30.12.2016/5660 HFD:2016:223

Utlänningsärende - Ändringssökande - Internationellt skydd - Framförande av besvärsgrund - Komplettering av besvär i förvaltningsdomstolen - Skälig frist - Avvisande av besvär

A som hade sökt internationellt skydd i Finland hade i sina besvär till förvaltningsdomstolen framfört att Migrationsverkets beslut var lagstridigt och att han senare inkommer med utförligare grunder för besvären.

Förvaltningsdomstolen hade per post mot mottagningsbevis berett ändringssökanden möjlighet att inom sju dagar från delgivningen komplettera besvären vid hot om att besvären kunde avvisas om de inte kompletterades på ombett sätt. Förvaltningsdomstolen hade avvisat besvären då ingen komplettering gjorts vare sig inom utsatt tid eller senare.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade besvärstillstånd och prövade ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att den till förvaltningsdomstolen inlämnade besvärsskriften inte uppfyllde 23 § i förvaltningsprocesslagen och att begäran om komplettering inte hade varit obehövlig med avseende på ärendets behandling.

Till följande skulle avgöras huruvida den frist som förvaltningsdomstolen gett för komplettering av besvären hade varit skälig. Vid bedömningen av tidsfristens skälighet beaktades att besvärstiden enligt utlänningslagen redan hade stått till förfogande då besvärsskriften upprättades. Således kan tidsfristen för komplettering vara synnerligen kort utan att kunna anses oskälig. Förvaltningsdomstolens förfarande stod inte i strid med 28 § i förvaltningsprocesslagen.

Till sist skulle ännu avgöras huruvida förvaltningsdomstolen hade kunnat avvisa besvären. De besvär som tillställts förvaltningsdomstolen innehöll inga detaljerade besvärsgrunder eller något sådant som förvaltningsdomstolen hade kunnat pröva. Förvaltningsdomstolen hade kunnat avvisa besvären.

Förvaltningsprocesslagen 23 § 1-3 mom., 28 § 1 och 2 mom., 51 § 2 mom. och 55 § 1-3 mom.

Förvaltningslagen 59 § 1 mom. och 60 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.