22.6.2016/2704 HFD:2016:98

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Inreseförbud - Kringgående av bestämmelserna om inresa i landet - Morförälder som barnskötare och hemvårdare

A hade ansökt om uppehållstillstånd för arbetstagare för att arbeta som barnskötare och hemvårdare hos sin dotter. Migrationsverket hade avslagit ansökan med hänvisning till att det fanns grundad anledning att misstänka att A genom att ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare hade för avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa i landet med stöd av familjeband. Migrationsverket hade vidare beslutat avvisa A till hans hemland och meddelat honom ett två år långt inreseförbud. Förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att när en mor- eller farförälder fungerar som barnskötare för sina barnbarn, är arbetsgivaren en nära släkting till mor- eller farföräldern och arbetet utförs i allmänhet hemma hos arbetsgivaren vid varierande tidpunkter. I synnerhet om mor- eller farföräldern bor i samma hushåll som barnbarnen kan det vara svårt att skilja mellan arbetstid och fritid. I dessa fall består också lönen till stor del av naturaförmåner. Arbetsprestationen och lönen är inte nödvändigtvis kopplade till varandra, eftersom mor- och farföräldrar typiskt sköter sina barnbarn också utan motprestation och å andra sidan kan mor- och farföräldrarna oberoende av arbetsprestationer få ekonomiskt stöd av sina barn. Följaktligen är det inte ofta som förutsättningarna för ett normalt arbetsförhållande uppfylls när en far- eller morförälder fungerar som barnskötare och arbetsförhållandet kan inte jämföras med ett vanligt arbetsförhållande mellan främlingar.

I Finland är det i och för sig vanligt att far- och morföräldrar hjälper föräldrarna med att sköta barnen. Däremot anställs far- eller morföräldrar vanligtvis inte som barnskötare för sina barnbarn och sköter inte sina barnbarn i ett arbetsförhållande. I Finland är det överhuvudtaget inte vanligt att anställa barnskötare, utan barnomsorgen är ordnad så att barn har rätt till kommunal dagvård. Om barnet är yngre än 3 år, kan en förälder få understöd för att själv sköta barnet i hemmet. Dessutom är det möjligt att få stöd för privat vård av barn om barnet sköts av en anställd sköterska eller i ett privat daghem. Stöd för privat vård av barn betalas emellertid inte om vården produceras av någon som bor i samma hushåll som barnet.

Det är således inte vanligt att föräldrarna till ett barn ingår ett arbetsavtal med mor- eller farföräldrarna om barnskötsel och ett sådant arbetsförhållande är inte heller annars jämförbart med ett sedvanligt arbetsförhållande.

A hade inte arbetat som barnskötare annars än i sin egen familj och hade inte utbildning för barn- eller hemvård. När han hördes i ärendet hade han inte kunnat uppge de exakta arbetstiderna eller i detalj redogöra för arbetsuppgifterna. Han hade berättat att hans avsikt var att åtminstone till en början bo tillsammans med dotterns familj, men av arbetsavtalet hade inte framgått eller arbets- och näringscentralen informerats om att han förutom lönen skulle få naturaförmåner.

A hade med stöd av 36 § 2 mom. i utlänningslagen kunnat förvägras uppehållstillstånd för arbetstagare. När det gällde uppehållstillståndet fanns det inte grund för en annan slutsats än den som förvaltningsdomstolen stannat för.

Migrationsverket hade kunnat besluta avvisa A till hans hemland. När man vid den helhetsbedömning som ska göras när inreseförbud övervägs tog hänsyn till A:s familjeband till Finland samt att hans tillvägagångssätt när han ansökte om uppehållstillstånd inte hade varit särskilt klandervärt, skulle de omständigheter som talade mot ett inreseförbud anses väga tyngre än de som talade för ett sådant förbud. Följaktligen borde A inte ha meddelats inreseförbud. Förvaltningsdomstolens och Migrationsverkets beslut upphävdes till den del som de gällde inreseförbudet.

Utlänningslagen 36 § 2 mom., 49 § 1 mom. 3 punkten samt 146 § 1 mom. (380/2006)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.