1.7.2016/2931 HFD:2016:106

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) - Obligatoriskt MKB-förfarande - Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall - Behovsprövat MKB-förfarande - Sammantagen verkan av olika projekt - Uppdelning av projekt - Stenbrytning och stenkrossning

Kommunens miljöskyddsmyndighet hade beviljat M Ab tillstånd för stenbrytning och stenkrossning. Enligt tillståndet fick årligen i medeltal 50 000 och högst 100 000 fastkubikmeter brytas på ett cirka sju hektar stort område. I närheten fanns också flera andra stenbrott och stenkrossar. Sammanlagt var det frågan om ett cirka 50 hektar stort område.

De nedre gränser som enligt 6 § 2 b punkten i MKB-förordningen avgör om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska tillämpas överskreds inte i M Ab:s projekt, varför direkt tillämpning av miljökonsekvensförfarandet inte blev aktuellt enligt 4 § 1 mom. i MKB-lagen.

Enligt 4 § 1 mom. i MKB-lagen och bilaga 1 till MKB-direktivet är miljökonsekvensbedömning obligatorisk eller så att säga förutsatt av systemet när det är frågan om ett projekt som avses i nämnda bilaga och 6 § i MKB-förordningen. Detsamma gäller vissa ändringar av ett sådant projekt. Av 6 § 12 punkten i MKB-förordningen och punkt 24 i bilaga I till MKB-direktivet jämförd med punkt 13 a i bilaga II till samma direktiv framgår att i fråga om ändringar är miljökonsekvensbedömning obligatorisk endast om ändringen till sin omfattning ensam motsvarar ett projekt för vilket miljökonsekvensbedömningen är obligatorisk.

I detta fall var den som hade ansvaret för projektet juridiskt och faktiskt en annan än de som stod för verksamheten på de närliggande områdena. Enligt vad som framgick av utredningen i målet var det inte heller annars frågan om att projektet skulle vara direkt kopplat till den verksamhet som redan bedrevs på de närliggande områdena eller en utvidgning av verksamheten där. För tillämpningen av 4 § 1 mom. i MKB-lagen saknade det därför betydelse att den sammanlagda arealen av M Ab:s och de andra verksamhetsutövarnas täktområden skulle komma att överskrida tröskelvärdet för arealen i 6 § 2 b punkten i MKB-förordningen och att den mängd substanser som de sammanlagt årligen skulle ta ut likaså skulle överskrida tröskelvärdet för uttagen substans i samma lagrum.

I närheten av M Ab:s projekt bedrevs samma slags stenbrytning och stenkrossning som M Ab hade för avsikt att bedriva, men utrustningen eller resurserna var inte gemensamma. Projekten befann sig i olika skeden och verksamhetsutövarna var inte desamma, varför det inte fanns nära växelverkan eller funktionellt samband mellan projekten. M Ab:s projekt kunde inte betraktas som ett projekt som på ett konstlat sätt avskilts från de övriga projekten för att man därigenom skulle undvika tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Vid en sammantagen bedömning av miljökonsekvenserna av M Ab:s projekt och de övriga projekten ansågs konsekvenserna inte vara sådana att det skulle anses att projektet sannolikt skulle förorsaka sådana betydande skadliga miljökonsekvenser vilka till sin art och omfattning kunde jämföras med konsekvenserna av projekt som avses i 4 § 1 mom. i MKB-lagen. M Ab:s projekt kunde inte heller annars anses vara sådant att bestämmelserna i 4 § 2 mom. i MKB-lagen skulle ha medfört att förfarandet vid bedömning av miljökonsekvenser borde ha tillämpats på projektet.

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen) 4 § och 5 § 2 mom.

Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förordningen) 6 och 7 §

Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2011/92/EG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.