29.12.2016/5591 HFD:2016:222

Bilskatt - Stadigvarande boningsort - Tillfällig skattefri användning av fordon - Personliga och yrkesrelaterade band - Estland

Enligt befolkningsdatasystemet var A stadigvarande bosatt i Estland och tillfälligt bosatt i Finland. A hade ett företag i Finland och var verkställande direktör i företaget. I Estland hade A en bostad som han ägde, en fritidsbostad samt ett minderårigt barn, som en del av tiden bodde hos A. Av kalenderåret tillbringade A cirka 135 dagar i Finland och 230 dagar i Estland.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A hade yrkesrelaterade band till Finland och personliga band till Estland. Eftersom A hade band till vartdera landet, skulle de personliga banden ges företräde när det gällde att bestämma vilken boningsort som var A:s i 33 § 1 mom. i bilskattelagen avsedda stadigvarande boningsort. I enlighet härmed skulle A:s i nämnda 33 § 1 mom. avsedda stadigvarande boningsort anses vara Estland.

Bilskattelagen 1 § (5/2009) 1 mom. och 2 mom., 2 § 1 mom. och 2 mom. (971/2012), 4 § (5/2009) 1 mom., 33 § (413/1997) 1 mom. och 2 mom. (688/2008).

Rådets direktiv 83/182/EEG om skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat artikel 7

Europeiska gemenskapens domstols dom i målet C-262/99 (Louloudakis)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.