15.6.2016/2629 HFD:2016:95

Handlings offentlighet - Finansinspektionen - Aktsamhetssekretess vid tillsyn - Slutförd övervakningsåtgärd - Godkännande av börsprospekt - Tillsyn över att internationella bokslutsstandarder iakttas

I lagen om Finansinspektionen (878/2008) eller någon anna lag som reglerar Finansinspektionens verksamhet finns inte bestämmelser som skulle innebära att offentligheten av Finansinspektionens handlingar skulle bestämmas på annat sätt än enligt vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen).

De skriftliga kontakter som ett bolag haft med Finansinspektionen och som gällde godkännande av bolagets börsprospekt hade med hänsyn till bland annat kontakternas innehåll inte varit sådana att de efter att prospektet offentliggjorts skulle hållas hemliga med stöd av 24 § 1 mom. 15 punkten i offentlighetslagen.

Finansinspektionen hade dessutom 27.8.2013 och 31.10.2013 i tillsynssyfte till bolaget sänt brev om bolagets koncernbokslut 31.12.2012 och delårsrapport 30.6.2013. Finansinspektionen har lagstadgad rätt att få de uppgifter som den behöver för att övervaka att internationella bokslutsstandarder iakttas, varför Finansinspektionens inte till denna del i sin verksamhet är beroende av de uppgifter som frivilligt lämnas till den. Följaktligen kunde det inte anses att Finansinspektionens tillsyn eller syftet med denna tillsyn skulle riskeras om uppgifter beträffande innehållet i nämnda brev lämnades ut till den del som det i högsta förvaltningsdomstolen var fråga om dessa uppgifters offentlighet. Breven kunde inte heller med hänsyn till sitt innehåll på andra grunder anses sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 15 punkten i offentlighetslagen till den del som det i högsta förvaltningsdomstolen var fråga om deras offentlighet.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 24 § 1 mom. 15 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.