10.6.2016/2571 HFD:2016:90

Offentlig upphandling - Avbrytande av upphandlingsförfarandet en andra gång - Tidigare ändringssökande som orsak till att avbryta upphandlingsförfarandet - Temporär organisering eller förbjuden direktupphandling - Förutsättningar för gottgörelse

En upphandlande enhet, som hade ordnat ett upphandlingsförfarande gällande upphandling och montering av VV-tillbehör, hade 23.4.2013 beslutat avbryta upphandlingsförfarandet. Bolaget A anförde besvär hos marknadsdomstolen över beslutet. Marknadsdomstolen avslog besvären 31.10.2013.

Den upphandlande enheten annonserade 14.5.2013 om ny upphandling av VV-tillbehör och tjänster för montering av sådana, men publicerade redan 22.5.2013 en ny annons om avbrytande av detta andra upphandlingsförfarande och godkände med ett skriftligt beslut 24.9.2013 att upphandlingen avbröts. Detta andra upphandlingsförfarande hade avbrutits av den orsaken att A hade anfört besvär hos marknadsdomstolen över det beslut att avbryta upphandlingen som enheten fattat 23.4.2013.

A överklagade beslutet hos marknadsdomstolen och anförde att den upphandlande enheten i strid med rättsreglerna om offentlig upphandling upphandlade VV-tillbehör och tjänster för montering av sådana genom direktupphandling, utan att konkurrensutsätta upphandlingen. Marknadsdomstolen avslog A:s besvär. Enligt marknadsdomstolen hade det i den upphandlande enhetens upphandlingar av VV-tillbehör och monteringen av tillbehören varit fråga om sådan temporär organisering av upphandlingen som avses i 93 § i lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen).

A anförde besvär över marknadsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, som i motsats till marknadsdomstolen ansåg att den upphandlande enheten hade förfarit i strid med rättsreglerna om offentlig upphandling. Den upphandlande enhetens andra beslut om avbrytande av upphandlingen kunde beaktas vid bedömningen av om den upphandlande enheten i sitt förfarande hade iakttagit konkurrensutsättningsskyldigheten. Den upphandlande enheten hade inte haft någon i 73 § i upphandlingslagen avsedd faktisk och grundad anledning att avbryta det upphandlingsförfarande som den inlett, när förfarandet avbrutits av den anledningen att A hade anfört besvär över det föregående beslutet om att avbryta upphandlingen. I den upphandlande enhetens förfarande var det, när det bedömdes som helhet, inte fråga om sådan temporär organisering av upphandlingen som avses i 93 § i upphandlingslagen, utan om sådan direktupphandling som stod i strid med upphandlingsreglerna.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolens beslut och tog saken till omedelbart avgörande för att ta ställning till eventuella påföljder. Eftersom ett upphandlingsförfarande senare hade ordnats för genomförandet av upphandlingen, kunde de primära reella påföljder som avses i 94 § 1 - 3 punkten i upphandlingslagen inte komma i fråga. Beträffande A:s yrkande om gottgörelse ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det inte fanns förutsättningar att ålägga den upphandlande enheten att till A betala gottgörelse för den tid under vilken upphandlingen innan upphandlingsförfarandet ordnades genomförts genom direktupphandling.

Lagen om offentlig upphandling 27 §, 73 a § 1 mom., 93 § samt 94 § 1 mom. 4 punkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.