20.6.2016/2688 HFD:2016:97

Offentlig upphandling - Likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare - Oklarhet i anbudsförfrågan - Anbuds jämförbarhet - Nollprissättning

En upphandlande enhet hade begärt anbud på sådan kopiering av byggnadsritningar till vilken hörde flera olika produkter och tjänster. Enligt den anbudsblankett som följde med anbudsförfrågan kunde priset på en produkt eller tjänst anges som noll, om priset på den ingick i priset på andra arbetsprestationer.

Marknadsdomstolen avslog bolaget A:s besvär över den upphandlande enhetens upphandlingsbeslut. Enligt marknadsdomstolen hade anbudsförfrågan inte varit felaktig eller oklar på det sätt som ändringssökanden anfört, trots att det enligt anbudsförfrågan hade varit möjligt att lämna ett anbud där priset för tjänsterna i någon av kategorierna av arbetsprestationer hade angetts vara noll.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolens beslut och upphandlingsbeslutet. Enligt högsta förvaltningsdomstolen hade anbudsförfrågan när det gällde prisangivelsen varit så tolkbart och oklart att det inte hade varit ägnat att producera kommensurabla och sinsemellan jämförbara anbud eller säkerställa en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna när anbuden jämfördes.

I anbudsblanketten hade inte närmare angetts i vilka situationer priset på en produkt eller tjänst kunde ingå i priset på en annan arbetsprestation. Av handlingarna i anbudsförfrågan framgick inte heller om de per timme fakturerade arbeten som nämndes i anbudsblanketten skulle komma att upphandlas endast i samband med någon annan produkt eller tjänst eller även som självständiga arbetsprestationer. Anbudsblankettens disposition var också sådan att av den inte entydigt framgick om den text under tabellen i den sista delen av blanketten där det meddelades att priset kunde anges som noll euro gällde enbart denna tabell eller också de andra tabellerna i anbudsblanketten. Innehållet i meddelandet om nollprissättning av produkter och tjänster hade således förblivit tolkbart och oklart och det hade inte varit möjligt för anbudsgivarna att när de satte upp sina anbud med ledning av denna text exakt veta hur priset på de produkter och tjänster som upphandlades borde anges i anbudet.

Lagen om offentlig upphandling 2 § 1 mom. och 40 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.