15.6.2016/2620 HFD:2016:94

Kommunala tjänsteinnehavare - En kommuns permitteringsbeslut som upphävts med ett beslut som vunnit laga kraft - Beslut som upphävts på den grunden att det stått i strid med annan lag än lagen om kommunala tjänsteinnehavare - Permittering av grundskol- och gymnasielärare - Permitterade lärares rätt till lön för permitteringstid

Kommunstyrelsen i H hade med ett allmänt beslut 10.12.2009 beslutat om principerna och gränserna för permittering av kommunens personal år 2010. På besvär av lärarfackets lokalavdelning upphävde förvaltningsdomstolen permitteringsbeslutet till den del som det gällde permittering av grundskol- och gymnasielärare. Beslutet upphävdes på den grunden att det stod i strid med lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen och således också i strid med 90 § 2 mom. i kommunallagen (365/1995).

Gymnasie- och grundskollärarna hade permitterats innan förvaltningsdomstolen gett sitt beslut. Permitteringen hade skett med individuella permitteringsbeslut, som inte hade överklagats var för sig. Lärarna hade yrkat att utebliven lön skulle betalas till dem för den tid som de lagstridigt varit permitterade. Kommunstyrelsen hade avslagit lärarnas yrkanden och senare också deras begäran om omprövning av det negativa beslutet. Förvaltningsdomstolen avslog lärarnas besvär.

Högsta förvaltningsdomstolens slutsats var densamma som förvaltningsdomstolens. Enligt 30 § 1 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare har arbetsgivaren rätt att permittera en tjänsteinnehavare så att tjänsteutövningen och lönebetalningen avbryts tills vidare eller för viss tid, om arbetsgivaren har en grund enligt 37 § att säga upp tjänsteförhållandet (ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker). I 33 § i samma lag föreskrivs att om ett beslut om permittering genom ett laga kraft vunnet beslut upphävs på grund av att det strider mot 30 § 1 eller 2 mom., betalas till tjänsteinnehavaren den inkomst för ordinarie arbetstid som han eller hon gått miste om med anledning av den lagstridiga permitteringen. Eftersom det allmänna beslut om permittering av tjänsteinnehavare som kommunen fattat inte hade upphävts med stöd av 33 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, hade ändringssökandena inte rätt till lön för permitteringstiden. Med hänsyn till lagens förarbeten kunde nämnda 33 § inte heller tolkas extensivt eller på annat sätt än ordalydelsen angav.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 30 § 1 och 2 mom. samt 33 och 37 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.