22.12.2016/5446 HFD:2016:209

Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Marknadsdomstolens behörighet - Definition av offentliga kontrakt - Val av anbudsgivare - Jordbruksrådgivning

Landsbygdsverket hade begärt anbud för produktion av rådgivningstjänster under tiden 1.1.2015 - 31.12.2020. Tjänsterna skulle produceras på grundval av ramavtal inom systemet för jordbruksrådgivning. Enligt anbudsförfrågan skulle till ramavtalet efter anbudsförfarande väljas alla de rådgivare som uppfyllde behörighetsvillkoren i anbudsförfrågan och dess bilagor. I anbudsförfrågan meddelades också att upphandlingsbeslutet skulle komma att vara villkorligt, så att en rådgivare som antagits villkorligt väljs som leverantör till systemet under förutsättning att rådgivaren godkänns vid en särskilt tentamen, som beskrivs i anbudsförfrågan och som är en del av urvalsförfarandet.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till om Landsbygdsverkets arrangemang i fråga om rådgivningstjänsterna var sådan offentlig upphandling som avses i upphandlingsdirektivet 2004/1/EG och således också sådan offentlig upphandling som avses i den nationella lagen om offentlig upphandling.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att med stöd av artikel 267 i FEUF framställa följande begäran om förhandsavgörande till unionens domstol:

Ska artikel 1.2.a i upphandlingsdirektivet 2004/18/EG tolkas så att den i direktivet avsedda definitionen av offentliga kontrakt omfattar ett sådant avtalsarrangemang,

- i vilket ett offentligt organ har för avsikt att på marknaden upphandla tjänster för en på förhand bestämd avtalsperiod genom att på de villkor som framgår av ett utkast till ramavtal som fogats till anbudsförfrågan ingå avtal med alla sådana ekonomiska aktörer som uppfyller i handlingarna i anbudsförfrågan ställda specificerade krav i fråga om anbudsgivarens lämplighet och den tjänst som ska tillhandahållas samt godkänns vid den tentamen som närmare beskrivs i anbudsförfrågan, och

- som det inte längre är möjligt att ansluta sig till under avtalets giltighetstid?

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 5 § 1, 4 och 15 punkten, 21 § 2 mom., 21 § 3 mom. (321/2010), 31 §, 32 §, 65 § 2 mom. (699/2011) samt 72 § 1 mom.

Lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 6 § 1 mom. (501/2014), 8 § 1 mom. 7 punkten (1361/2014), 37 § (501/2014) och 44 - 50 § (501/2014)

Lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) 10 § 1 och 3 mom. samt 11 § 2 mom.

Statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning (1387/2014) 8 §

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (upphandlingsdirektivet) artikel 1.2.a och 1.2.d samt artikel 1.5

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (den horisontella förordningen) artiklarna 12 - 15

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 artikel 15

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) artikel 7

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel 267

Unionens domstols domar C 410/14, Falk Pharma (EU:C:2016:399, punkterna 38, 41 och 42 i domen, C 451/08, Helmut Müller (EU:C:2010:168, punkt 58 i domen) samt C 601/13, Ambisig (EU:C:2015:204, punkterna 31 och 32 i domen)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.