17.6.2016/2678 HFD:2016:96

Avfallslagen - Förvaltningstvångsärende - Föreläggande av vite - Utdömande av vite - Förbud mot dubbel bestraffning - Ne bis in idem

En kommuns miljöskyddsmyndighet hade i mars 2012 med stöd av avfallslagen ålagt ett bolag att städa upp den fastighet som bolaget hade i sin besittning och förenat åläggandet med ett vite om 80 000 euro. Miljöskyddsmyndighetens beslut hade vunnit laga kraft. Sedan bolaget försummat att utföra vad det ålagts, hade kommunens miljöskyddsmyndighet med sitt överklagade beslut i augusti 2014 dömt ut vitet till ett belopp av 56 000 euro och förelagt bolaget ett nytt vite om 56 000 euro för att bolaget skulle göra vad det ålagts.

Bolagets verkställande direktör hade i juni 2013 dömts till straff för miljöförstöring. Samtidigt hade bolaget dömts att till staten förverka 98 814 euro för den ekonomiska nyttan av brottet. Brottet hade tillräknats den verkställande direktören till följd av omständigheter som observerats vid en inspektion och som delvis varit samma omständigheter som konstituerat överträdelsen av nedskräpningsförbudet och motiverat åläggandet att städa upp fastigheten.

Vitesförfarandet, till vilket hör föreläggande och, när förpliktelsen inte fullgörs, utdömande av vite, är inte avsett att vara en påföljd av straffkaraktär, utan syftet är att säkerställa att huvudförpliktelsen fullgörs, i detta fall att fastigheten städas upp såsom det föreskrivs i avfallslagen och miljön återställs i det skick som den befann sig innan fastigheten skräpades ner i strid med nedskräpningsförbudet. Eftersom det vite som förenats med föreläggandet att städa upp fastigheten inte var en påföljd av straffkaraktär, stod utdömandet av vitet och föreläggandet av det nya vitet inte i strid med ne bis in idem- förbudet.

Europeiska människorättskonventionen, 7: e tilläggsprotokollet, artikel 4.1

Finlands grundlag 22 §

Avfallslagen (1072/1993) 19, 20 och 21

Avfallslagen (646/2011) 72 och 73 §, 75 § 1 mom., 126 och 129 § samt 151 § 1 mom.

Viteslagen (1113/1990) 6, 10 och 12 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.