Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2017

Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

29.12.2017/6929 HFD:2017:204
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för studier - Uppehållstillstånd som sökts för första gången - Försörjningsförutsättning - Redogörelse över försörjning - Disponibla tillgångar - Tillgångarnas ursprung - Proportionalitetsprincipen - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet
29.12.2017/6927 HFD:2017:203
Markanvändning och byggande - Bygglov - Besvärsrätt - Servitut - Fastighet - En fastighets utsträckning - Olägenhet vid utövning av servitut
29.12.2017/6894 HFD:2017:202
Markanvändning och byggande - Ändring av detaljplan - Inverkan på stadsbilden - Jämbördigt bemötande - Ett planområdes omfattning - Utredningar
27.12.2017/6777 HFD:2017:201
Förvaltningsdomstolens behörighet - Arbetsdomstolens behörighet - Fackligt ansluten tjänsteinnehavare - Lönefordran - Beredskapstid - Tjänstekollektivavtal
27.12.2017/6682 HFD:2017:199
Medborgarskapsärende - Språkkunskapsvillkor - Avvikelse - Oförmåga att läsa och skriva - Intyg av lärare - Uppenbart felaktiga uppgifter
27.12.2017/6673 HFD:2017:200
Medborgarskapsärende - Språkkunskapsvillkor - Avvikelse - Oförmåga att läsa och skriva - Intyg av lärare
20.12.2017/6592 HFD:2017:198
Lagen om samfälligheter - Samfällt område - Samfällt vattenområde - Två samfällda områden - Konstituerat delägarlag - Ett delägarlags stadgar - Fastställande av stadgar - Övergångsbestämmelse
20.12.2017/6556 HFD:2017:197
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Prejudikatbesvär - Besvärstillstånd - Förutsättningarna för att besvärstillstånd ska beviljas
19.12.2017/6563 HFD:2017:196
Kommunalärende - Fullmäktiges sammanträde - Offentligt sammanträde - Tjänsteinnehavarens jäv - Närvaro
19.12.2017/6543 HFD:2017:195
Arvsbeskattning - Beskattning av personlig inkomst - Förhandsavgörande - Placeringsbundet kapitaliseringsavtal - Arvsbeskattningsvärde - Gängse värde - Kalkylerad skatteskuld - Återköp - Kapital - Avkastning
19.12.2017/6540 HFD:2017:194
Skatt på försäkringspremier - Skattegrunden - Trafiksäkerhetsavgift
19.12.2017/6538 HFD:2017:193
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänster - Sjuktransport - Vidareförsäljning av sjuktransporttjänster såsom del av sammanhängande tjänster
19.12.2017/6536 HFD:2017:192
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänster - Av optiker utförd synundersökning - Vidareförsäljning av tjänst
19.12.2017/6532 HFD:2017:191
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Allmännyttigt samfund - Inkomst av näringsverksamhet - I stadgarna avsedd verksamhet
18.12.2017/6553 HFD:2017:190
Kommunalärende - Upphävande av tjänsteförhållande under prövotid - Grunderna för fastställande av prövotid - Ändring av tjänsteförhållande på viss tid till ordinarie tjänst - Avsevärd förändring i ställningen
18.12.2017/6516 HFD:2017:189
Utlänningsärende - Tillfälligt uppehållstillstånd - Förhinder att lämna landet - Tillfälliga hälsoskäl - Läkemedelsresistent tuberkulos
15.12.2017/6474 HFD:2017:187
Bolagsrättsliga förvaltningsåtgärder - Förrättande av särskild granskning - Avregistrering av bolaget - Minoritetsaktieägarnas behov av rättskydd
15.12.2017/6473 HFD:2017:188
Rättshjälp - Förvaltningsprocess - Förutsättningar för beviljande - Rättshjälpens upphörande - Minderårigt barn - Part - Vårdnadshavare - Rätt att föra talan
8.12.2017/6322 HFD:2017:186
Rättegångsavgift - Beslut av förvaltningsdomstolens föredragande - Återbrytande - Felparkeringsavgift - Faktiskt hinder att uppnå rättsskydd genom sökande av ändring
7.12.2017/6301 HFD:2017:185
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Samnyttjoområde - Planändring - Fråga om tillräckliga utredningar
Avgörandena nummersvis

204-185 184-165 164-145 144-124 123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.