24.10.2016/4461 HFD:2016:156

Grundkurs för gränsbevakare - Avbrytande av studier för viss tid - Krishanteringsuppgifter - Prövningsrätt

Enligt 27 b § 2 mom. i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning kan Gräns- och sjöbevakningsskolan på ansökan av den studerande skjuta upp studierätten eller avbryta studierna för högst två år.

Enligt ordalydelsen i ovan nämnda bestämmelse har Gräns- och sjöbevakningsskolan prövningsrätt när den avgör om en ansökan om avbrytande av studier ska bifallas eller inte.

Enligt gällande bestämmelser i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning utnämndes de som studerade på grundkursen för gränsbevakare inte längre till ett tidsbestämt tjänsteförhållande som gränsbevakare för studietiden, varför de således inte hade någon sådan absoluta rätt att för krishanteringsuppgifter få tjänstledighet eller befrielse från arbete som statsanställda har enligt 25 § i lagen om militär krishantering.

Ett avslag på en ansökan om att få avbryta studierna skulle även när beslutet fattats inom ramen för skolans prövningsrätt grunda sig på objektivt godtagbara skäl. Med hänsyn till statsanställdas absoluta rätt att för krishanteringsuppgifter få tjänstledighet eller befrielse från arbete, kunde som sådana skäl när en enskild studerande ansökte om att få avbryta studierna för en viss tid inte betraktas de med den operativa verksamheten förknippade skäl som Gräns- och sjöbevakningsskolan hade nämnt i sitt beslut eller det krav att exakt iaktta budgeten som skolan hänvisat till.

Lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning 27 b § 1 mom.

Lagen om militär krishantering 25 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.