18.5.2020/2147 HFD:2020:54

Byggnadsskydd - Skyddsföreskrifter - Museiverkets befogenhet - Utfärda anvisningar - Befogenhet - Grundlagen

Närings-, trafik- och miljöcentralen hade med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet bestämt att byggnaderna skulle skyddas. Enligt de skyddsföreskrifter som ingick i beslutet skulle i samband med ändringar i byggnaderna samt byggnads- och reparationsarbeten i byggnaderna Museiverket höras som sakkunnig. Museiverket hade enligt beslutet rätt att utfärda anvisningar om tillämpningen av skyddsföreskrifterna.

I ärendet skulle på byggnadsägarens besvär avgöras om föreskrifterna var lagenliga. Frågan gällde om det var möjligt att i skyddsföreskrifterna ge Museiverket rätt att utfärda anvisningar utan att någon sådan befogenhet att utfärda anvisningar ingick i lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Museiverket har som uppgift att vara sakkunnigmyndighet med ansvar för skyddet av kulturarvet och kulturmiljön. Enligt 10 § 4 punkten i lagen om skyddande av byggnadsarvet kan de skyddsföreskrifter som ingår i ett beslut gälla att sådan kontakt som säkerställandet av skyddet kräver ska hållas med de myndigheter som utövar tillsyn över skyddet.

Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis är bestämmelser i lag som gäller en myndighets befogenhet att utfärda anvisningar onödiga, eftersom en myndighet inom sitt lagstadgade verksamhetsområde kan ge anvisningar utan skilt befullmäktigande. Bestämmelser i lag som gäller utfärdande av anvisningar är enligt grundlagsutskottet ägnade att göra gränsen oklar mellan förpliktande rättsregler med stöd av lag och rekommenderande anvisningar.

Utgående från grundlagsutskottets tolkningspraxis var det inte behövligt att i lagen infoga bestämmelser om myndigheters befogenhet att utfärda anvisningar. Detta hindrade inte att man i en myndighets skyddsbeslut infogade en informativ hänvisning till den behöriga myndighetens befogenhet att inom sitt lagstadgade verksamhetsområde utfärda anvisningar. Museiverket har i frågor som gäller bevarandet av byggnadsarvet som sakkunnigmyndighet befogenhet att utfärda anvisningar som gäller skydd av byggnadsarvet. En skyddsföreskrift som gällde detta var inte lagstridig.

Lagen om skyddande av byggnadsarvet 4 § 2 - 3 mom. och 10 §

Lagen om Museiverket 2 § 1 mom.

Finlands grundlag 80 § 2 mom.

GrUU 6/2003 rd, GrUU 20/2004 rd, GrUU 30/2005 rd och GrUB 5/2013 rd

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Juha Lavapuro. Föredragande Satu Sundberg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.