14.10.2016/4292 HFD:2016:149

Djurskydd - Tillsyn - Förbud och föreskrifter - Höjden på kattburar - Mottagningsplatser för herrelösa djur - Temporär förvaring

I 16 § 2 mom. i statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby anges två krav som definierar hur stor en kattbur minst ska vara: ytan ska vara minst 1,5 kvadratmeter och höjden 1,3 meter. Enligt 3 mom. i samma paragraf kan på mottagningsplatser för herrelösa djur dock användas ett förvaringsutrymme som får vara högst 50 procent mindre än vad som föreskrivs i 2 mom., om omhändertagandet för förvaring är kortvarigt.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till om det på en mottagningsplats för herrelösa djur vid kortvarig förvaring var möjligt att minska inte bara ytan utan också höjden på en kattbur med 50 procent. I så fall skulle volymen på den minsta möjliga buren vara en fjärdedel jämfört med vad den annars minst skulle vara enligt 16 § 2 mom. i samma förordning.

Vid tolkningen av de krav som ska ställas på utrymmet i en kattbur skulle utöver bestämmelserna om burens minimimått också beaktas bland annat kraven i 4 § 1 mom. i djurskyddslagen om att förvaringsutrymmena ska vara ändamålsenliga med hänsyn till djurartens behov samt de allmänna kraven i 3 § i ovan nämnda förordning, där det bestäms om förhållandena i förvaringsutrymmen för djur. Buren måste därför vara ändamålsenlig med hänsyn till en katts arttypiska behov, såsom behovet att klättra. Av motiveringspromemorian till förordningen kunde man sluta sig till att syftet med bestämmelsen i 16 § 3 mom. i förordningen hade varit att på mottagningsplatserna kunde undantag göras endast från det krav som enligt 2 mom. i samma paragraf ställdes på förvaringsutrymmets yta.

Med hänsyn till de bestämmelser som djurskyddslagen och nämnda förordning ställer på platser där katter kan förvaras samt innehållet i nämnda motiveringspromemoria var det inte möjligt att på vid kortvarig förvaring av herrelösa djur på mottagningsplatser minska kattburarna så att ytan minskades med 50 procent och höjden dessutom sänktes från den minsta tillåtna höjden 1,3 meter.

Djurskyddslagen 4 § och 42 § 1 mom.

Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 3 § och 16 § 2 och 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.