Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

31.12.2019/6242 HFD:2019:172
Avfallslag - Avfallstransportregister - Kommunägt avfallshanteringsbolag - Överföring av uppgifter till avfallshanteringsbolag - Grundlagen - Offentlig förvaltningsuppgift - Utövning av offentlig makt
20.12.2019/6105 HFD:2019:169
Handlingsoffentlighet - Val av stadsdirektör - Utomstående rekryterare - Icke-handling - Identitetens offentlighet då personen inte gett sitt samtycke till en tjänst
20.12.2019/6089 HFD:2019:167
Ortodoxa kyrkan - Församlingsfullmäktiges behörighet - Avskedande av församlingsrådets medlemmar
19.12.2019/6070 HFD:2019:166
Miljöskydd - Miljötillstånd - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Placering - Försiktighetsprincipen - Ramdirektivet för vatten - Weser-domen - Klassificering av vattenförekomsts status
19.12.2019/6031 HFD:2019:165
Körrätt - Medicinska krav för körkort - Skyldighet att lämna in läkarutlåtande - Straffbart bruk av narkotika - Bötesstraff - Cannabiscigarett - Proportionalitetsprincipen
18.12.2019/5988 HFD:2019:164
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Kvotflykting - Permanent uppehållstillstånd - Behörig förvaltningsdomstol
18.12.2019/5984 HFD:2019:163
Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen - Hörande av barn i muntlig förhandling - Processuellt avgörande att höra barn utan dess biträde - Felaktigt förfarande i förvaltningsdomstolen
18.12.2019/5962 HFD:2019:162
Offentlig upphandling - Upphandling av social- och hälsovårdstjänster - Upphandling enligt bilaga E - Tolkningstjänster - Ställa jämförelsegrunder - Namnge den person som utför tjänsten i anbudet - Person som rekryteras - Poängsättningsmodell - Likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna - Ramavtal
17.12.2019/5927 HFD:2019:161
Utlänningsärende - Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Internationellt skydd - Ny ansökan - Avvisning - Verkställighetsbestämmelse - Förvaltningsdomstolens behörighet
16.12.2019/5933 HFD:2019:160
Markanvändning och byggande - Generalplan - Vindkraft - Konsekvensbedömning - Tillräcklig utredning - Planebestämmelser - Värnandet av naturvärdena - Art som avses i habitatsdirektivets bilaga IV (a) - Varg - Föröknings- och rastplats - Förbud mot att förstöra och försämra
16.12.2019/5924 HFD:2019:158
Rättegångsförfarande - Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt för försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänst - Laboratorietjänster - Analys av prover - Jura novit curia - Ny besvärsgrund
16.12.2019/5918 HFD:2019:159
Mervärdesskatt - Skattskyldighetsgrupp - Delning av avdragsrätten - Allmänna kostnader
16.12.2019/5914 HFD:2019:157
Handlingsoffentlighet - Persons ekonomiska ställning - Uppgift som beskriver ekonomisk ställning - Löneuppgift - Lönekostnad - Kostnadsberäknings specifikation - Sitra
13.12.2019/5898 HFD:2019:156
Överlåtelseskatt - Skatteplikt - Överlåtelse av värdepapper - Utländska parter i en överlåtelse - Kringgående av skatt - Flyttning av europabolags säte till Finland
12.12.2019/5871 HFD:2019:155
Diskrimineringslagen - Diskriminering - Tillsyn - Diskriminerings- och jämlikhetsnämndens behörighet - Arrangemangen under
11.12.2019/5828 HFD:2019:154
Barnskydd - Avslutande av omhändertagande - Muntlig förhandling
10.12.2019/5805 HFD:2019:153
Felparkeringsavgift - Fordonets förare - Fordonets ägare eller innehavare - Ansvar för felparkeringsavgift - Provnummerintyg - Provnummerskyltar
10.12.2019/5804 HFD:2019:152
Körrätt - Körförbud - Medicinska krav för körkortstillstånd - Läkares anmälan om förares hälsotillstånd - Myndighetens utredningsskyldighet - Hörande - Rätt att anföra ny utredning - Den tid som gått sedan läkarutlåtandet gavs
10.12.2019/5791 HFD:2019:151
Kommunalärende - Val av kommundirektör - Jämförelse av kvalifikationer - Faktisk jämförelse - Intervjugrupp - Fullmäktigeseminarium före fullmäktiges sammanträde
9.12.2019/5759 HFD:2019:150
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Inkomstkällan för näringsverksamhet - Idkande av näringsverksamhet - Åtgärder som syftar till att avveckla verksamheten
Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.