22.6.2016/2731 HFD:2016:99

Utlänningsärende - Kringgående av bestämmelserna om inresa i landet - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Sökandens kännedom om arbetsförhållandet och villkoren i arbetsavtalet

A, som var medborgare i Bangladesh, hade ansökt om uppehållstillstånd för arbetstagare för att arbeta som städare hos X Ab i Finland. Finlands beskickning i New Delhi hade intervjuat A på bengali genom tolk, eftersom A inte behärskade engelska. Under intervjun hade intervjuaren tagit reda på bland annat hur mycket A visste om de viktigaste villkoren i sitt arbetsavtal och sina rättigheter som arbetstagare i Finland.

Trots arbets- och näringsbyråns positiva delbeslut hade Migrationsverket 31.12.2013 med hänvisning till 36 § 2 mom. i utlänningslagen avslagit A:s ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare. Enligt Migrationsverket innebar A:s ringa kännedom om arbetsförhållandet och andra omständigheter som hänförde sig till vistelsen i Finland tillsammans med hans bristfälliga språkkunskaper och anspråkslösa utbildning att hans ställning skulle vara särskilt sårbar och att han skulle bli helt beroende av sin arbetsgivare.

Karaktären av det arbetsförhållande som ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare grundade sig på kunde inte avgöras enbart utgående från en skriftlig ansökan, utan i överensstämmelse med sökandens egen uppfattning om arbetsförhållandets karaktär och innehåll. Om det vid intervjun av sökanden framgick att han eller hon inte tillräckligt väl kände till grunderna för arbetsförhållandet och de förhållanden till vilka han eller hon skulle komma att flytta i Finland, skulle det vid handläggningen av ansökan om uppehållstillstånd prövas om det fanns grunder att anse att ansökan om uppehållstillstånd motsvarade sökandens avsikt. Om ansökan var oklar, gällde det att vid prövningen också ta hänsyn till om sökanden eventuellt löpte risk att bli utnyttjad som arbetstagare.

När A:s bristfälliga kännedom om de viktigaste villkoren i sitt anställningsförhållande och hans mycket begränsade språkkunskaper bedömdes som helhet, fanns det orsak att anse att A inte hade varit tillräckligt insatt i grunderna för sin egen ansökan eller de förhållanden under vilka det var meningen att han skulle arbeta i Finland. Enligt vad A berättat skulle arbetsförhållandet inte heller komma att uppfylla de villkor som man i Finland ställer på ett normalt arbetsförhållande. Med hänsyn härtill fanns det grundad anledning att misstänka att avsikten med ansökan om uppehållstillstånd var att kringgå bestämmelserna om uppehållstillstånd för arbetstagare. Migrationsverket hade med stöd av 36 § 2 mom. i utlänningslagen kunnat förvägra A uppehållstillstånd för arbetstagare.

Utlänningslagen 36 § (668/2013), 70 § (301/2004), 75 § (301/2004) och 83 (973/2007)

Europarådets konvention om bekämpande av människohandel (FördrS 43 - 44/2012)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.