4.7.2016/2937 HFD:2016:108

Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Marknadsdomstolens behörighet - Upphandlande enhet - Koncern - Moderbolag - Dotterbolag - Offentligrättsligt organ - Behov i det allmännas intresse - Verksamhet av kommersiell eller industriell karaktär - Datakommunikationsnät - Myndighetsnät - Verksamhet med koppling till försörjningsberedskap - Säkerhetskritisk verksamhet - Bredbandstjänster

Ett aktiebolag som byggde upp och var operatör för datakommunikationsnät som användes av myndigheter för att trygga säkerheten i samhället hade beslutat att genom ett dotterbolag starta upp tjänsteoperatörsverksamhet. Dotterbolaget skulle tillhandahålla bredbandstjänster för myndigheter och andra aktörer med säkerhetskritisk verksamhet. Den upphandling som det var frågan om gjordes för tillhandahållande av dessa tjänster.

Anbudsförfrågan och de omständigheter som nämndes i den hade betydelse för bedömningen av vilket företag som skulle anses vara upphandlande enhet. Enligt villkoren i anbudsförfrågan hade moderbolaget centrala uppgifter i produktionen av tjänsterna. Såväl moder- som dotterbolaget betraktades som upphandlande enheter i upphandlingen.

Moderbolaget var ett av staten helägt bolag som inte eftersträvade vinst och som hade i uppgift att bygga upp och vara operatör för datakommunikationsnät som skulle finnas till för att säkerställa att samhällstjänster kunde tillhandahållas under alla förhållanden. Bolaget hade därför bildats i syfte att tillgodose sådana behov i det allmännas intresse som inte hade industriell eller kommersiell karaktär. Moderbolaget ansågs vara ett sådant offentligrättsligt organ som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten i lagen om offentlig upphandling.

Dotterbolaget hade i bredbandsprojektet och den upphandling som hänförde sig till projektet fungerat i nära samarbete med sitt moderbolag, som skulle tillgodose behov i det allmännas intresse. Bredbandstjänsterna hänförde sig till operatörsverksamheten i myndighetsnäten och således till myndighetsfunktioner som gällde säkerhetskritisk verksamhet och försörjningsberedskap. För aktörer med säkerhetskritisk verksamhet fanns inte på marknaden sådana, särskilt med tanke på säkerhetsbehov utformade produkter inom bredbandstjänster som dotterbolaget tillhandahöll. Den tjänsteoperatörsverksamhet som dotterbolaget bedrev ansågs också den tillgodose sådana behov i det allmännas intresse som inte hade industriell eller kommersiell karaktär. Även dotterbolaget ansågs därför vara ett sådant offentligrättsligt organ som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten i lagen om offentlig upphandling.

Målet återvisades till marknadsdomstolen för ny handläggning, därför att marknadsdomstolen avvisat de besvär som anförts hos marknadsdomstolen, då marknadsdomstolen tolkat saken så att dotterbolaget inte hade varit en upphandlande enhet.

Lagen om offentlig upphandling 6 § 1 mom. 4 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.