27.9.2016/4043 HFD:2016:137

Mervärdesskatt - Undantag för skatt på försäljning - Finansieringstjänst - Värdepappershandel - Förmedling - Tjänster relaterade till köp och försäljning av aktier - Investeringsbanksverksamhet - Framgångsarvode (success fee) - Månadsarvode (retainer fee)

Investeringsbanken A Oy gav sina kunder tjänster i anslutning till deras företagsarrangemang. Tjänsterna omfattade bland annat att bistå kunden vid köp eller försäljning av aktier eller affärsverksamhet. A Oy verkade som kundens ekonomiska ombud och rådgivare i anslutning till planeringen och genomförandet av arrangemanget. A Oy:s uppdrag kunde även vara inriktat på endast köp eller försäljning av aktier.

I samband med försäljningsuppdrag ingick i A Oy:s uppgifter bland annat att leta fram potentiella köpare och kontakten med dem, bedöma anbud, planera och koordinera due diligence -processen samt att bistå i förhandlingar och presentationer samt framställa presentationsmaterial. I samband med köpuppdrag ingick i A Oy:s uppgifter bland annat att koordinera de sakkunnigas arbete, utvärdera och analysera köpobjektet, göra anbud, kommentera och korrigera dokument, planera processen, koordinera due diligence-processen samt att bistå vid framställningen av material. Till A Oy:s uppgifter i samband med köp- och försäljningsuppdrag ingick inte rådgivning i skatte- eller juridiska frågor.

Som ersättning för uppdraget debiterade A Oy ett sk framgångsarvode (success fee) om köpet realiserades. Arvodet bildades antingen som en del av köpesumman eller en fast avgift. Ärendet gällde för framgångsarvodenas del, huruvida A Oy skulle betala mervärdesskatt på framgångsarvodena i de fall att uppdraget i stället för köp eller försäljning av affärsverksamhet ledde till köp eller försäljning av aktier.

De tjänstehelheter som ingick i köp- och försäljningsuppdragen ansågs vara sådana transaktioner som avses i mervärdesskattedirektivets artikel 135.1 f gällande förmedling av värdepapper och därmed sådana finansiella tjänster som i enlighet med mervärdesskattelagens 42 § 1 moment 6 punkten är undantagna mervärdesskatt.

A Oy erhöll även en månatlig fast ersättning (retainer fee), som oftast var mindre än framgångsavgiften. A Oy fick behålla denna ersättning även om arrangemanget inte förverkligades. A Oy debiterade den fasta ersättningen inkluderande mervärdesskatt. Ifall uppdraget ledde till aktieköp, var A Oy skyldig att korrigera den debiterade ersättningen till skattefri. I de fall att uppdraget var inriktat endast på köp eller försäljning av aktier skulle A Oy inte erlägga mervärdesskatt på denna ersättning, även om det i uppdraget avsedda aktieköpet inte förverkligades.

Enhetens för bevakning av skattetagarnas rätt besvär förkastades. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte centralskattenämndens förhandsbeslut i ärendet.

Centralskattenämndens förhandsbeslut under tiden 16.11.2015 - 31.12.2016.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 momentet 1 punkten, 41 och 42 §§

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, artikel 2.1 c och artikel 135.1 f

Unionens domstols domar i ärendena C-2/95, SDC; C-349/96, CPP; C-235/00, CSC Financial Services; C-453/05, Ludwig; C-540/09, Skandinaviska Enskilda Banken; C-29/08, SKF; ja C-259/11, DTZ Zadelhoff

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.