4.10.2016/4176 HFD:2016:143

Stöd för närståendevård - Uppsägning av ett avtal om närståendevård - Hörande i samband med uppsägning - Verkställande av uppsägningen - Delgivningssätt - Förvaltningstvistemål

A hade som närståendevåradare med staden ingått ett avtal om närståendevård av sin make B. Avtalet var i kraft tillsvidare. Efter att vederbörande nämnd i staden godkänt nya striktare krav för beviljande av stöd för närståendevård hade staden bestämt att alla gällande beslut om beviljande av stöd för närståendevård skulle bedömas och avgöras pånytt. Alla närståendevårade fick 23.1.2013 ett brev av chefen för stadens åldrings- och handikapptjänster. Enligt brevet sades avtalet om närståendevård mellan staden och närståendevårdaren upp med sagda brev från och med 31.3.2013.

Enligt förvaltningsdomstolens beslut hade staden inte med bindande rättsverkan kunnat säga upp avtalet om närståendevård genom nämnda brev utan att höra sakägarna. Uppsägningen skulle anses ha skett från och med en senare tidpunkt som fastställdes i förvaltningsdomstolens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i motsats till förvaltningsdomstolen att en uppsägning av avtalet om närståendevård inte förutsatte att närståendevårdaren hördes. Ur avtalet om närståendevård framgick inte hur en uppsägning av avtalet skulle ske. Meddelandet om uppsägningen av avtalet om närståendevård kunde delges i enlighet med förvaltningslagens stadganden om vanlig delgivning per post genom brev till mottagaren.

Närståendevårdare A ansågs ha fått kännedom uppsägningen av avtalet om närståendevård den sjunde dagen efter att brevet skickades, dvs. 30.1.2013. Avtalet om närståendevård hade upphört att gälla efter den i lagen om stöd för närståendevård stadgade uppsägningstidens slut, dvs. två hela kalendermånader efter uppsägningen. Närståendevårdaren hade under uppsägningstiden fram till 31.3.2013 rätt till vårdarvode i enlighet med avtalet om närståendevård.

Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes till den del staden hade ålagts att betala vårdarvode i enlighet med avtalet om närståendevård åt närståendevårade A efter sagda tidpunkt.

Lagen om stöd för närståendevård 2 § 2 punkten, 8 § 1 och 3 mom., 9 § 1 och 3 mom. och 12 §

Förvaltningslagen 59 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.