1.10.2020/3831 HFD:2020:103

Intressebevakning i förmyndarverksamheten - Fastighetsaffär - Tillstånd enligt förmyndarskapslagen - Besvärsrätt - Direkta och indirekts rättsverkningar - Rättshandlingens motpart

Frågan gällde om beslutet i ett tillståndsärende enligt 35 § i förmyndarskapslagen hade sådan direkt inverkan på den tillståndspliktiga rättshandlingens motparts rätt, skyldighet eller fördel att hen hade besvärsrätt över det beslut som getts i tillståndsärendet.

Intressebevakaren hade ansökt om tillstånd enligt förmyndarskapslagen för att sälja sin huvudman A:s fastigheter åt dennas son D och hans hustru E. Syftet med fastighetsköpet var att genomföra en generationsväxling vid en gårdsbruksenhet. Magistraten (numera Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) ansåg att rättshandlingen ifråga på grund av den ringa köpeskillingen var en gåva och att tillstånd enligt förmynderskapslagen därför inte kunde beviljas. Enligt magistraten var rättshandlingen inte heller förenlig med A:s intressen. Magistraten avslog ansökan. Förvaltningsdomstolen lämnade D:s besvär över magistratens beslut utan prövning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att syftet med förmyndarskapslagen och dess tillståndsbestämmelser gällande vissa rättshandlingar är att skydda huvudmannens intressen. Det beslut magistraten fattade i tillståndsärendet begränsade inte parternas rätt att i sig företa en tillståndspliktig rättshandling, utan syftet med beslutet var att garantera att en sådan rättshandling inte skadar huvudmannens intressen.

Fastighetsköpet gällde faktiskt D:s fördel. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att konsekvenserna av det beslut magistraten fattat med stöd av förmynderskapslagen ändå var indirekta i förhållande till D. Därför påverkades inte D:s rätt eller fördel på ett sådant sätt att hen skulle ha besvärsrätt över magistratens beslut. Slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut ändrades inte.

Lagen om förmyndarverksamhet 1 §, 34 1 mom. 1 punkten, 35 § och 87 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 126 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Pekka Aalto. Föredragande Minna Miettinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.