Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2020

Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

31.12.2020/4432 HFD:2020:170
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjemedlem - Laglighetskravet inom förvaltningen - Myndighets utredningsskyldighet - Associationsavtalet mellan Republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen - Associationsrådets beslut - Internationellt fördrag som binder unionen - Omedelbar rättsverkan - Laglig arbetsmarknad - Återförsända ärende till Migrationsverket
31.12.2020/4431 HFD:2020:169
Miljöskydd - Förvaltningstvång - Förorening av mark - Behov att iståndsätta mark - Avstjälpningsplats - Stad - Avfallshanteringslagen - Avfallshanteringsförordningen - Retroaktivitet - Avslutad verksamhet - Uppgörande av iståndsättningsplan - Planläggning
31.12.2020/4425 HFD:2020:168
Medborgarskapsärende - Bestämmande av medborgarskapsstatus - Förvärv av medborgarskap enligt födelseort - 1968 års medborgarskapslag - Dubbelt medborgarskap - Anteckning i befolkningsregistret - Vedertaget förhållande
31.12.2020/4418 HFD:2020:167
Miljötillstånd - Flygstation - Buller - Tillståndsvillkor − Verksamhetsbegränsning - Miljötillståndsmyndighetens behörighet - Luftfartslagen − Initiativrätt - Förening - Förenings verksamhetsområde - Besvärsrätt - Verksamhetsidkares ansvar
30.12.2020/4430 HFD:2020:166
Utlänningsärende - Unionsmedborgare - Registrering av uppehållsrätt - Unionsmedborgares familjemedlem - Underhållsberättigad släkting i rakt uppstigande led - I verkligheten ekonomiskt beroende
30.12.2020/4424 HFD:2020:165
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Individuella mänskliga orsaker - Avlägsnande ur landet - Förhållandet mellan avslag på tillståndet och beslutet om avlägsnande ur landet - Upphävande av avvisningsbeslut - Associationsavtal
30.12.2020/4423 HFD:2020:164
Vattenärende - Ersättning - Ej förutsedd skada - Inte förutsedd skada - Skada då mark blivit vattendränkt - Uppdämning
29.12.2020/4416 HFD:2020:163
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Konsekvensbedömning - Tillräcklig utredning - Planebestämmelser - Trivsam livsmiljö - Bostadsbyggande - Avloppsreningsverk - Luktolägenhet
29.12.2020/4417 HFD:2020:162
Utlänningsärende - Permanent uppehållstillstånd - Skyldig till brott - Hinder för beviljande av permanent uppehållstillstånd
28.12.2020/4410 HFD:2020:161
Miljötillstånd - Torvproduktion - Hindrande av förorening - Tillståndsvillkor - Sura sulfatjordar - Anmälningsplikt i samband med överlåtelse av torvproduktionsområde - Efterbehandling
28.12.2020/4407 HFD:2020:160
Diskrimineringslagen - Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden - Beslut om förbud - Ändringssökandens rättegångskostnader i förvaltningsdomstolen - Förvaltningsdomstolens beslut - Ålägga nämnden att ersätta del av ändringssökandens rättegångskostnader
28.12.2020/4406 HFD:2020:159
Diskrimineringslagen - Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden - Behörighet - Diskriminering - Diskrimineringsombudsmannens ansökan - Beslut om förbud - Riktande - Prövning av ansökan
23.12.2020/4413 HFD:2020:158
Markanvändning och byggande - Rivningslov - Detaljplanebeteckning - Byggnadsskydd - Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) - Behov att förnya detaljplan - Kymmene bruks kraftverksbyggnader - Skorsten
23.12.2020/4412 HFD:2020:157
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Generalplanens styrande verkan - Ändring av användningsändamålet - Överföring av byggrätt - Ändamålsenlig helhet - Utredningsskyldighet - Tillräcklig utredning - Jämlikhet
23.12.2020/4402 HFD:2020:156
Handikappservice - Serviceboende - Gravt handikapp - Psykisk sjukdom - Handikappservicelagen - Socialvårdslagen
22.12.2020/4401 HFD:2020:155
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Skattepliktig inkomst - Kostnad som arbetsgivaren står för i arbetstagarens ställe - Arbetstagares uppehållstillstånd - Relocation-paket
22.12.2020/4400 HFD:2020:154
Mervärdesskatt - Skattegrund - Rättelsepost till försäljningsintäkter - Skadestånd - Frivillig gottgörelse - Distributionsnätsinnehavare - Avbrott i eldistributionen
22.12.2020/4399 HFD:2020:153
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Vederlag - Skadestånd - Elöverföring - Kundens betalningsförsummelse - Avgift för att avbryta elleverans - Avgift för återinkoppling
22.12.2020/4398 HFD:2020:152
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragsgill utgift - Aktiehandel - Försäkring som köparen tagit - Anskaffningsutgift för aktierna - Årtal
21.12.2020/4835 HFD:2020:151
Skjutvapen - Innehavstillstånd - Återkallelse av tillstånd - Trafikbrott - Dödsvållande - Tidigare varning - Tillståndsmyndighetens prövningsrätt
Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.