22.12.2016/5444 HFD:2016:207

Handlings offentlighet - Räddningsverket - Tillämpning av offentlighetslagen - Myndighetshandling - Icke-handling - Intern handling - Brandutredning - Fotografi från brandplats

Ett försäkringsbolag begärde att få fotografier som en regional brandstation tagit av en brunnen personbil på brandplatsen. Bilderna hade tagits i samband med tjänsteutövning och skulle anses vara en del av dokumenteringsmaterialet från en sådan brandutredning som avses i 41 § i räddningslagen, trots att om utredningen inte hade satts upp någon separat rapport till vilken bilderna skulle ha fogats.

Huvudregeln är att material som uppstår i samband med att tjänsteuppgifter utförs är sådana myndighetshandlingar som är avses i 5 § 2 mom. i offentlighetslagen oberoende av det ändamål för vilket de eventuellt senare används. Som myndighetshandlingar betraktas däremot inte bland annat sådana i 3 mom. 3 punkten i samma paragraf avsedda handlingar som en myndighet har skaffat enbart för intern utbildning, informationssökning eller annan därmed jämförbar intern användning. Typiskt för sådana handlingar är att de inte har omedelbar anknytning till den tjänsteuppgift som utförs, utan att de är till stöd för myndigheten när den ordnar sin verksamhet. Fotografierna var en del av material som uppstått i anslutning till räddningsverkets normala operativa verksamhet i tjänsten. Följaktligen skulle de betraktas som myndighetshandlingar även om de, såsom räddningsverket uppgett, skulle komma att användas även vid intern utbildning.

Eftersom fotografierna gällde branden och i denna egenskap var dokument som skulle komma att användas vid behov, kunde de inte heller betraktas som sådana anteckningar eller utkast som avses i 5 § 3 mom. 2 punkten i offentlighetslagen och med hänsyn till sitt användningsändamål inte heller som i 5 § 4 mom. i offentlighetslagen avsedda handlingar som upprättats för förhandlingar, kontakter eller något annat därmed jämförbart internt myndighetsarbete.

Fotografierna var inte handlingar på vilka offentlighetslagen inte skulle tillämpas, utan i 5 § 2 mom. i offentlighetslagen avsedda myndighetshandlingar, på vilken den tillämpades.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 5 § 2 mom., 5 § 3 mom. 2 och 3 punkten samt 5 § 4 mom.

Räddningslagen 41 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.