30.9.2016/4138 HFD:2016:140

Naturvårdslagen - Förbud att förstöra och försämra direktivart - Föröknings- och rastplats - Tillstånd att avvika från förbud - Flygekorre - Skola - Habitatdirektivet - Lämplig lösning - Detaljplanering

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) hade gett staden ett i 49 § 3 mom. naturvårdslagen avsett tillstånd att avvika från skyldigheten att skydda i nämnda paragrafs 1 moment avsedda skyddade arters (flygekorre) föröknings- och rastplatser för att utnyttja det av staden ägda kvarteret för dess ändamål som byggplats för skola i enlighet med detaljplanen.

Förvaltningsdomstolen hade upphävt NTM-centralens beslut för att staden inte hade framfört sådana grunder som hindrade de undersökta alternativa byggplatserna för skolan att anses som lämpliga lösningar i enlighet med habitatdirektivets bestämmelser.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut och satte i kraft NTM-centralens beslut. Alla de i habitatdirektivets 16 artikel föreskrivna förutsättningarna måste uppfyllas för att ett tillstånd att avvika från förbudet skulle kunna beviljas. De av staden framförda faktorerna som speciellt inom en längre tidsram hänförde sig till utvecklingen av bebyggelse och samhällsstruktur kunde ses som sådana objektiva grunder på basis av vilka de olika lösningarnas lämplighet skulle bedömas. I ärendet hade framförts tillräcklig utredning över att det inte förelåg en alternativ lämplig lösning för skolbygget. Då alla de i habitatdirektivets 16 artikel föreskrivna förutsättningarna uppfylldes, hade NTM-centralen kunnat bevilja staden tillstånd att avvika från förbudet i enlighet med stadens ansökan.

Omröstning 4-1 och föredragandens avvikande åsikt

Naturvårdslagen 3 §, 4 §, 5 §, 49 § 1 och 3 mom.

Habitatdirektivet (92/43/EEG) artikel 16.1 och bilaga IV (a)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.