29.12.2016/5634 HFD:2016:220

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Väpnad konflikt - Tillförlitlig och aktuell landinformation - Jemen

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd åt A som var jemenitisk medborgare och hade sökt asyl i Finland. Däremot skulle på Migrationsverkets besvär avgöras huruvida graden av urskillningslöst våld i Jemen blivit så hög att A ifall han återvände dit enbart genom att vistas på området skulle utsättas för i 88 § 1 mom. 3 punkten i utlänningslagen avsedd verklig fara.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att landets allmänna säkerhetsläge skulle beaktas sin helhet då graden av urskillningslöst våld i Jemen bedömdes. Då beviljande av uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd prövas skulle graden av urskillningslöst våld bedömas utgående från ortsbefolkningens förhållanden.

Enligt den aktuella landinformationen hade graden av våld på grund av väpnad konflikt stigit i Jemen under det senaste året. Bombning av uttryckligen civilmål hade varit omfattande och slumpmässigt. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att graden av våld under de senaste månaderna i Jemen stigit till den nivån att vem som helst som vistades där utsattes för i 88 § 1 mom. 3 punkten i utlänningslagen avsedd allvarlig och personlig fara. Med beaktande av det urskillningslösa våldets utbreddhet och slumpmässighet kunde A inte förväntas ty sig till intern flykt.

Finlands grundlag 9 § 4 mom.

Europakonventionen art. 3

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna art. 19

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (skyddsdirektivet; omarbetning) art. 2 punkt f och art. 15 punkt c

Domstolens domar i målen C-465/07, Elgafaji, och C-285/12, Diakté

Utlänningslagen 88 § 1 mom., 88 c - e §§ och 147 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.