17.10.2016/4317 HFD:2016:150

Mervärdesskatt - Tillämpningsområde - Skatteplikt - Rörelse - Eget bruk av tjänst som avser fastighetsinnehav - Bostadsaktiebolag - Direktivs tolkningsverkan - Underhållsansvar som skiljer sig från vad som föreskrivs i lagen om bostadsaktiebolag

I saken gällde det att avgöra om ett bostadsaktiebolag skulle betala mervärdesskatt för eget bruk av tjänster avseende fastighetsinnehav, när på tomter som ägdes av bostadsaktiebolag hade uppförts byggnader som av aktieägarna hade tagits i bruk som bostäder och när de löner och sociala avgifter som bostadsaktiebolaget betalat för byggarbetet tillsammans hade uppgått till över 50 000 euro under kalenderåret 2012 och aktieägarnas underhållsansvar enligt bolagsordningen var strängare än det ansvar om vilket bestämdes i lagen om bostadsaktiebolag. Det gällde särskilt att avgöra om bostadsaktiebolaget utövade rörelse och handlade i egenskap av beskattningsbar person på det sätt som avses i mervärdesskattedirektivet.

Bostadsaktiebolaget var bokföringsskyldigt och aktieägarna betalade bolagsvederlag till aktiebolaget för betalningen av dess utgifter.

När aktiebolaget utförde byggtjänster utövade det ekonomisk verksamhet och handlade således i egenskap av beskattningsbar person på det sätt som avses i mervärdesskattedirektivet. I detta avseende saknade det betydelse att sådant underhållsansvar som enligt lagen om aktiebolag var bolagets genom bestämmelser i bolagsordningen hade överförts på aktieägarna. Då aktiebolaget skulle betraktas som skattskyldig enligt mervärdesskattelagen och beloppet av de löner och sociala avgifter som bolaget betalat för byggarbetet hade överstigit 50 000 euro under kalenderåret 2012, skulle bolaget för eget bruk av tjänster avseende fastighetsinnehav införas i registret över mervärdesskattskyldiga från 1.1.2012. Omröstning 3 - 2.

Registrering som mervärdesskattskyldig från 1.1.2012.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 2 § 1 mom. och 32 §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, artiklarna 2.1.a och 2.1.c samt artiklarna 9.1, 26 och 27

Unionens domstols domar i målen C-263/15, Lajvér och C-246/08, kommissionen mot Finland.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.