21.7.2016/3212 HFD:2016:111

Specialomsorger om utvecklingsstörda - Boendeservice - Att sköta angelägenheter för en annan - Negotiorum gestio - Nödvändighet att utöva talerätt för att bevaka en utvecklingsstörd persons intressen

En tjänsteinnehavare hade fattat beslut om hur den individuella specialomsorgen om en medelålders utvecklingsstörd person skulle ordnas. Beslutet hade på den utvecklingsstördas vägnar överklagats hos regionförvaltningsverket av den utvecklingsstördas syster.

Den utvecklingsstörda personen hade inte själv undertecknat besvärsskriften, deltagit i skötseln av ärendet eller gett systern fullmakt att anföra besvär. Inte heller bestämmelser i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gav en anhörig eller närstående till en sådan person rätt att föra talan i ett ärende som gällde sökande av ändring. När systern anförde besvären hade hon inte heller ännu utsetts till intressebevakare för den utvecklingsstörda.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att utredningen om den utvecklingsstördas personens funktionsförmåga visade att hon inte själv förmådde bevaka sin rätt i domstol eller hos andra myndigheter i det ärende som gällde individuella specialomsorger om henne och inte heller hade förmåga att ge fullmakt åt någon att för hennes räkning sköta saken. Bevakningen av den utvecklingsstördas intressen hade gjort det nödvändigt att överklaga beslutet för hennes räkning. Under dessa förhållanden hade systern haft behörighet att enligt den rättsprincip som går under namnet negotiorum gestio för den utvecklingsstördas räkning anföra besvär hos regionförvaltningsverket.

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 8 § 1 - 3 mom. och 9 § 1 mom.

Lagen om förmyndarverksamhet 4 § 2 mom., 8 § 1 mom. och 29 § 4 mom.

Förvaltningsprocesslagen 18 a § 1 mom., 20 § 1 mom. och 21 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.