3.10.2016/4159 HFD:2016:142

Vattenhushållningsärende - Vattenlagen - Delgeneralplan - Förslag till delgeneralplan - Intressejämförelse - Bedömning av förutsättningar som hänför sig till planläggning - Brygga - Båthamn

Vanda stad hade ansökt om tillstånd enligt vattenlagen för att anlägga en småbåtshamn för ca 100 båtar i Bjursviken utanför det av staden ägda rekreationsområdet i Ingå kommun. De strandområden som staden ägde var i huvudsak frilufts- och strövområden (VR).

Synnersvikens södra strand ca 400 meter söder om Bjursviken och det område ansökan gällde hade i delgeneralplanen märkts som område för vattentrafik (LV).

Innan ansökan hade anhängiggjorts hade Ingå kommun beslutat om att uppgöra en ny delgeneralplan för området. Enligt det generlaplaneförslag som funnits till påseende hade Synnersvikens gamla LV-område flyttats ännu längre söderut till den västra delen av Nyladubukten.

Den i ansökan avsedda placeringen av båtbryggan motsvarade varken de i den gällande delgeneralplanen eller i förslaget till ny delgeneralplan föreslagna lösningarna för båtbryggans placering. Projektet kunde inte anses medföra i 3 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten vattenlagen avsedd avsevärd nytta i förhållande till de förluster det skulle medföra då de målsättningar, som fastställts för styrning av vattentrafiken i samband med den gällande generalplanen, togs i beaktande. Projektet försvårade dessutom enligt 3 kap. 5 § 2 mom. vattenlagen i betydande grad utarbetandet av en delgeneralplan. Förutsättningar för att bevilja tillståndet förelåg inte.

Vattenlagen (587/2011) 3 kap. 4 § 1 mom. och 5 § 1 och 2 mom.

Markanvändnings- och bygglagen 42 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.