28.12.2016/5583 HFD:2016:219

Inkomstbeskattning - Anskaffning av egna aktier - Delägare i aktiebolag - Överlåtelsevinst - Kapitalinkomst - Dividend baserad på arbetsinsats - Kringgående av skatt - Förtäckt dividend - Läkarbolag

A var delägare i ett läkarägt aktiebolag, X Ab, där för varje delägare beräknades resultatet av delägarens resultatenhet. Resultatet beräknades så att till enhetens intäkter hänfördes bland annat den omsättning som delägaren genererat samt övriga intäkter och till kostnaderna bland annat delägarens lön av bolaget, till delägarna utbetalda dividender samt deras andel av gemensamma kostnader i X Ab. För enheten beräknades månatligen och fastställdes årligen ett verksamhetsresultat, som bestod av delägarens kapitalinsats i bolaget och de vinstmedel som delägaren hade innestående i bolaget. Enligt X Ab:s bolagsordning förutsatte delägarskapet arbete i bolaget. En delägare som slutade arbeta i bolaget var skyldig att avstå från sitt delägarskap. När A slutade arbeta i X Ab och X Ab förvärvade A:s aktier i bolaget, utgjordes det överlåtelsepris som A fick för aktierna av ett belopp som motsvarade de outdelade vinstmedlen i A:s resultatenhet.

Frågan i ärendet var hur överlåtelsepriset skulle beskattas. Med hänsyn till att A överlät alla sina aktier samtidigt till X Ab, enligt bestämmelserna i bolagsordningen, och att till A inte genom riktad emission eller på något annat sätt på nytt överläts aktier i X Ab, skulle den vinst som uppstod för A vid överlåtelsen av aktierna beskattas enligt bestämmelserna om beskattning av överlåtelsevinst. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde på besvär av A den regionala förvaltningsdomstolens beslut, enligt vilket överlåtelsepriset skulle beskattas som förtäckt dividend till den del som det översteg beloppet av A:s kapitalinsats i bolaget. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade i sina besvär anfört att överlåtelsepriset skulle beskattas som förvärvsinkomst, enligt bestämmelsen om dividend baserad på arbetsinsats. Besvären avslogs och det förhandsavgörande som Skatteförvaltningen hade gett A sattes i kraft.

Inkomstskattelagen 32 §, 33 b § 3 mom. och 45 § 1 mom.

Lagen om beskattningsförfarande 28 § 1 mom. och 29 § 2 och 4 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.