis - Anteckning i husförhörslängden - Pappas morfar - Förälders självidentifikation
23.4.2021/218 HFD:2021:47
Sametingsval - Upptagande i vallängd - Högsta förvaltningsdomstolens tidigare beslut - Tidigare besluts bindande verkan - Besluts laga kraft och rättsverkan - Rättsskyddsbehov
23.4.2021/215 HFD:2021:45
Sametingsval - Upptagande i vallängd - Samedefinitionen - Förälders samiska identitet - Morförälder antecknad i det förra valets vallängd
23.4.2021/211 HFD:2021:46
Sametingsval - Upptagande i vallängd - Samedefinitionen - Syster antecknad i vallängden
23.4.2021/173 HFD:2021:50
Markanvändning och byggande - Bygglov - Särskilda förutsättningar för bygglov - Behov av planering - Materialhallar i anslutning till flygplats - Betydelse av övriga tillståndsförfaranden - NTM-centralens besvärsrätt
23.4.2021/158 HFD:2021:49
Markanvändning och byggande - Bygglov - Mindre undantag - Servitut för vägförbindelse - Nybygge som sträcker sig över servitutsområde - Besittning av byggplatsen
21.4.2021/H1349 HFD:2021:44
Omhändertagande - Placering i vård utom hemmet - Placering hos förälder - Förälderns våldsamma beteende - Barnets åsikt - Barnets bästa - Barnets bästa av något annat vägande skäl
Avgörandena nummersvis

63-44 43-24 23-3 2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.