24.10.2016/4434 HFD:2016:155

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning - Förbindelse - Proportionalitetsprincipen

Ändringssökanden hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Hon var hustru till anknytningspersonen som hade permanent uppehållstillstånd i Finland. Makarna hade ett gemensamt barn. Ärendet gällde huruvida försörjningsförutsättningen kunde anses vara tryggad.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att då uppehållstillstånd söks för första gången ska den utredning sökanden gjort över sina tillgångar bedömas i förhållade till huruvida sökanden kan anses bli beroende av en ekonomisk förmån som tryggar hans eller hennes försörjning. Av sökanden skulle inte krävas mer bevis än vad som var nödvändigt för att avgöra om förutsättningen uppfylldes. Försörjningen skulle anses tryggad då den utredning sökanden hade gett, inte tydde på att sökanden skulle bli beroende av en ekonomisk förmån som tryggar försörjningen.

Med beaktande av anknytningspersonens egna, om än icke stadgade inkomster, hans aktiva arbetssökande, de förbindelser hans mamma och dennes make hade gett och det att anknytningspersonens mamma redan i mer än ett och ett halvt år hade understött ankytningspersonens familj med betydande summor så gott som månatligen, samt det, att anknytningspersonen hade en betydande summa pengar på sitt konto, fanns ingen grund att befara att ändringssökanden skulle bli beroende av en ekonomisk förmån för att trygga sin försörjning. Därför skulle ändringssökandens försörjning anses tryggad i enlighet med 39 § 1 och 2 mom. i utlänningslagen.

Utlänningslagen 39 §

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 7 art. och 24 art. 2 och 3 stycket

Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening, ingressens andra och fjärde stycke, 1 art., 4 art. stycke 1 punkt a, 7 art. stycke 1 punkt c

Domstolens förhandsavgöranden i de förenade målen C-356/11 och C-357/11, O och S, och i ärendet C-558/14, Mimoun Khachab

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.